Wlɛ̀velesɔ̌n 4

1Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Ě keaǒo le tɛn, Ě jěa chnu ɛ̌ knana klě jɔkɛn. È win'i doǒ Ě wɔ̌naa klekle nì boɛa lěě mɔ̀ wòje keà nokpa boɛɛ i je, “Jǎ, diɔ tàɔ, Ě mǐì noǎà tee le ï dɛà bɛ̌ sìn'i ï mii tùɔn kpaba.” 2Tǐi doo tǐ jleě è Nyesoaa Sùsu bea leě ja, Ě jěa klɔ̀ba gbèsɛɛ ɛ̈ nea lěe jɔkɛn, Nyu tɔ̀ɔ neaǒ ɛ kɛn bo. 3Nyuǒ neaǒ ɛɛ kɛn bo Ɔɔ wnewne wǒa je jǐlenmɔ seɔ̌ u dɛɛ jɛsèpa klee seɔ̌ chǒ u dɛɛ kanilìɛ plě pànjboà wǒaa jǐlenmɔ kwlǎ jajle seɔ̌ u dɛɛ ɛmɔwlà ɛ̌ plɛɛa klɔ̀ba gbèsɛɛǒ. 4Klɔ̀ba gbèsɛii wlò tùo hɛ̀n tìi nì tbɛɛa Ɔɔ klɔ̀ba gbèsɛɛǒ dǐ. È kunkunyoo wlò tùo hɛ̀n nù nea i kɛn ble ü poaa wlawlě plǐ měne plě ü tùaa klò fleǎ dlǒ le. 5Tɛ̀n'ɛ ngmnengmnɛ̌ klee ɛɛ klukwlɛ klě win fòe mǒ klee ɛɛ de pnapnǎ nì sonwɛaě klɔ̀ba gbèsɛɛǒ mɔ̀ mǒ. Keǒ gbèsɛɛǒ nya keǒ wnewne nǎpea tii nyiɛta nynanaǒ bo ï nynanaǒo Nyesoaa Sìsii nyiɛta pènmo bo. 6Dɛ tɛ̀ɛ neaǒ klɔ̀ba gbèsɛɛǒ jemǒ ke, ɛ wǒa jělae jbǒ ɛ̈ wneaa jleě nymɛɛ nee mǒ. Soa fòee hɛ̀n ï neaa kmɔ̌ nì tbɛɛa klɔ̀ba gbèsɛɛǒ dǐ klě ɛɛ wakě wùɛ mɔ̀, jǐ mǎna i fǒ mǒ ble kělɔ ii nya klee klě i demǒ. 7Klekle nmiǒ ɔ wǒa sà, è sɔ̌n nonɔǒ ɔ wǒa blibeǒ. Tan nonɔǒ nɔ̀ kɔn jigbà wǒa tùonyu. È hɛ̀n nonɔǒ nɔ̀ wǒa ke. 8Imo kmɔ̌ ne soaa hɛ̀n'ǒ ii do do nea kɛn le kpakpeaa m̀mɔdo, jǐ wɔ̀la ii fě wùɛ dlǒ, jǐ neaě ii kpakpea boboo chɛ̀. Tǒn klee chnɛ̀ iǐ poa kpee keǒ bleblɛ mɔ̀, kě ii bleble win dɛ̌, “Kpě kɛne Koɔn Nyesoa ne je ngmà, Ɔ ne je ngmà, Ɔ ne je ngmà! Nɔ̀ ɛ tùa klee ɛ tù plě Ɔ̈ miě diba.” 9Tǐ wùɛ mɔ̀ soaǒ bǐ ke kmɔ̌ sie Nyuǒ neǒo klɔ̀ba gbèsɛɛǒ kɛn bo tè jǐ boaboǎ nye klee bo tùtuɛ klee bǐ ke Ɔ tàto pe, 10è kunkunyoo wlò tùo hɛ̀n'ǒ ù kɔ bo kwne keǒ Ɔ jemǒ ǔ sɛ̀ Ɔɔ wɛ̀ Ɔ̈ nee kmɔ̌ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. U tunwiǐǒ uu klɔ̀ba fleǎǒ keǒ gbèsɛɛǒ jemǒ ǔ dɛ̌ bò ɛ̈ moo, 11“Äa Koɔn Ɔ̈ moo äa Nyesoa! Mò nu noǎ wùɛ plě Nè kɛn wɔɔan nɛ̀ nua nɛ ii wùɛ ǐ ne kmɔ̌, ii tè Mò blɛɛ ɛ je keǒ Bɔ kɔn tè jǐ boaboǎ klee tùtuɛ klee kpě!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\