Wlɛ̀velesɔ̌n 8

1Tà Blajǔ sàla lěe sluu nyiɛta nenɛǒ, è klě jɔkɛn dě poaě kpee ɛ̈ sìn'aa àwɔ bɔ̀tie dlǒ mǒ. 2È Ě jěa najiǒpòo nyiɛta ǔ nynanaǒ Nyesoa jemǒ bo ǔ nyea u nokpee nyiɛta. 3È najiǒpòi tɔ̀ɔ diaě ɔ̌ nynanaǒ chɔ̀no tògbee kǒngmàǒ wakǎ mǒ bo, klò jagbee neaě ɔ kwete mǒ ɛ̈ u pee sonsnǒ noǎa fòfoa wan ï bɔ̈ siɛnaa, i klee Nyesoaa nyopòo bàtea miiaǒ tàa do keǒ klò chɔ̀no tògbeǒ ii kǒngmà kɛn ɛ̈ neaǒo klɔ̀ba gbèsɛɛ jemǒ. 4Sonsnǒ noǎaǒ ii nǎno klee Nyesoa nyoo bàtea nì sonwɛaě najiǒpòiǒ kwete mǒ ï jɛ̌a jɔ mǒ klě Nyesoa mɔ̀. 5Dɛ tɛ̀ɛ ɔ nuaa nɛ̀ moo ɔ dǔa jagbeeǒ mǒ ɔ̌ jiěa ɛ nàkne jele ï sɔnaěe kǒngmà kɛn mǒ, nì ɔ tuǔn'a nɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, è tɛ̀n pnǎna ne ɛ̌ kwlia ɛ̌ ngmněa plě blǒ sèkea. 6È najiǒpòo nyiɛtaǒ ü blěaa nokpee nyiɛtaǒ ü wɛ̀a le mɔ̀ keǒ bu bea li. 7Tà klekle najiǒpòiǒ ɔ bea ɔɔ nokpa, chɛn kpěn fòe klee na ɛ̈ chìseeaa nymɔ nì u tunwiǐa lɔ wɔ̀ɔn le kělɔ blǒ mɔ̀, ii tè blǒà ɛɛ wakǎ peǎn fòɛ sin'a klee tii wakǎ peǎn fòɛ sin'a klee tii wakǎ peǎn fòɛ klee kwlǎ jajle wùɛ. 8Tà sɔ̌n nonɔ najiǒpòiǒ ɔ bea ɔɔ nokpa, è dɛ tɛ̀ɛ ɛ̈ wǒaa togbee fòɛ na sosǒ wneaěe mǒ nɛ̀ u tuǔn'aě jbǒ mɔ̀, nɛ̀ nua nɛ jbǒo wakǎ peǎn fòɛ nua nymɔ sosǒ. 9Smì fòfoa kǒa klě jbǒǒ mɔ̀. Ně kɛn mea fòfoa nymia jǐ le. 10Tà tan nonɔ najiǒpòiǒ ɔ bea ɔɔ nokpa, è jɔtnàe fòɛ ɛ̈ kɔn wnewnɛ niaa blàu blàu wòje wnewne slè nɛ̀ bloaě jɔ mǒ ɛ̈ nymiia neǎ fòfoa klee něe chlolǎi fòfoa jǐ le. 11Jɔtnàeǒ ɛɛ nynɛ̌ mooa Wan Nonɔ̌a, ɛ nua nɛ neǎ fòfoa nonɔ̌a wan, è nyopò fòfoa nǎna ni ǔ kǒa. 12Tà hɛ̀n nonɔ najiǒpòiǒ ɔ bea ɔɔ nokpa, è wɛn'ɛ wakǎ peǎn fòɛ klee sòbaee wakǎ peǎn fòɛ klee jɔtnè fòfoa nì tbaea dɛ, ii tè ii peěn'ǒ i bɔ̌a fonfɔn. Nɛ̀ nua nɛ chnɛ̀ jlǒ waě sea pepě kɔn klě àwɛɛ hɛ̀n wlòmo klee tǒn jlǒ waě sea pepě kɔn klě àwɛɛ hɛ̀n wlòmo. 13Ě keaǒ le tɛn, è Ě wɔ̌na kee wonwan klě jɔtùwle mǒ ɔ̌ pnɛ̌a le ɔ je, “Bo najiǒpòo tan'ǒ siǒo bǔ be u blěe nokpeǒ, a jě ke ɛ mii jǐlenymi dɛ tùtu numa ne keǒ nyopòà neɔɔ kmɔ̌ mɔ̀. Ɛ mi jǐlenymi dɛ tùba keǒ u mɔ̀!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\