Wlɛ̀velesɔ̌n 22

1È najiǒpòiǒ ɔ teeaǎ ně sakaě ɛ̈ nyee nyopò kmɔ̌ sie fònfno. Ɛ snǎnaě mɔ̀le keà jělae ɛ̌ sonwɛaě Nyesoa klee Blajǔu klɔ̀ba gbèsɛɛ mɔ̀ mǒ 2ɛ̌ chlìa le klě dě fòɛǒ ɛɛ snǔ fòɛɛ mǒ wuleea mǒ. Klě něǒ ɛɛ kponkpěe sɔ̌n wùɛǒ mɔ̀ klě tii sɔ̌n'à nyee nyopò kmɔ̌ sie fònfno nynaě bo. Klě jlǒ wlòmo i toe wěe pù tùo sɔ̌n, waěe do klě sòbae wùɛ wlòmo, ii wɔ̀nfi nì u nia ǔ peɛn'a dakɔ̌ wùɛ. 3Dɛà Nyesoa cheaě lěe le ɛ slě diěǒ wlòmo ne. Nyesoa klee Blajǔu klɔ̀ba gbèsɛɛ mi tùɔn kɔnma klě ɛ wlòmo, Nyesoaa nyebajle klee nynejlu mǐ Ɔɔ wɛ̀ sà. 4U mi Nyesoaa jigbà jěba, è Ɔɔ nynɛ̌ mi chleěba keǒ uu jigbèe gblee wnana mǒ. 5Tǒn wòwɔ seǎa kɛ̀ tà nema mu, ii tè u seǎ nǎpea klee wɛn sòaba mu. Koɔn Nyesoa Nɔ̀ mi fɔnma keǒ u kɛn, u miǎ win kwa kɔn ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. 6È kě najiǒpòiǒ ɔ dɛ̌aǎ je ɔ je, “Win wùɛà chlèe i moo wlò kpae dɛ plě ǐ moo kàan. Koɔn Nyesoaà nye Ɔɔ Sùsu Ɔɔ wnɔsàɔpo Nɔ̀ dbo Ɔɔ najiǒpòià bɔ tee Ɔɔ nyebajle klee nynejlu noǎà mii tùɔn kpaba pase.” 7Jùsu je, “A tanàle, Ě miě diba pase! Nyopòà poo wnɔsà win'à neɔɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo ii tè kàan tè, u kɔn ngmna.” 8Mǒ Jɔ̀ɔ̌n'à mǒ wɔ̌na imo noǎà ii tè plě ɔ̈ jěa li. Tà Ě wɔ̌na nii plě Ě jěa lii, è Ě kɔa kwne bo keǒ najiǒpòiǒ jemǒ Ě mǐa ɔɔ wɛ̀ sà ɔ̈ teea mǒo noǎǒ. 9Kɛɛ kě ɔ dǎlaǎ je ɔ je, “Bɔ̌ ɛ nunuɛ, Ě moo Nyesoaa nyebajlo wòje keǒ mò klee bìì Nyesoa nyoo ka nee je ü moo Ɔɔ wnɔsàɔpo plě klee nyopò wùɛ ü poo win'à neɔɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo ii tè kàan tè. Sà Nyesoaa wɛ̀, nè sɛ̀ ně wɛ̀!” 10È ɔ tmɔɔ̌a mǒ ɔ je, “Tǐ konwǎ mɔ̀ keǒ wnɔsà win'à neɔɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo bi kpa tùɔn, ii tè nè wɛ̌ li. 11Nyu wùɛ bɔ̈ seǒ jebo siǐn ni, bɔ kpae leě jè ɔɔ seǒ jebo siǐan'ǒ nya. Nyu wùɛ bɔ̈ se sìnɛ wɛ̀ bɔ kpae leě jè ɔɔ se sìnɛ wɛ̀ kmɔ̌ǒ nya. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyu wùɛ bɔ̈ moo jebo siǐn nyu bɔ kpae ɔɔ jebo siǐan'ǒ nya. Nyu wùɛ bɔ̈ ne ngmà je bɔ kpae ɔɔ ngmà je neneɛ nya.” 12Jùsu je, “A tanàle, Ě miě diba pase! Ě miě Ně snǒ sàe dɛ snǔ mǒ jaeba, Ě mǐ nyu wùɛ blěe dɛ ɔ nuu ɛɛ snǒ ɔ̀ sà ɛ̈ blɛɛ ɔɔ je. 13Mǒ moo dɛɛ Wlò Tùla mǒ klee ɛɛ Dlǒ Chlɛ̀ɛa mǒ. Mǒ moo Klekle Nyu klee Demǒ Bɔɔ̌ Nyu, è ɛɛ Wlò Tùtuɛ klee ɛɛ Dlǒ Chlàchla. 14Nyopòà jla uu wlawlě ǐ wɛ̀ɛ mnǒ u kɔn ngmna, u miě ɛ wɔ̀ba keǒ bu di tu buiǒ sɔn lěe fònfno tuǒ ja mǒ klee u miě ɛ wɔ̀ba keǒ bu paeě wlɔ̀ dɔwun'ǒ jleě, u miě dě fòɛǒ wlòmo pa. 15Nyopòǒ slě dě fòɛǒ wlòmo ne u moo gbùo klee sàlesa nu nyo klee se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ nu nyo klee mnùngma po nyo klee nǔkpuǐi wɛ̀ sà nyo klee nyopò wùɛà noɛɛ ɛɛ mǒ bü boo loo nyopò tùu mǒ. 16Mǒ Jùsu Mǒà dbo Ně najiǒpòi bɔ tmɔɔ̌ amo noǎ wùɛà ii tè keǒ Tentǎn Jǔu wǎn'a kàan dɛ mɔ̀. Mǒ moo Klɔ̀ba Dèběsee jlǔu Jǔ Ɔ̈ u dɛ lee Dɛɛ Mǎ klee Kènta Jɔtnàe Ɛ̈ fɛn'ɛ.” 17Nyesoaa Sùsu klee nynɔ jajloǒ kě u dɛ̌ a je u je, “A diě!” Nyu wùɛà mi nuu win wɔ̌nma kě bɔ dǎ ke ɛ̈ moo, “Diě!” Nyu wùɛ nenǎ to bɛ̌ ke ni, bɔ diě. Nyu wùɛ bɔ̈ ke něà nyee nyopò kmɔ̌ sie fònfno sòɛ, bɔ nǎ nɛ. 18Mǒ Jɔ̀ɔ̌n'à tbɛ nyu wùɛ saěn ɔ̈ wɔ̌n'ɔ wnɔsà win'à neɔɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo. Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ po imo win'à dɛ dlǒ mǒ, Nyesoa mi ɔɔ wan le pae noǎ kɛn le popooba ï kɔn tè boɔɔ loo kělɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo. 19È bɛ̌ nu wnɔsà win'à neɔɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo nyu wùɛà mi nii dɛ kɛn sàba, ɔ blěe wakǎǒ ɔ kɔn lěe fònfno tuu buoǒ jleě mǒ klee klě dě fòɛǒ wlòmo ɛ̈ kɔn tè boɔɔ loo kɛn kělɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo, Nyesoa mi ni ɔ̀ kwa sàba. 20Jùsuà te imo noǎà ämo je, kě Ɔ dǎ Ɔ je, “Sɛjesɛ, Ě miě diba pase!” Koɔn Jùsu diě, kě bɛ ne. 21Nɛ bo Koɔn Jùsuu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ aa wùɛ mɔ̀ bɛ muu nya, kě bɛ ne!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\