Wlɛ̀velesɔ̌n 7

1Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Ě jěa najiǒpòo hɛ̀n ǔ nynana kmɔ̌à ɛɛ wakěe hɛ̀n wùɛ jleě ble ǔ kana fèflɛ je ɛ̈ di ɛɛ numa ɛɛ̌ dia le di kělɔ blǒ kɛn klee klě jbǒ kɛn klee klě ti wùɛ ja. 2È Ě jěa najiǒpòi tɔ̀ɔ ɔ̈ sonwɛɛa lěe wɛn'ɛ kwlǎ mǒ wǒla mǒ nɔ̀ kpɛa kmɔ̌ ne Nyesoaa sluuà Ɔ pee dɛ kɛn, nɔ̀ pnǎna dɛ jleě klě najiǒpòǒ mɔ̀ ü kpě nyeea bü nuaǒo blǒ klee jbǒ dɛ jleě mǒ. 3È kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Aǎ ni blǒà dɛ mǒ klee jbǒ klee ti wùɛ ɛ mǐ ɛ kpa kpa Nyesoaa nyebajle klee nynejlu wùɛ ä mǐ u Ɔ̀ɔ sluu kɛn ble mǎ keǒ uu jigbàa gblee wnana mǒ.” 4Ě wɔ̌na dɛà ɛ̈ moo nyopòo taslěwɛɛ wlèe nyiɛta tùo hɛ̀n (144,000) ü sɔnaa Ǐsòwɛ̌ dakwɛ̌ wùɛ mɔ̀ měne nù Nyesoaa sluu mǎna kɛn ble. 5Taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n nù u mǎna sluu kɛn ble ü sɔnaěe Jùdǎ dakɔ̌ slè mǒ. È taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n nù sɔnaě Wlubǐ dakɔ̌ slè mǒ plě taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n sɔnaě dakɔ̌ǒ moo Kadì slè mǒ. 6Taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n nù sɔnaě Asɔ̀ dakɔ̌ slè mǒ, è taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n nù sɔnaě Nɛfetelà dakɔ̌ slè mǒ plě taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n sɔnaě Manesà dakɔ̌ slè mǒ. 7È taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n nù sɔnaě dakɔ̌ǒ moo Semìɔ slè mǒ, taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n nù sɔnaě Lifàe dakɔ̌ slè mǒ klee taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n nù sɔnaě Esèka dakɔ̌ slè mǒ. 8Taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n nù sɔnaě dakɔ̌ǒ moo Sɛbìlɔn slè mǒ, taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n nù sɔnaě dakɔ̌ǒ moo Jòsɛ̌fo slè mǒ plě taslěwɛɛ pù tùo sɔ̌n sɔnaě dakɔ̌ǒ moo Bɛ̀chemɛ̌ slè mǒ. 9Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Ě keaǒ le tɛn Ě jěa diblɛ̌ fòfoa ü sea lěe slèslɛ wɔ̀, nù sonwɛa dakwɛ̌ wùɛ mɔ̀ měne klee blě wùɛ kɛn le klee nyopò wùɛ slè le plě nyopò wùɛà pee dɔ̌ɔdɔ̌ win nù nynanaǒ Blajǔǒ Ɔɔ klɔ̀ba gbèsɛɛ jemǒ bo, u pea wlawlě plǐ pɛ̀ti ǔ blěa snɛwɛi kwa le. 10U pnɛ̌a dɛ jleě le, kě u dɛ̌ u je, “Äa wowa dɛ sɔn'ě mǒ äa Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ neǒo klɔ̀ba gbèsɛɛǒ kɛn bo klee klě Blajǔ mɔ̀!” 11È najiǒpò wùɛ ü tbɛɛaa klɔ̀ba gbèsɛɛǒ dǐ klee kunkunyoǒ plě kmɔ̌ ne soaa hɛ̀n'ǒ, è nùǒ kɔla jigbè wlò le keǒ gbèsɛɛǒ jemǒ ǔ sàla Nyesoaa wɛ̀, 12kě u dɛ̌a u je, “Kě bɛ ne. Tǐ wùɛ mɔ̀ nɛ bo äa Nyesoa Bɔ kɔn de bìsea klee tè jǐ boaboǎ klee tɔ̀n klee tàto pepeɛ klee bo tùtuɛ klee kpě plě kbě le popoɛ, kě bɛ ne!” 13È kunkunyoǒ u nyuu do gbàlaǎ wan ɔ je, “À nyopò taeǒ peě kɛ wlawlě plǐǒ plě tà u sɔɔ̌n kɛ mǒ?” 14Ě tùa ɔ kɛ̀ɛn Ě je, “Kunkunyɔò, Ě se ɛ ji.” È ɔ tmɔɔ̌a mǒ ɔ je, “Nyopòà sɔn lěe tǐ jakě fòeà slè mǒ nùǒò ü jla uu wlawlě klě Blajǔu nymɔ slè i mǐi plɛ̌. 15Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ klě tǐà wlòmo ǔ nynaǒ Nyesoaa klɔ̀ba gbèsɛɛ jemǒ bo tǒn klee chnɛ̀ ǔ sɛ̀ Ɔɔ wɛ̀ klě Ɔɔ kǎ fòɛ bo. È Nyuǒ neǒo klɔ̀ba gbèsɛɛǒ kɛn bo Nɔ̀ mi u naema. 16Sàno klee nenǎ to seǎa kɛ̀ u nunuɛ kɔn kpe, wɛn seǎa kɛ̀ u mǒ bo sǐ kpe plě fèflɛ seǎ u wlòmo pa kpe. 17Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Blajǔǒ Ɔ̈ neǒo klɔ̀ba gbèsɛɛǒ ɛɛ slè bo Nɔ̀ mi uu Jǐ Mɔ̀ Tùɔ̌ mooma. Ɔ miě u něe chlolǎe mɔ̀ kpaba ɛ̈ nyee nyopò kmɔ̌ sie fònfno, Nyesoa miǎ u me wùɛǒ jǐ wɔ̀ɔn le snǎ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\