Wlǔmɔ 11

1Ii tè boǒ gbà ɛ wan'ò, Nyesoa po kɛě Ɔɔ nyopòà mǒ plǒ le? Sɛjesɛ ɛ se bò nu! Ně chɛ̀à Ě moo Ǐsòwɛ̌ kwɛin, Ě moo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jǔ, Ě sɔn'ě mǒ dakɔ̌ǒ moo Bɛ̀chemɛ̌ nyo slè. 2Nyesoa seǒ Ɔɔ nyopò plomǒ po ü Ɔ sàlaǒo seela tǐ jleě. A se kɛ i ji dɛǒ Nyesoaa win boɛɛ klě Ilaejɔ̀ɔ tɔ̀n tè wlòmo le? Ɔ bɛ̀tea Nyesoa le keǒ Bɔ sùea Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn gbè, kě ɔ dɛ̌a 3ɔ je, “Koɔn, u dbǎ Nè wnɔsàɔpo ǔ wlǎ Nè chɔ̀no tògbee kǒngmà blǒ mǒ, ně doà mǒ siǒ, è u pɛ̀n'ɛ̌ le u miǐ dbǎ!” 4Mɛ Nyesoa tùu luǔa kɛ ɔ kɛ̀ɛn? Ɔ tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyopòo taslěwɛɛ nyiɛta nù Ě mǎ son kɛn bo ü kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klěě mǒ plě ü see nǔkpuɔ̌ǒ moo Beɛ̀ɛ wɛ̀ sà.” 5Klě tǐà ä neěe wlòmo dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, mòngmɛ nyo nù Nyesoa tba klě Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ wlòmo ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ u mɔ̀. 6A kɔn ɛ jijiɛ ɛ̈ moo Nyesoa tba ulu klě Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ wlòmo ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ ɛ̈ see konkwa u nuu ɛɛ tè. Bɛ̌ monoo ɛ, è Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛǒ ɛ̈ɛ̌ sàa wlò kǔ mǒ ɛ̀ see kɛ̀ dɛ nynɛ̌ sɛ̀nma mu. 7Dɛ ɛ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ nɛ̀ moo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn se dɛǒ u pɛ̀n'aa le jě, kɛɛ nyopòà Nyesoa sàǒo nù kɔn do kɔn jebo siǐan'ǒ. Nyopò tùuǒ siǒo uu dlě jakǎ le, 8kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “Nyesoa nu ɛ uu tè le jbojbɛɛ sùsu dɔ. Klě tǐà ä neěe wlòmoo chɛ̀ u kɔn jǐ, kɛɛ uǔ jě le kaǒ, u kɔn nɔkwǐ, kɛɛ uǔ wɔ̌n le.” 9È dɛ klɔ̀ba Dèběsee chɛ̀ boɔlaa nɛ̀à ɔ je, “Nɛ bo u chɛ̀ɛ ngmna bɛ moo chlǒ keǒ u mɔ̀ u mǐ wɔ̀ɔn le be u mǐ plɔɔ tu kɛn bo maěaǒ blɛɛ uu je jě. 10Nɛ uu jǐ bi be kwijlě kɛn uǔ di le jě. È nɛ bu jě sònwɛ ke kmɔ̌ mii jleě mǒ bo tonma.” 11Ii tè boǒ gbà ɛ wan'ò, tà Jùwɛ nyoà u bò kɛɛ bojoɛɛ ii tè u mǎ kɛ le kpǎkpǎ le? Sɛjesɛ ɛ se bò nu! U nu dɛ kukǔ, nɛ̀ kɔn tè Nyesoa sà Ɔɔ wowa dɛ kwlǎ mǒ klě kuodakwɛ̌ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa ɛ miě umo Jùwɛ nyo chea wlò jleě po. 12Bɛ̌ nu uu kpni kukwǐ bǐ jaě ngmna fòɛ keǒ kmɔ̌ɔ nyopò tùu mɔ̀ klee dɛǒ u mǎa bɛ̌ jaě ngmna fòɛ keǒ kuodakwɛ̌ mɔ̀, è bɛ̌ nu umo Jùwɛ nyo wùɛ bǔ bitǐ uu wlè bo, ba jě ke ɛ mii ngmna fòɛ tùtuɛ numa ne. 13Klě tǐà wlòmo amo kuodakwɛ̌ amo Ě boɛě mɔ̀. Ke ɛ toon jleě mǒ bo Ě monoo Nyesoaa tuposà kpa nyu keǒ a mɔ̀, Ě kun le kɛn keǒ ně konkwaa tè mɔ̀. 14Klě wakǎ tɛ̀ɛ wlòmo Ě kuun ɛ je wlò ɛ̈ moo ɛmoǒ nɛ̀ Ě ni ně chɛ̀ɛ Jùwɛ nyo ǔ ni chea keǒ a mɔ̀ klee Ě mǐ uu tìe wa. 15Tà Nyesoa sàla uu jleě mɔ̀, nɛ̀ nu ɛ Ɔɔ nenatùmo dɛ ne tà keǒ kmɔ̌ɔ nyopò tùu mɔ̀. È ba nae ɛ wlò kɛn le, bɛ̌ nu Bɔ̌ kme u bo, è ke ɛ miǐ kɛ je nema? Ɛ mi wlòlekaen dɛ numa wòje keà nyopò duǐi jemǒ u sonwɛ lěe kǒla mǒ. 16Bɛ̌ nu bo smìi do bɛ̌ nu kàan, è smì wùɛ i kɔn bi nu kàan. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, bɛ̌ nu bo tuu boǒ neěe wlò bɛ̌ nu kàan, è tu baěǒ neǒo tuǒ ja i mi kàan numa ke. 17Nyesoa bɛ̌ tu baěǒ ii tìe jele, è amoà monoo tu baě ü sɔn lěe dɔ̌ tu ja mǒ Nyesoa poǒ ii pènmo. È klě tǐà wlòmo a kwɛn plɔɔ bloblɛ klě kmɔ̌à jǐi ngmna fòfoa jele mǒ ɛ̈ Jùwɛ nyo kwɛn pnɔɔ. 18Tèǒ nì kɔn tè aǎ sɛ̀ɛǒ nyopòǒ uu tè le ü wǒo je tu beěǒ Nyesoa bɛ̌ǒo. Bi beě a wlòmo ɛ se amo a seě tu boǒ ɛɛ tè mɔ̀ kɔn, kɛɛ ɛmo tu boǒ nɛ̀ kɔn'ě aa tè mɔ̀. Bɛ̌ nu bǎ ke wun fòɛ le pe 19bǎ ke bò dɛ̌ ɛ̈ moo, “Nyesoa bɛ̌ǒ ti baěǒ lo ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ miǒ a po,” 20kàan tè nìǒ a boɔ, Ɔ bɛ̌ǒ u lu, kɛɛ Ɔ bɛ̌ǒ u keǒ uu se kàan tè popoɛ kɔn mɔ̀. Bo bǎ kɔn tè wlò popoɛ sosǒ, a miǒ tàǒ a neǒ bo nema. Tèǒ nì kɔn tè aǎ jɛɛ̌ě aa chɛ̀ le, kɛɛ bo tùtuɛ bɛ neě a mǒ. 21Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo bo Nyesoa Bɔ̌ seeaǒ Jùwɛ nyo wun mɔ̀ sà ü wǒo je tu baěǒ, è bǎ se tè wlò popoɛ kɔn, aa wlò je Ɔ mi kɛǒ a wun mɔ̀ sàbaa chɛ̀ le? 22Klě ɛmoǒ mǒ ä jě Nyesoaa nunu kmɔ̌ kplěe sɔ̌n ï neě Ɔɔ mǒ, kàan klee wan jakǎ dɛ ï Ɔ nii. Ɔɔ dɛ jakǎ wan keǒ nyopòà mɔ̀ ü bee wɔ̀ɔn, kɛɛ bɛ̌ nu bò kme Ɔɔ kàan dɛ nunuɛǒ bo, Ɔ ni kàan keǒò mɔ̀. Nɛ̀ bò se nu, mìǒ Ɔ jleě mǒ sɔnma. 23È bɛ̌ nu Jùwɛ nyo bǔ sɔn'ě uu se kàan tè popoɛǒ slè mǒ, è Nyesoa mi u de jaeba keǒ uu tùɔn'ǒ u ne pnɔǒo kɛn. Nyesoa kɔn kpě Bɔ poǒ u de de. 24Ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ sɔn'ǒo dɔ̌ tuà woǒěe kwlǎ slè jleě mǒ, bo Nyesoa Bɔ̌ kɔǒ a Ɔɔ dodɔ̌ tu jleě ɛ̈ kɔn jleě a se pnɔǒo woǒ lo, è ɛ mi dɛ jɔpɔ̌ numa keǒ Bɔ tùǒ tu baěǒ de ï Ɔ sà pnɔǒo ɛɛ naǎ jleě. 25Ně bǐì kuodakwɛ̌ ü moo Tentǎn Jǔu wǎn, Ě jlɛ̌ ba ji je wɛ̌ dɛǒ ɛ̈ di ɛɛ numa aǎ di aa chɛ̀ nyu mǒ jě chɔɔ. Nyesoa nu Jùwɛ nyoo tìe ǔ ni dlǒ jakǎ ɛ mǒ ɛ kpa kpa kuodakwɛ̌ tìen taeǒ Ɔ jlɛ̌ bü diiɔ Lɔɔ mɔ̀ u miě je wɛ̀. 26È Jùwɛ nyo wùɛǒ siǒo u mi waba ke wòje ke ɛ nuu chleěa klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, “Wowa Nyu miě diba, Ɔ miě Sàna dǐa mǒ sɔnma Nɔ̀ miě Jèkɔ̌poo jlǔu jlǔ kmɔ̌ kukǔǒ ja sàba. 27Bɛ̌ nu Boǒ poo uu kpni kukwǐi tè wlò le, dɛǒ nɛ̀ moo kuo win Ě mi poba keǒ u mɔ̀.” 28Jùwɛ nyo sà Nyesoaa kàan tuposà jleě mɔ̀, tèǒ nì kɔn tè u moo Ɔɔ jlae nyo, è ɛmoǒ nɛ̀ peǒ a dɛ bo, kɛɛ Nyesoa Nɔ̀ sàǒ u, tèǒ nì kɔn tè Ɔ noɛɛ neě jè u mǒ keǒ uu gbeǐpò dlěe tè mɔ̀. 29Nyesoa ně sà win de keǒ nyu mɔ̀ ɔ̈ Ɔɔ chɛ̀ sàǒo Ɔ poo ngmna mɔ̀. 30Amo kuodakwɛ̌ a sea pnɔǒ Nyesoa tù, kɛɛ Jùwɛ nyo seǒ Ɔ tù ke, tèǒ nì kɔn tè klě tǐà wlòmo Nyesoa kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ a mɔ̀. 31Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, klě tǐà wlòmo Jùwɛ nyo ně tùǒ Nyesoa bo nɛ̀ nu ɛ Ɔ̌ kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ a mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa ɛɛ̌ diǒo wlɛ̀ Nyesoa mǐi wɔle je jbojbɛ kɔn keǒ u mɔ̀ de. 32Nyesoa nu nyopò wùɛ bo tùtuɛ seě u ja ne, dɛǒ nɛ̀ nu ɛ Ɔ̌ mi wɔle je jbojbɛ kɔnma keǒ uu wùɛ mɔ̀. 33Nyesoa nmɔ kwa chɔɔ plě Ɔɔ tɔ̀n klee de jijiɛ ǐ tmɔ mǒ. Ɛ se nyu kɔn ɔ̈ wɔ̀le je bɔ̈ sèsae Ɔɔ tè tùtuɛ kɛn le plě bɔ̈ jboo ke Ɔ nii noǎ nunuɛ le. 34Kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, “Mɔ jiǐ kɛ dɛ Koɔn Nyesoa sìɛn nee dlǒ mɔ̀le? Mɔ wɔ̀le je bɔ monoǒ kɛ Ɔɔ tɔ̀n měne po nyu? 35Mɔ sàǎla kɛǒ dɛ ɔ nyeěa ɛ Nyesoa ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐiǐa ɛ nyuǒ de nye?” 36Noǎ wùɛ klě i sonwɛě Ɔ mɔ̀ mǒ, Nɔ̀ nu ni plě nɔ̀ kɔn ni. Nɛ Ɔɔ nynɛ̌ bɛ poo le tǐ wùɛ mɔ̀, kě bɛ ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\