Wlɛ̀velesɔ̌n 21

1È Ě jěa jɔkɛn jajlo klee blǒ jajlo. Nyane jɔkɛn klee blǒà i fǎna ne, jbǒ seaa kɛ̀ tà ne de. 2Ě jěa ngmà je ne diě ɛ̈ moo Jlǔsnɛ jajlo ɛ̌ sonwɛaě jɔkɛn mǒ klě Nyesoa mɔ̀ ɛ̌ diaɔ wɔ̀ɔn. U wɔ̀a ɛ mɔ̀le wòje keà tǐnma nynɔ pee jǐlenmɔ dale měne ɔ mi ɔɔ jbe je mɔ̀ɔma. 3Dɛ tɛ̀ɛ kɛnaǒo nɛ̀ moo Ě wɔ̌na win ï jɛ̌a lěe ï sonwɛa lěe klɔ̀ba gbèsɛɛǒ kɛn mǒ, kě i dɛ̌a i je, “Klě tǐà wlòmo Nyesoaa tùɔn ɛ neɔ tùonyopo slè! Ɔ miɔ u slè nema u mǐ Ɔɔ nyopò mono, è Ɔɔ chɛ̀ miě u mɔ̀ neema wòje uu Nyesoa. 4Nyesoa mǐ u me wùɛ jǐ wɔ̀ɔn le snǎ. Noǎ dakěǒ i mi fǎnma, ii tè kokoɛ̌ klee sònwɛ chìnchiɛn klee fìnfiɛn plě chnechně dɛ wùɛ i see kɛ̀ tà nema mu de.” 5È Nyuǒ neaǒo gbèsɛɛǒ kɛn bo kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Klě tǐà wlòmo Ě pe noǎ wùɛ měne jajlo!” È Ɔ tmɔɔ̌a mǒ Ɔ je, “Chlě ɛ ɛ̈ moo win'à neɔɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo i moo kàan tè plě i mi tùɔn kpaba, i se kplɛ.” 6È kě Ɔ dǎlaǎ je Ɔ je, “Dɛ wùɛ ɛ wɛ̀ mɔ̀ no, Mǒà Mǒ moo Dɛɛ Wlò Tùla mǒ klee ɛɛ Dlǒ Chlɛ̀ɛa mǒ, ɛɛ Klekle Nyu klee ɛɛ Demǒ Bɔɔ̌ Nyu. Nyu wùɛà nenǎ to nii, Ě mi ɔ ně nyema ɛ̈ miěe kmɔ̌ sie fònfnoo někàwulo wan mǒ sɔnma ɛ̈ see dɛ poba mu. 7Nyu wùɛ ɔ̈ mii duduɛ kɔnma, nɔ̀ Ě mi ɛ nyema, è Mǒ mi ɔɔ Nyesoa tùba, ɔ mǐ Ně jǔ tù. 8Kɛɛ nyopòà kɔn'ɔ fano klee nyopòà moo nyu bo demǒ sà nyo klee ü kmɔ̌ sòan neěe ja klee mnùngma po nyo klee se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ nyo klee sàlesa nu nyo klee nǔkpuǐi wɛ̀ sà nyo plě klee sen le tmɔ̌ nyo wùɛ u miǎ u blěe wakǎ kɔnma klě wnewne seɛ̌ɛ na wulǒ mǒ ɛ̈ moo sɔ̌n nenɛ kokoɛ̌.” 9È najiǒpòo nyiɛtaǒ blěaa fuii nyiɛtaǒ ï jǐaa sònwɛ jěe noǎa nyiɛta je nù kɔn nyuu do dia lěě mɔ̀, kě ɔ dǎlaǎ je ɔ je, “Diě, Ě mǐì tǐnma nynɔà tee le ɔ̈ moo Blajǔu nynɔ.” 10È Ngmà Je Ne Sùsu bea lěě ja Ɛ̌ kpala lěě togbee fòɛ dlǒ ɛ̈ tmɔɔ ja Ɛ̌ teeaǎ ngmà je ne diěǒ moo Jlǔsnɛ ɛ̈ sonwɛa lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ klě jɔkɛn ɛ̈ dia lɔɔ wɔ̀ɔn. 11Nyesoaa tè jǐ boaboǎ neaě ɛ wlòmo, ii tè pepě wnea klě ɛ wlòmo wòje jǐlenmɔ kpnekpně noǎa ï jleě nymɛɛ nee mǒ wòje daemɔ̀. 12Seɛ̌ ngmìǒ u sàla lɛɛ je i wɔ̌na ja tmɔ tè ɛ̌ kɔna wlɔ̀ dɔwin'i pù tùo sɔ̌n, è najiǒpòo pù tùo sɔ̌n nù nynana imo dɔwin'ǒ jleě ble. Keǒ dɔwin'ǒ jleě keǒ u chlěaǒ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn'ɛ dakwɛ̌ dlěe pù tùo sɔ̌n'ǒ uu nyneǎ. 13Wlɔ̀ dɔwin'i tan neeaě dě fòɛǒ ɛɛ wɛn'ɛ kwlǎ mǒ wǒla mǒ wakǎ kɛn, è klě ɛɛ togbea wakǎ kɛn ii tan neaě, ii tan neeaě ɛɛ batle wakǎ kɛn plě tan tìi neeaě ɛɛ wɛn'ɛ pala mǒ wakǎ kɛn. 14Dě fòɛǒ ɛɛ ngmì nynanaǒ kɛn bo kǎngmà ɛ̈ nuuaa seɛ̌ fòee pù tùo sɔ̌n, è kǎngmàǒ ɛɛ seɔ̌ɔ do wùɛ kɛn keǒ u chlěaǒ Blajǔu tuposà kpa nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ uu nyneǎ. 15Najiǒpòiǒ boɛaě mǒo mɔ̀ ɔ blěa kwa klò tu ü dbee lee dɛ ɔ mǐa dě fòɛǒ ble dbe klee ɛɛ wlɔ̀ dɔwin plě ɛɛ ngmì. 16U poa dě fòɛǒ ɛɛ wakěe hɛ̀n wùɛ i mǐa kɛne boboaa le. Ɛɛ měne boaboǎ klee de tmɔtmɔ boaea le. Najiǒpòiǒ ɔ̌ dbea diěǒ ble, ɛɛ měne boaboǎ nua sòbae gblèe mɔ̀ na snǔ, è ɛɛ wakě wùɛ i boboaea kɛn měne. 17Ɔ dbea ɛɛ ngmì ble, ɛɛ ja tmɔtmɔ nua bewee hɔ̀ndlowɛɛ sɔ̌n tùo pù pù tùo m̀mɔdo (216) wǒje ke u nia u blěe noǎ ble dbedbɛ klě tǐǒ wlòmo. 18Ɛɛ ngmìǒ u nuua i seɔ̌ u dɛɛ jɛsèpa, è diě wùɛǒ nɛ̀ u nuua klò sosǒ ɛ̈ snǎnaěe mɔ̀le wòje keà jělae. 19Diěǒ ɛɛ ngmìi kǎngmàa seɛ̌ǒ u kpneěa i jǐlenmɔ seɛ̌ɛ doědoe. Klekle kǎngmàa seɔ̌ǒ ɛ mooa kwlǎ jajle seɔ̌ u dɛɛ jɛsèpa. Sɔ̌n nenɛ seɔ̌ mooa safàe ɛ̈ wǒo blùu. Tan nenɛ seɔ̌ǒ ɛ tìeea jlǐ kɛn le ɛ̌ blě kplekplei u dɛɛ akà. Hɛ̀n nenɛ seɔ̌ moo amawlà, ɛ wnea wòje kwlǎ jajle. 20Seɛ̌ɛ m̀m nenɛǒ ɛ moo ɔnɛsè ɛ̈ wǒo chìjoɛɛ kɔno. M̀mɔdo nenɛǒ ɛ moo kanilìɛ ɛ̌ floa. È nyiɛta nenɛǒ ɛ moo kosè ɛ̌ nua chomǒ, è nnyɛɛ̀ nenɛǒ ɛ wǒa jbǒǒ u dɛɛa bɔwliì. Siědo seɔ̌ǒ ɛ moo topɛ̀ ɛ̌ wǒa kbɛɛ. Pù nenɛǒ ɛ wǒa klò ɛ moo klesòfle. Pù tùo do nenɛǒ ɛ moo tukwasì, ɛ wǒa kǔwlù. È seɛ̌ɛ pù tùo sɔ̌n nenɛǒ ɛ moo ɛmètɛ, ɛ wǒa manǐwlù. 21Wlɔ̀ dɔwin'i pù tùo sɔ̌n'ǒ u nuua i nèmnejɔ, u nuua wlɔ̀ dɔwun wùɛ nèmnejoɛɛ do. Ɛmo dě fòɛǒ ɛɛ snǔ fòɛǒ u nuua ɛ klò sosǒ, jleě nymɛɛ ɛ mǒ keà jělae. 22Kpě kɛne Koɔn Nyesoa klee Blajǔ Nù mooa Nyesoaa kǎ fòɛ klě diěǒ wlòmo, ii tè Ě sea kǎ fòɛ tɛ̀ɛ jě klě ɛ wlòmo. 23Dě fòɛǒ ɛ sea wɛn klee sòbae sòa keǒ bi fɔna klě ɛ wlòmo. Nyesoaa tè jǐ boaboǎ nɛ̀ fɛna klě ɛ wlòmo plě Blajǔ Nɔ̀ mooa Nǎpe keǒ ɛ mɔ̀. 24Dakɔ̌ wùɛ u mi ɛɛ pepě měne nama plě blǒo klɔ̀bapoo miě uu konkɔn noǎ wùɛ ja klě ɛ wlòmo. 25È ɛɛ wlɔ̀ dɔwun se kenkan kɔn klě chnɛ̀ wlòmo plě klě ɛ wlòmo tǒn slě wòwɔ kɔn. 26Dakwɛ̌ wùɛɛ tùtuɛ u kwɛn'ɛ klee uu tè jǐ boaboǎ i miě ɛ wlòmo jaeba. 27Dɛ kukǔ wùɛ slě diěǒ wlòmo paba mu klee nyu wùɛ ɔ̈ nii tònwe noǎ le klee ɔ̈ tmɛɛ̌ sen, ɛ̀ sìn'ǒ nyopòo doǒ ü kɔn nyneǎ chleě lee klě Blajǔu fònfno chněedɛ̌ǒ wlòmo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\