Wlɛ̀velesɔ̌n 3

1Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Chleě najiǒpòiǒ mɔ̀ ɔ̈ nynaǒo Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ pènmo bo ü neěe dě fòɛǒ moo Sɔdè wlòmo, kě bò dǎ ɔ je u je, ‘Tuposàà ɛ sɔn'ě mɔ̀ mǒ Nyuà kɔn'ɔ Nyesoaa Sìsii nyiɛta klee jɔtnèe nyiɛta. Ě ji dɛ a nii ni. Nyesoa dɛɛ nynɛ̌ nɛ̀ neǒ a kɛn a nee kmɔ̌, kɛɛ a moo kokǒ nyo. 2A sɔn mǒ, dɛǒ a blěe jèe kwa a po ɛ kbě ja le ɛ̈ di ɛɛ numa ɛɛ̌ se kǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě se dɛ jě ɛ̈ a nuu bɛ̈ monoo mɔ̀le snǎ dɛ klě Ně Nyesoa jǐ kɛn. 3Tèǒ nì kɔn tè bi beě a wlòmo, dɛà a wɔ̌n'ɔ plě a chěn'e a tùǒ ɛ bo a mǐ aa wlè bo bitǐ. Kɛɛ bǎ se ɛ nu, keà jlǐ nyu diěe nyu ně ji ɔɔ tè, kě Ě miě didiɛ numa, a se tǐǒ Ě miě jaba jiba mu. 4A kɔɔ̌n jè mòngmɛ nyo neě amoo slè ü sěɛ uu kmɔ̌ jǐ le nymii ni. U miǎ lěě mɔ̀ nema u miǎ dale plǐ měne po. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u blɛɛǒ je keǒ bu kɔn kmɔ̌ sie fònfno. 5Nyu wùɛ ɔ̈ mii duduɛ kɔnma, ɔ mi dale plǐ měne poba wòje ke u nuu. Ě seǎ uu nyneǎ wlàba mu kpe klě fònfno chněedɛ̌ wlòmo, plě nù Ě miǎ kòo kɛn pooba ɛ̈ moo u moo Ně nyopò keǒ Ně Gbeǐ klee Ɔɔ najiǒpò jemǒ.’ 6Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ po dɛǒ Nyesoaa Sùsu boɛɛ nɔkǔ jebo klě Tentǎn Jǔu wǎn'a tàkpɛ̌ǒ mɔ̀.” 7È kě Jùsu dɛ̌aǎ je Ɔ je, “Chleě najiǒpòiǒ mɔ̀ ɔ̈ nynaǒo Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ pènmo bo ü neěe dě fòɛǒ moo Feledɛfìa kɛn, kě bò dǎ ɔ je u je, ‘Tuposàà ɛ sɔn'ě mǒ mɔ̀ Nyuà Ɔ̈ nee Ngmà Je klee Ɔ̈ moo Wlò Kpae Nyu Ɔ̈ blěe klɔ̀ba Dèběsee gbàadɛ̌. Dɛà Ɔ knaa je nyu slě wɔ̀ bɔ kan ɛ je, è dɛà ɔ kan'a je nyu slě wɔ̀ bɔ kna ɛ je. 8Ě ji dɛ a nii ni plě Ě ji ɛle ɛ̈ moo a se kpě fòe blě, kɛɛ a tùǒ Ně win bo klee a sěɛlǎ Ně nynɛ̌ɛ tè mǒ chnɛ̀. Tèǒ nì kɔn tè Ě nye a fɔ̌ keǒ ba nunuǔ konkwa mɔ̀ ɛ̈ nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ sà amoo kwa. 9A tanàle, Ě mi Setɛ̀n'ɛ wǎn numa u miǒ a jemǒ bo chlì keǒ aa be wɔ̀ɔn u mǐ ɛ boɔ ɛ̈ moo Ě noɛɛ a mǒ no. U je u moo Jùwɛ nyo, kɛɛ u moo sen le tmɔ̌ nyo, u se Jùwɛ nyo sɛjesɛ. 10Ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ tùǒ Něe win bo keǒ ba nynaa tǐ jakě jebo, bo tǐ jakěe tǐ bǐ diě, Ě mi ɛ numa dɛ se a le tǒba mu. Imo tǐ jakěǒ i diě le keǒ kmɔ̌ wùɛà mɔ̀ i miě nyopòà neɔ ɛɛ mɔ̀ měne tɛ̀n. 11Ě miě diba pase, ii tè aa tè wlò popoɛǒ a kɔn'ɔ a blěǒ ɛ mɔ̀ kwa ɛ̈ di ɛɛ numa nyu tɔ̀ɔ ɔɔ̌ se aa snǒ sàe dɛǒ kpa. 12Nyu wùɛà mii duduɛ kɔnma, nɔ̀ Ě mi Ně Nyesoaa kǎ fòɛɛ tiblě mǒ numa plě ɛmoǒ ɔ se ɛ bo tetɛ kɔnma mu de. Ě miǒ ɔ Nyesoaa nynɛ̌ kɛn chlěba klee Ɔɔ dě fòɛɛ nynɛ̌ ɛ̈ monoo Jlǔsnɛ jajlo ɛ̈ miě Ɔɔ mɔ̀ mǒ sɔnma klě jɔkɛn ɛ̈ miɔɔ wɔ̀ɔn diba. Ě miě ɔ kɛn Ně nynɛ̌ jajlo chlěba ke.’ 13Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ po dɛǒ Nyesoaa Sùsu boɛɛ nɔkǔ jebo klě Tentǎn Jǔu wǎn'a tàkpɛ̌ǒ mɔ̀.” 14Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Chleě najiǒpòià mɔ̀ ɔ̈ nynaǒo Tentǎn Jǔu wǎn pènmo bo ü neěe dě fòɛǒ moo Lodisìa kɛn, kě bò dǎ ɔ je u je, ‘Tuposàà ɛ sɔn'ě mɔ̀ mǒ Nyuà u dɛɛ Kě Bɛ Ne Ɔ̈ moo Wlò Kpae Nyu plě Ɔ̈ moo Kàan Sàse Ɔ̈ kɔn'ɔ Nyesoaa noǎà Ɔ nuu win kwa. 15Ě ji dɛǒ a nii ni, a se wlɔɔ lo plě a se smuu nu klě Nyesoaa konkwa nunuɛ mǒ. Ně wlò jlɛ̌ ba monoo ii sɔ̌n wùɛǒ i dɛɛ do, 16kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ monoo ně bɔ̀to ɛ̈ see smuu nu plě ɛ̈ see wlɔɔ lo, Ě wɛ̀ le mɔ̀ keǒ Boǒ wna a bo. 17È kě a dɛ̌ ɛ̈ moo a pàn ne ǎ kɔn ngmna, è a kɔn noǎ wùɛ ï a sòɛɛ le, kɛɛ aǎ jbo ɛ le ɛ̈ moo kmɔ̌ǒ a nee sɛjesɛ ɛ nymi le jǐ ɛ̌ ne wɔle plě sònwɛ ni amo klee aa jǐ kan plě ǎ po gblàgblo. 18Ě pe a mǒ tɔ̀n keǒ ba tɔ̀n kàan kpankpaa klò kělɔɔ̌ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ pàn. A tɔ̀n wlawlě plǐ ke a mǐ i měne po, a mǐ aa gblàgblo popoɛɛ tònwe kmɔ̌ǒ kɛn kan klee jǐi chlì a mǐ jǐ mǒ po ɛ̈ di ɛɛ numa a miě ɛ wɔ̀ keǒ ba jě le. 19Nyopòà Ě noɛɛ nee mǒ nù Ě peě snǔ mɔ̀le plě Ě sɛ̀ě le. Tèǒ nì kɔn tè a sɛ̀n ɛ nynɛ̌, a bitǐ aa wlè bo. 20A tanàle, Ě nynaǒ chnu kɛn bo Ě be ɛ, bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ wɔ̌n Ně win bɔ̌ kna chnuǒ, Ě miě ɔ mɔ̀ paba, ɔ klee Mǒ ä miǒ tàa do dɛ dii li. 21Nyu wùɛ ɔ̈ mii duduɛ kɔnma, nɔ̀ Ě mi fɔ̌ nyema ɔ klee Mǒo sɔ̌n ä miǒ Ně klɔ̀ba gbèsɛɛ kɛn bo ne wòje keǒ Ě nuaa Ě kɔnaa dudu ii tè Mǒ klee Ně Gbeǐi sɔ̌n Ä neǒo Ɔɔ klɔ̀ba gbèsɛɛ kɛn bo.’ 22Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ po dɛǒ Nyesoaa Sùsu boɛɛ nɔkǔ jebo klě Tentǎn Jǔu wǎn'a tàkpɛ̌ǒ mɔ̀.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\