Wlɛ̀velesɔ̌n 20

1È Ě jěa najiǒpòi tɔ̀ɔ ɔ̌ sonwɛaě jɔkɛn mǒ, ɔ blěa bǐtìe fòɛǒ see mɔ̀ kɔn ɛɛ gbàadɛ̌ kwa, chěen fòe neaě ɔ kwete mǒ. 2Ɔ kmea dɔsmɛǒ ɔ̈ moo smɛ dakǎ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ moo kǔ ɔ̀ɔ̌ Setɛ̀n, ɔ̌ nua chěen ɔ̌ pìn'a nɔ klě jlěe taslěwae wlòmo. 3Ɔ tuǔn'aě kǔǒ klě bǐtìe fòɛǒ wan ɔ̌ poa ɛ kɔ̀ɔbuǒ je plě ɔ̌ mǎnaǒ slii bo ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ̌ diaa kɛ̀ dakwɛ̌ mǒ boo lo de ɛ mǐa ɛ kpa kpa jlěe taslěwaeǒ ɛ mǐa dlǒ chlɛ̀. Jlěǒ bǐ sìn'ǎ, ɔ kɔn bɔ jleeǎ bo klě tǐ gbei wlòmo. 4È Ě jěa klɔ̀ba gbèsɛi ï nyopò neaa kɛn ble ü kpě nyeea bü tùaa blilǐ. Ě jěa nyopòà uu sìsi ü u bɛ̌aa dlě jele keǒ Jùsuu sàse dɛ nunuɛ tè mɔ̀ klee Nyesoaa win boɔboɔ tè. U sea nmiǒ ɔ klee ɔɔ sùsu tuu wɛ̀ sà plě u sea ɔɔ mǎkpee blě keǒ uu jigbàa gblee wnana mǒ klee keǒ uu son kɛn. Nù sɔnaě kǒla mǒ ü klee Tentǎn Jǔ kɔna win kwa klě jlěe taslěwaeǒ wlòmo. 5Dɛǒ nɛ̀ moo nyane je měne duduɛ̌, kɛɛ kokǒ nyo tùuǒ siaǒo u sea je měne dǔ ɛ mǐǎ ɛ kpa kpa jlěe taslěwaeǒ ɛ mǐǎ dlǒ chlɛ̀. 6Nyopòǒ miěe klekle je měne duduɛ̌ wakǎ jleě mǒ kɔnma u kɔn ngmna plě ǔ ne ngmà je. Sɔ̌n nenɛ kokoɛ̌ seǒ u kpě dlǒ mǒ kɔn. Nù mi Nyesoa klee Tentǎn Jǔu kpatòapoo mooma plě u klee Tentǎn Jǔ miǒ tàa do win kwa kɔn'ɔ no klě jlěe taslěwaeǒ wlòmo. 7Bɛ̌ nu jlěe taslěwaeǒ bɛ̌ chlɛ̀ dlǒ, Setɛ̀n mi wùlo sàeba, 8ɔ mǐ mu ɔ mǐ dakwɛ̌ mǒ boo lo klě kmɔ̌ wùɛà mɔ̀, jà deě fòee sɔ̌n'ǒ moo Kɔɔ̀ klee Makɔɔ̀. Ɔ mi u le bòba keǒ to kɛn mumuɛ mɔ̀, u mi fòba, u slě slèslɛ wɔ̀ba mu wòje jbǒo mǐsiɔ̌ ɛ̈ neǒo jbǒ wien. 9È u mi chì toba u mǐ kmɔ̌à dlǒ bo tù klee u mǐ Nyesoaa nyopòo diě dǐ tbɛɛ le ɛ̈ Nyesoa noɛɛ mǒ, kɛɛ na miě jɔkɛn mǒ sɔnma nɛ̀ mi u gbè sùeba. 10È kǔǒ boo uu mǒ ɔ miě na wulǒ mǒ pooba ɛ̈ jǐi wnewne seɛ̌ jele, klě tàa doǒ nmiǒ ɔ klee sen le tmɔ̌ wnɔsàɔǒ u pooa lěe. Klě u miě nema u mǐ tu kɛn tùu lu tǒn klee chnɛ̀ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. 11È Ě jěa klɔ̀ba gbèsɛɛ plǔ fòɛ Nyu tɔ̀ɔ neaǒ ɛ kɛn bo. Blǒ klee jɔ fǎna keǒ Ɔ jemǒ, nyu ně jěa li de. 12È Ě jěa kokǒ nyo, jà nyeflabutupò klee nyopòà kɔn tè kuun, uu wùɛ ǔ nynanaǒ klɔ̀ba gbèsɛɛǒ jemǒ bo. È chněenoǎa tìeǒ neaǒo ì knaea je, è chněedɛ̌ tɛ̀ɛ ɛ̈ moo fònfno chněedɛ̌ ɛ̀ knaea je, kokǒ nyoǒ uu blilǐ tùua wòje dɛ wùɛ u nuaa ɛ̈ chleěa lěe chněenoǎǒ wlòmo. 13Jbǒ sàla ɛ blěe kokǒ nyo tàmo ü koǒaě ɛɛ mɔ̀, Kokoɛ̌ klee kokǒ nyoo blǒ ü dɛɛ Hedì i sàla i blěe kokǒ nyo tàmo. È u pea uu do do ǔ tùia u blilǐ wòje dɛ uu nyu wùɛ nuaa. 14Dɛ tɛ̀ɛ kɛnaǒo nɛ̀ moo Kokoɛ̌ klee Hedì pooaě na wulǒ mǒ. Wulǒǒ nɛ̀ nynaǒ sɔ̌n nenɛ kokoɛ̌ pènmo bo. 15Bɛ̌ nu nyuu nynɛ̌ bɛ̌ sea chleě le klě fònfno chněedɛ̌ǒ wlòmo, na wulǒǒ nɛ̀ kɔn mǒ u tunwiǐaě ɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\