Wlɛ̀velesɔ̌n 6

1Ě keaǒ Blajǔǒ mɔ̀le tɛn Ɔ̌ sàlaǒ sluu kpɛɛ nyiɛtaǒ i dɛɛ do. È Ě wɔ̌na kmɔ̌ ne soaa hɛ̀n'ǒ ii win ni, i wǒa win mǒ keà tɛ̀n pnɛ̌aa ǐ dɛ̌a bò ɛ̈ moo, “Diě!” 2Tà Ě chèaǒo bo, Ě jěa sòko plǔ. Nyuǒ nɛɛa nɔɔ kɛn pno neaě ɔ kwete mǒ ǔ nyea ɔ klɔ̀ba flɛ̌ ɔ̌ nɛɛa sòkoǒ kɛn ɔ̌ mia ɔ̌ duia toe, bɔ̌ du ɛɛ bě, ɔ̀ du ɛɛ bě. 3Tà Blajǔ sàlaǒo sluuǒ ɛɛ sɔ̌n nenɛ dɛ, Ě wɔ̌na sɔ̌n nonɔ nmiǒ ɔɔ win, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Diě!” 4È sòko tɔ̀ɔ ɔ̈ floaa nɔ̀ǒ beaǒ pepě mǒ. Ɔɔ kɛn nae nyuǒ nɔ̀ u nyea kpě bɔ̈ sàlaɔ ně bo wnawna kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa kmɔ̌ɔ nyopò mia dedbǎe le. U nyea ɔ pan fòɛ. 5Tà Blajǔǒ ɔ sàlaǒo sluu tan nenɛǒ, Ě wɔ̌na tan nonɔ nmiǒo ɔɔ win, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Diě!” Tà Ě keaǒo le tɛn, Ě jěa sòko jlee, ɔɔ kɛn nae nyu blěa kwa noǎ kɛn dbee dɛ ɛ̈ nee dlěe sɔ̌n je. 6È Ě wɔ̌na dɛ tɛ̀ɛ ɛ̈ wǒaa win ï slè mǒ ï dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, “Plo kouu sǎnma wěe sɔ̌n bi jě chnɛ̀ jlǒ waěe doo snǒ sàe dɛ, è plo kǔbɔ̀loo sǎnma wěe m̀mɔdo bi jě chnɛ̀ jlǒ waěe doo snǒ sàe dɛ, kɛɛ nè sɛ̀ dɛǒ chnɔ̌ǒ ɛ klee nmɔǒ i pee de.” 7Tà Blajǔ sàlaǒo sluu kpɛɛ hɛ̀n nenɛǒ, Ě wɔ̌na hɛ̀n nonɔ nmiǒ ɔɔ win, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Diě!” 8Ě keaǒ le tɛn, è Ě jěa sòko keà dɛ kplɔɔ, nyuǒ nɛɛa ɔɔ kɛn nɔ̀ kɔn nynɛ̌ mooa Kokoɛ̌ plě nyuǒ moo Hedì ɔ̌ nɛa ɔ de, Hedì sɛ̀n nynɛ̌ Kokǒ Nyoo Blǒ. U nyea u kpě keǒ kmɔ̌ɔ wakǎ gbe mɔ̀ keǒ bu kpala nyopò to mɔ̀ bu dbǎla u klee bu nua dodopà klee kweǎ klee kwlǎ slè soa kukwǐ ï neɔɔ blǒɔ mɔ̀ bu dbǎla u. 9Tà Blajǔ sàlaǒo sluu kpɛɛ m̀m nenɛǒ, è Ě jěa nyopòo sìsi ü u dbǎlaa keǒ Nyesoaa win boɔboɔ tè mɔ̀ klee Ɔɔ sàse dɛ nunuɛ mɔ̀, nù neaě chɔ̀no tògbee kǒngmà bobo 10nù jɛɛ̌aě win ü pnɛ̌a dɛ jleě le ü dɛ̌a bò ɛ̈ moo, “Kpě kɛne Koɔn, Mòà nee ngmà je plě Ɔ̈ mǎ lěe sèn bo, è ke ɛ miǐ jè kɛ jleě mǒ bo tonma plě mìěe di mìǐ kmɔ̌ ne tùonyopoo blilǐ tù mìǐ äa kpa sà.” 11È u nyea uu wùɛǒ wlawlě plǐ pɛ̀ti ǔ tmɔɔ̌a nu bu foa klě tǐ gbei wlòmo ɛ mǐa ɛ kpa kpa uu bǐì Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ miaa dbaěba keǒ uu ka nee je, uu tìɛn taeǒ ɛ mǐaě je wɛ̀. 12Tà Ě keaǒo le tɛn kaǒ, Ě jěa Blajǔǒ Ɔ̌ sàlaǒ sluu kpɛɛ m̀mɔdo nenɛǒ, è blǒo sèkea ɛ̈ neaa kpě kɛn nɛ̀ kpala tùɔn, è wɛn chlea le ɛ̌ pala kwijlě mǒ, ɛ wǒa je daloà u dbae lee wli jlee pìnpni, è sòbae wùɛ ɛ wǒa nymɔ, 13è jɔtnè nìǒ blea jɔ měne kělɔ kmɔ̌ mɔ̀ keà tu blee bui ngmè ja le bo fèflɛ bɛ̌ ke i le tɛkɛ̌ɛ le. 14È jɔtùwle fǎna ne keà nyu plɛ̌ɛ chněedɛ̌. È togbei fòe klee blě tìià neǎ tbɛɛ lee dǐ è nìǒ wɛ̌a tùɔn měne. 15È kmɔ̌à ɛɛ klɔ̀bapoo klee win kwa kɔn nyo klee tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔpo klee pònpan nyo klee kbě mǒ ne nyo klee kèiapo wùɛ klee nyopòà see kèiapo, è nùǒ wɛ̌a klě bǐtìi wan le klee klě seɛ̌ slè ï neaa togbei fòeǒ mɔ̀le. 16Ǔ tmɛɛ̌a togbei klee seɛ̌ fòeǒ, kě u dɛ̌a i je u je, “A wlɛ ä kɛn, a wɛɛ̌ ä Nyuǒ jǐ mǒ Ɔ̈ neǒo klɔ̀ba gbèsɛɛǒ kɛn bo klee Blajǔu jloǒ Ɔ pee. 17Uu jloo chnɛ̀ jlǒ waě fòɛǒ ɛ nyni ni keǒ ä mɔ̀, à nyu tae wɔ̀le je bɔ̈ siǐ kɛ kmɔ̌?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\