Wlɛ̀velesɔ̌n 9

1Tà m̀m nonɔ najiǒpòiǒ ɔ bea ɔɔ nokpaǒ, Ě jěa jɔtnàe ɛ̈ bloaěe jɔ mǒ ɛ̈ bea lɔɔ kmɔ̌ mɔ̀, bǐtìee gbàadɛ̌ nɛ̀ nyeea ɔ no ɛ̈ u dɛɛ bǐtìeà see mɔ̀ kɔn. 2Tà ɔ knanaa bǐtìeǒ see mɔ̀ kɔn je, è nǎno fòfoa nia buɛɛ ɛ̌ sonwɛaě ɛ wlòmo keà u nu wiěn tùadlo fòɛǒ nǎno sonwɛě kɛn mǒò. Nǎnoǒ sonwɛa lěe bǐtìeǒ wan mǒ ɛ nua wɛn ɛ̌ pala kwijlě mǒ plě nyu ně jěa jɔtùwle. 3È tànynakpaǐ nì sonwɛaě nǎnoǒ slè mǒ ï beaɔ kmɔ̌ mɔ̀, nì kpě nyeea kělɔ blǒɔ mɔ̀ wòje kèaǐkèe. 4U tmɔɔ̌a tànynakpaǐǒ biǐ toěa kwlǎ le klee ti plě dodɔ̌ dɛ wùɛ, tùonyopoo do sosǒ nù bi nua ka kukǔ ü Nyesoaa slii seaǒo kɛn ne keǒ uu jigbàa gblee wnana mǒ. 5U sea tànynakpaǐǒ kpě nye keǒ bi dbǎla u, kɛɛ bi paea u dɛ wan le klě sòbaii m̀m wlòmo. Uu dɛɛ wan le popa wǒa je keà kèaǐkèa nmii nyu. 6Klě sòbaii m̀mǒ wlòmo uu nyu mi kokoɛ̌ le pɔ̀nma, kɛɛ ɔ se ɛ jěba mu, uu nyu mi kokoɛ̌ sòaba, kɛɛ u slě wɔ̀ bu kǒ. 7Tànynakpaǐǒ i wǒ je sòkwe ï wɛ̀ɛ mɔ̀ keǒ to kɛn mumuɛ mɔ̀. Ɛ kɔn noǎ tìi neǒ ii dlǒ, i wǒ klò fleǎ plě ii jigbè wǒ tùonyopoo jigbè. 8Ii moamoa dlǒ tmɔ le wòje nynɔɔ moamoa dlǒ. Ii nyěà neě ii wan i wǒ sàa nyě. 9Noǎǒ i mǎnaa wulee ble i wǒa pneě papɔ̌. Ii kpakpeaa wonwan chìnchin wǒa win mǒ keà sòkwe chlì sòkwe gbɛ̀ klě takaně mǒ 10ǐ ne wèn ngmɛ̀ɛ le ï sunwii nyu keà kèaǐkèa, ii wèn'ǒ nì nea kpě kɛn bï sieěa nyopò dɛ mǒ bo klě sòbaii m̀mǒ wlòmo. 11U kɔna najiǒpòi ɔ̈ mooa klɔ̀ba ɔ̈ bǐtìeǒ seaa mɔ̀ kɔn ɛɛ kpě nea lěe kwete mǒ, ɔɔ Hiblǔ nynɛ̌ u dɛɛ ɔɔ nɛ̀ moo Abadàn, è ɔɔ Kwlǐki nynɛ̌ nɛ̀ moo Apolèɔn ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Gbè Sùeɔ. 12Dɛǒ nɛ̀ mooa klekle tǐ jakěe dlǒ chlɛ̀chlɛ. Kaǒ tǐ jakě kplěe sɔ̌n tìi siǒ ï miěe diba. 13Tà najiǒpòo m̀mɔdo nonɔ bea ɔɔ nokpa, è Ě wɔ̌na win ï sonwɛa lěe ngmèe hɛ̀n'ǒ mɔ̀ mǒ ï neaǒo klò chɔ̀no tògbeǒ dlǒ keǒ Nyesoa jemǒ, 14kě i dɛ̌a najiǒpòo m̀mɔdo nonɔǒ beaa nokpaǒ je i je, “Jle najiǒpòo hɛ̀n'ǒ bo ü pee chěen mɔ̀ ü moaa bo klě ně sakaěǒ moo Ufletì wien.” 15Ii tè najiǒpòo hɛ̀n'ǒ ü wɛ̀aa mɔ̀le keǒ ɛmo àwɔǒ mɔ̀ klee chnɛ̀ jlǒ waěǒ mɔ̀ klee keǒ sòbaeǒ mɔ̀ klě jlǒǒ wlòmo ɔ̌ tɛa u bo bu dbǎla tùonyopoo dɛ fòfoa. 16Ě wɔ̌na ni ɛ̈ moo uu tabɔ̀ǒ nɛɛaa sòkweǒ kɛn u nea mǐniɔwɛɛ wlèe pù (200,000,000). 17Klě slèe wlòmo Ě jěa sòkweǒ klee ii kɛn nae nyo, u kɔna pneě papɛ̌ u mǎnaa wulee ble ï floaa wòje na, è tìe blěa ɛɛ dɛà nuaa blùu wòje seɔ̌ǒ u dɛɛ safàe plě uu tìe blěa ii chomǒ wòje seɔ̌ǒ u dɛɛ sɔfɔ̀. È sòkweǒ ii dlě wǒa sàa dlě, è na klee nǎno klee wnewne seɛ̌ nì sonwɛa lě i wan měne. 18Tùonyopoo dɛ fòfoa nù kǒa keǒ dɛɛ wan le paa noǎ kplěe tan'ǒ mɔ̀ ï mooa na klee nǎno plě wnewne seɛ̌ ï sɔna lěe sòkweǒ wan mǒ. 19Sòkweǒ i blěe kpě neaě i wan klee klě ii wèn mɔ̀, ii wèn wǒa smea, ǐ kɔna dlě ï i niaa ǐ sieěaa nyopò noǎ mǒ ble. 20Nyopòo tìeǒ siaǒo tǐ jakě seaa dbǎ, kaǒ uǔ wɔɔn'a ɛ kɛn keǒ bu tbɛa noǎ uu chɛ̀ nuaa kɛn, uǔ bɔ̌a uu nǔkpuǐǒ ii wɛ̀ sèsa kaǒ ï u nuuaa klò klee sěbla klee kanwɛɛ klee seɛ̌ plě ti ï slěe wɔ̀ bï jěe dɛ klee bï wɔ̌n'ɔ tè plě bï naa. 21Plě uǔ wɔɔn ɛ kɛn keǒ bu bitǐ uu wlè bo keǒ mnùngma popoɛ mɔ̀ klee bu siǒ uu sàlesa kmɔ̌ bo klee uu se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ plě uu jlijlǐ kmɔ̌.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\