Wlǔmɔ 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈ moo Tentǎn Jǔ Jùsuu nyebajlo. Nyesoaa chɛ̀ Nɔ̀ da mǒ bo moo Ɔɔ tuposà kpa nyu Ɔ̌ sà mǒ keǒ bo po Ɔɔ kàan tuposà 2ɛ̈ klě Ɔɔ ngmà je ne win'ǒ wlòmo Ɔ peea lěe seela tǐ jleě klě Ɔɔ wnɔsàɔpo mǒ. 3Nyesoaa tuposà kwɛɛǒ Ɔɔ Jǔ jleě mǒ bo Ɔ̈ bea lěe tùonyuu tǔn wlòmo Ɔ̈ diia lěe klɔ̀ba Dèběsee tùgba slè. 4Kɛɛ klě Ɔɔ sùsu mǒ ɛ tee ɛ sɛje ɛ̈ moo Nɔ̀ moo Nyesoaa Jǔ klě kpě kɛne tǔn wlòmo Ɔ̌ dǔa Ɔ jemǒ Ɔ̌ sàlaě Ɔ kǒla mǒ. Nɔ̀ moo Jùsu Tentǎn Jǔ Ɔ̈ moo äa Koɔn 5Ɔ̈ kɔn'ɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Lɔɔ wlò kǔ mǒ keǒǒ mɔ̀ plě Ɔ̈ nu mǒo Ɔɔ tuposà kpa nyu mǒ keǒ kuodakwɛ̌ wùɛ mɔ̀, u mǐ ɛ ji ke bu nuu tè wlò popoɛ konkɔn klě Ɔ mǒ plě u miǒ Ɔ bo tù ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔɔ nynɛ̌ mǐ le poo lo. 6Amo kuodakwɛ̌ a moo ii dɛɛ do, Jùsu Tentǎn Jǔ da amo Ɔ mǐ a kɔn. 7Ě chlě chněedɛ̌à keǒ nyu wùɛ mɔ̀ ɔ̈ neěe dě fòɛǒ moo Wlùun wlòmo ɔ̈à Nyesoa noɛɛ mǒ plě Ɔ daa bɔ̈ moo Ɔɔ nyu. Nɛ äa Gbeǐ Nyesoa klee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Uu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlò kǔ mǒ klee ně bo wnawna U kɔn'ɔ keǒ a mɔ̀ bi muu nya. 8È ke Ě jlɛ̌ boǒ nuu chněedɛ̌à wlò tùtuɛ nɛ̀ moo Ě pe ně Nyesoa tàto klě Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ keǒ aa wùɛ mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo aa tè wlò popoɛà a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ ɛɛ tè wɔ̀ kmɔ̌ wùɛà dlǒ lo. 9Ně Nyesoaà Ɔ̈ kɔn konkwa Ě nii keǒ ně wlò wùɛ mɔ̀ keǒ bo po Ɔɔ kàan tuposàà ɛ̈ kwɛɛǒ Ɔɔ Jǔ jleě mǒ bo, Nɔ̀ moo ně Sàse ɛ̈ moo tǐ wùɛ mɔ̀ Ě sìɛn aa tè dlǒ mɔ̀le. 10Klě ně Nyesoa mɔ̀ boɔboɔ wùɛ wlòmo, Ě gbɛ̀ ɛ wan ɛ̈ moo klě tǐà ä neěe wlòmo Bɔ̌ wɔɔn ɛ kɛn, è Bɔ sà ɛɛ snǔ Ě miě ɛ wɔ̀ keǒ bo diě a mɔ̀, ɛ̈ kɔn ämo bɔ̌aa jejěe tè seela. 11È tè kɔn tè Ě jlɛ̌ bo diěe nɛ̀ moo dɛà Nyesoaa Sùsu nye mǒo nɛ̀ Ě jlɛ̌ boǒ nye amo ke ɛ̈ di ɛɛ numa aa tè wlò popoɛ mǐ kbě ja le be. 12È dɛ Ě sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ nɛ̀ moo a klee mǒ ä mǐ kbě ja le popoo lo klě äa do doo tè wlò popoɛ mǒ. 13Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě jlɛ̌ ba ji ɛ ɛ̈ moo klě tǐ fòfoa wlòmo Ě dǔa ɛ ble popoɛ mǒ keǒ bo diě a mɔ̀ Ě mǐɔ nyopò Nyesoa mɔ̀ jae le klě a slè wòje ke Ě nuu klě kuodakwɛ̌ tùu mɔ̀, kɛɛ tǐ wùɛ mɔ̀ ɛ kɔn dɛ kɛn mǒo je. 14Ě kɔn boǒ sɛ̀ɛ nyopòà ü jii le mǒ plě klee ü see le ji plě nyopòà kɔn'ɔ tɔ̀n klee ü see tɔ̀n kɔn. 15Tèǒ nì kɔn tè ně fǒ nymɛ̌ keǒ bo jaě ɛmo kàan tuposàà klě a mɔ̀ ke klě dě fòɛǒ moo Wlùun wlòmo. 16Nyesoaa kàan tuposà moo Ɔɔ kpě ï wɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ po ii tè kàan tè, tèǒ nì kɔn tè ně pe ɛ popoɛɛ tònwe. Klekle ɛmo tuposàǒ ɛ poo lo klě Jùwɛ nyo mɔ̀ plě ɛ̌ poo lo klě kuodakwɛ̌ mɔ̀. 17Nyesoaa tuposàǒ nɛ̀ tee ɛ ämo ke Ɔ nii tùonyugbe jebo siǐn nyu mǒ nunuɛ. Ɛ tùu ɛ tè wlò popoɛ wlò ɛ̌ chlàa ɛ tè wlò popoɛ dlǒ wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Nyuà Nyesoa nuu jebo siǐn nyu mǒ nɔ̀ kɔn tè wlò popoɛ, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè ɔ mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma.” 18Nyesoaǒ neěe jɔkɛn Ɔɔ jlo be pepě mǒ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀ ü se Ɔɔ ji klee üà dɛ kukǔ jǐi je plě ü nii dɛ knǎ ɛ̈ kenkɛɛ nee Nyesoaa kàan dɛ jele. 19Ɔ mɛɛ̌ǒ uu plɔ tu kɛn bo. Ɔ nye u tè le jbojbɛ Ɔ̌ po Ɔɔ chɛ̀ pepě mǒ keǒ u mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè u ji Ɔ lo tɛɛ. 20Sɔɔn'aě tǐǒ jleě mǒ Nyesoa nuaa kmɔ̌à, nɛ̀ u jii noǎ keǒ Ɔ jleě mǒ. Bǔ tan'ǒ noǎ Ɔ nuu mɔ̀le, nì pe ɛ pepě mǒ ɛ̈ moo Ɔmoà Ɔ blě kmɔ̌ sie kpě plě è Nɔ̀ moo Nyesoa. Tèǒ nì kɔn tè uu dɛ kukǔǒ u nii kanfinǎ seǒ ɛ kɛn ne. 21I moo kàan tè u ji Nyesoa, kɛɛ uǔ tùǒ Ɔ wòje Nyesoa klee uǔ pe Ɔ tàto keǒ noǎ wùɛ mɔ̀ ï Ɔ ni uu mǒ, kɛɛ uu dlě le sìɛnsiɛn neǒ noǎà kɛn ï see dɛ wlòmo ne, è uu plɔ kokoɛ̌ wlògbaeǒ kwijlě neě ɛ kɛn. 22U je u kɔn tɔ̀n, kɛɛ u bo lo. 23È tè jǐ boǎ Nyesoaà Ɔ̈ɔ̌ kǒo Nɔ̀ u peǒ nǔkpuǐà see dɛ mǒ ne pènmo ï wǒo je tùonyugbe ɔ̈ kɔn'ɔ kokoɛ̌ klee ï wǒo je noe klee soa ï nee bee hɛ̀n hɛ̀n jele plě de chlì noǎ, ï kɔn wùɛ kɔn'ɔ kokoɛ̌. 24Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa tbɛ u kɛn u mǐ uu chɛ̀ɛ dɛ kukǔ ble po u mǐ gblà kmɔ̌ ne ɛ̈ see mnǒ wɛ̀ uǔ di uu fǒ ngmà je tù. 25Nyesoaa kàan dɛà nɛ̀ u sìnsiɛɛ mɔ̀ u poǒ sen dɛ pènmo. Noǎǒ Nyesoa nuu nì kɔn konkwa u ni plě nì kɔn wɛ̀ u sɛ̀, ɛ̀ sìn'ǒ bu sà Ɔmoǒ nuu noǎǒ Ɔɔ wɛ̀ Ɔ̈ blɛɛ je Bɔ̈ kɔn'ɔ de bìsea tǐ wùɛ mɔ̀. 26Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa sɔn'ǒ u mɔ̀ mǒ bu neě tònwe kmɔ̌ǒ slè bo. È dɛ uu nyno nii nɛ̀à, u tbɛ u klee jbɛjlu bu sɔn pɛna mǒ kɛn ǔ chè uu bǐì nyno ja. 27È uu jbɛjlu tbɛ u klee nyno bu sɔn pɛna mǒ kɛn ǔ chè uu bǐì jbɛjlu ja. Tònwe dɛǒ nɛ̀ jbɛjlu ni uu bǐì jbɛjlu mǒ, è ɛɛ plɔɔ tu kɛn bo maěaǒ blɛɛ ɛɛ je nɛ̀ u jě. 28Ke ɛ toon jleě mǒ bo tùonyopo je ǔ see wɔn bu sìɛn nee Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛɛ tè dlǒ mɔ̀le, Nyesoa tɛ u bo bu neě uu dlǒ le sìɛnsiɛn kukǔǒ slè ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ noǎ nu ï u see je blɛɛ le bu nuu. 29Uu kmɔ̌ neneɛ jǐ jele noǎ kukwǐi doědoe, kàwloo wlògbae klee wnɔwnǔ klee chnɛ̌ wlògbae klee chea nì jiě u měne plě mnùngma popoɛ klee wònwɔn klee nyopò mǒ booa plě klee nyu kàgba mǒ popoɛ. U boɛɛ nyopò de měne 30ǔ boɛ nyopò tè kukwǐ fǒ měne ǔ faen Nyesoa plě ǔ blě dlě jakě klee de jaě sùsu plě ǔ pe wun fòɛ le. U sɛ̀ noǎ kukwǐ jajle tà měne bu nuu, uǔ tùǒ uu naǎpò klee gbeǐpòo win bo. 31Uu plɔ kǒ lo plě uǔ nyna uu pee dɛ kɛn bo, u se mǒ noɛnoɛ kɔn keǒ nyopò tùu mɔ̀ plě uǔ jbo nyu wùɛ wɔle je. 32Kàan tè u ji ke Nyesoaa teteǎ dɛ̌ɛ le ɛ̈ moo nyopòǒ ni imoo noǎǒ, kmɔ̌ sie kokoɛ̌ nɛ̀ blɛɛ u je plě ɛ se bu nu imo noǎǒ ɛ doo tè, kɛɛ imo noǎa doǒ nì u pe nyopò tùu kbě ja le keǒ bu nu ke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\