Wlǔmɔ 10

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, dɛ ně wlò blɛɛ lee mɔ̀le chɔɔ plě ɛ̈ kɔn tè Ě bɛ̀te lee kɛn klě Nyesoa mɔ̀ nɛ̀ moo bo Nyesoa Bɔ gblà Jùwɛ nyo klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 2Ě wɔ̀le je boǒ nu ɛ sàse dɛ le ɛ̈ moo u nye uu chɛ̀ Nyesoa, kɛɛ u se dɛ u nii ji. 3U se ke Nyesoa nii nyopò jebo siǐn nyo mǒ nunuɛ ji, tèǒ nì kɔn tè u tɛ̀na ɛ mǒ keǒ bu nua uu chɛ̀ jebo siǐn nyo mǒ keǒ uu ble po dɛ mǒ, uǔ jlǎ bu kme Nyesoaa dɛà bo ɛ̈ mi nuu jebo siǐn nyo mǒ numa. 4Tentǎn Jǔ Nɔ̀ chlà Nyesoaa teteǎa kpě dlǒ, dɛǒ nɛ̀ nu ɛ nyu wùɛ ɔ̈ mi Ɔɔ tè kàan tè poba ɔ moo jebo siǐn nyu. 5Seela tǐ jleě Mɔ̀sě chlěa lɛ keǒ jebo siǐan'a tè jleě mǒ ɔ je, “Nyu wùɛ ɔ̈ miǒo dɛ Nyesoaa teteǎ jlɛ̌ɛ bo tùba, i mi ɔ waba.” 6Kɛɛ dɛà nɛ̀ ɔ boɔ keǒ nyu bɔ siǐn'ǒ jebo klě tè wlò popoɛ mǒ ɔ je, “Nè dɛ̌ bò klě dìe wlò jleě ɛ̈ moo, ‘Mɔ miě jɔkɛn muma?’ ” Ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ mɔ miěe Tentǎn Jǔ jaba keǒ Bɔ sɛ̀ɛ ä mǒ. 7“È nè dɛ̌ bò ɛ̈ moo, ‘Mɔ miǐ kɛ lě blǒ wlò muma?’ ” Ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ mɔ miěe Tentǎn Jǔ kǒla mǒ sàba Ɔ mǐ ä mǒ sɛ̀ɛ le. 8Ɛmo dlǒ le sìɛnsiɛn taeǒ ɛ seǒ le wɛɛn ne, Nyesoaa win je, “Kɔ̀n Nyesoaa win ni è boɛ li plě ǐ neěè wlò jleě.” Dɛǒ nɛ̀ moo tè wlò popoɛɛ tuposà ä pe 9ɛ̈ moo bɛ̌ nu bɛ̌ diiǒ nè chɛ̀ wien ɛ̈ moo Jùsu moo nè Koɔn plě bò po i kàan tè klě dìe wlò jleě ɛ̈ moo Nyesoa Nɔ̀ sàě Ɔ kǒla mǒ, mì waba. 10Ii kàan tè popoɛ klě aa chɛ̀ wlè jleě nɛ̀ mi a jebo siǐn nyo mǒ numa plě ba sàě i wun mǒ nɛ̀ mi a waba. 11Kě Nyesoaa win dɛ̌ ɛ̈ moo, “Nyu wùɛ ɔ̈ mii Jùsuu tè kàan tè poba, ɔɔ wlò se wɔ̀ɔn beba mu.” 12Mɔ̀le bebɛ̌ seǒ Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ slè ne. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Jùsu moo Koɔn keǒ ämo Nyesoa nyo wùɛ mɔ̀ plě Ɔ̌ pe nyopò ngmna fòfoa mɔ̀ üà dɛ Lɔɔ. 13Kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “Nyu wùɛ ɔ̈ mii Koɔn Nyesoaa nynɛ̌ daba, Ɔ mi ɔ waba.” 14Ke ɛ toon jleě mǒ bo imo tèǒ ǐ moo kàan tè, bo nyopò bǔ se Jùsuu tè kàan tè po, è ke u miǐ kɛ Ɔ wan gbògba numa keǒ Bɔ wa lu? Plě bǔ sěɛlǎ Ɔɔ tè wɛ̌n, è ke u miǐ Ɔɔ tè kàan tè popoɛ numa? È bo nyu bɔ̌ se u Ɔɔ tè je boɔ, è ke u miǐ kɛ Ɔɔ tè wonwɔ̌n numa? 15Bo Nyesoaa win boɔ nyo bǔ se kɛ dboo lo, è ke u wɔ̀le je bu nuǔ kɛ ɔɔ tuposàǒ kpokpa? Kě Nyesoaa win nu ɛ chlechlě ɛ̈ moo, “Nyopòà kpɛɛ Nyesoaa kàan tuposàà klě nyopò tùu mɔ̀ ɛ moo wlòlekaen dɛ.” 16Kàan tè ɛ se nyopò wùɛ uǔ po kàan tuposàà ɛɛ tè kàan tè. Dɛà nɛ̀ moo ɛɛ jboo dɛ Aesaeǎ boɔa ɛ̈ moo, “Koɔn, mɔ peě kɛ äa win'à ä boɛɛ ii tè kàan tè?” 17Tèǒ nì kɔn tè tè wlò popoɛ diiě tuposàǒ ɛɛ wonwɔ̌n mǒ, è dɛǒ u wɔ̌n'ɔ ɛ sɔn'ě mǒ tuposàǒ mǒ ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔu tè jleě mǒ bo. 18Kɛɛ boǒ gbà a wan, Jùwɛ nyoà u se kɛ ɛmo tuposàǒ wɔ̌n le? I moo jiji tè u wɔ̌n ini. Kě Nyesoaa win dɛ̌ ɛ̈ moo, “Uu win wɔ̀ kmɔ̌ɔ nyopò wùɛ dlǒ, uu tuposàǒ ɛ nyniě kmɔ̌ɔ chlɛ̀ɛa mǒ no.” 19È boǒ gbà a wan de, Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn'à u sea kɛ tuposàǒ le jbo le? Nyesoaa wnɔsàɔ Mɔ̀sě nɔ̀ mooa klekle nyu ɔ̈ tùa i kɛ̀ɛn seela tǐ jleě, kě Nyesoa dɛ̌a klě ɔ mǒ Ɔ je, “Ě miǎ amo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn numa a miǎ chea nu keǒ nyopòà mɔ̀ ü se pnɔ Něe nyopò, Ě miǎ a numa a miǎ jlo měne be keǒ nyopòà mɔ̀ ü se pnɔ Něe tè měne ji.” 20Nyesoaa wnɔsàɔ Aesaeǎ kun'a jele ɔ̌ boɔla i ke, kě Nyesoa dɛ̌a klě ɔ mǒ Ɔ je, “Ě sɔnaǒ nyopòà mɔ̀ mǒ ǔ jěa Mǒ üǔ pɔ̀na pnɔ Mǒo le plě Ě poa Ně chɛ̀ pepě mǒ keǒ u mɔ̀ üà uǔ gbàla pnɔ Něe tè wan.” 21Kɛɛ dɛà nɛ̀ Nyesoa boɛaǒ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn jleě mǒ, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ě pnɛ̌a Ně chɛ̀ɛ son mǒ klě tǐ pɛ̀ti wlòmo keǒ nyopòà üǔ tùǒ Mǒo bo mɔ̀ plě ü wɛ̀n mǒo je.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\