Wlǔmɔ 12

1Tèǒ nì kɔn tè ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, ke ɛ toon jleě mǒ bo Nyesoa kɔn'ɔ wɔle je jbojbɛ keǒ a mɔ̀, Ě bɛ̀te ale, a nyee aa chɛ̀ Nyesoa wòje chɔ̀no ɛ̈ nee ngmà je plě ɛ̈ blee Ɔɔ plɔ. Dɛǒ nɛ̀ moo Ɔɔ konkwa ɛ̈ a blɛɛ je ba nuu. 2Aǎ ne kmɔ̌ kukǔà nyopò tùu nee, kɛɛ aa dlǒ le sìɛnsiɛn bɛ bitǐ bo plě aa de nu kmɔ̌ bɛ bitǐ bo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ dɛǒ monoo Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ ji klee dɛ monoo kàan klee dɛ ɛ̈ blee Ɔɔ plɔ plě ɛ̈ snǎ lěe mɔ̀le kpǎkpǎ. 3Nyesoa nyeě nyee dɛ ɛ̈ moo Ɔɔ mǒ noɛnoɛ keǒ aa wùɛ mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo, aa nyu ně jě ɔɔ chɛ̀ nyu mǒ chɔɔ ɛɛ̌ sìn'ǒ le. Kɛɛ nyu wùɛ bɔ jě ɔɔ chɛ̀ɛ tǔn'ǒ ɔ neěe wlòmo, ɔɔ wlò bɛ bloo ɛ kɛn, ɛ klee tè wlò popoɛǒ Nyesoa nye amoo bi wonwɔɔ kɛn. 4Äa do do ä kɔn blǒ fě ï kɔn'ɔ noǎ klɔkwlě, è ii dɛɛ do kɔn ɛ blěe konkwa ɛ nii. 5Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, äa fòfoa ü poo Tentǎn Jǔu tè kàan tè ä wǒ je fǒo do, äa do do ä kpokpae wlò wòje keǒ fǒo noǎ klɔkwlě nuu ǐ kpokpa lee wlò. 6Ä kɔn dɔ̌ɔdɔ̌ konkwa bä nuu wòje ɛ̈ Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ nye ämoo. Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu wnɔ sèsa bɛ̌ nyee mò, è bò sà wan keǒ nè tè wlò popoɛ nuě ɛɛ wòwɔ. 7Bɛ̌ tù bò nùǒ bìì konkwa jleě mǒ bɛ̌ nyee mò, è nɛ̀ bò nu. Bo teea bɛ̌ nyee mò, è bò tee le. 8Nyopò tùu kbě ja le popoɛ bɛ̌ nyee mò, è bò po u kbě ja le. Bɛ̌ nu nyu dɛ nyenyeɛ bɛ̌ nyee mò, è bò nmɔ kwa. Bɛ̌ nu dɛɛ dlǒ jleě neneɛ bɛ̌ nyee mò, è nɛ̀ bò nu klě kbě le popoɛ mǒ. Bɛ̌ nu bo wɔle je jbojbɛ bɛ̌ nyee mò, è bò nu ɛ klě plɔɔ bloo tǔn wlòmo. 9A noɛɛ nyopò tùu mǒ aǎ niǒ ně kɛn le. È a faen dɛ kukǔ a miǒ kàan dɛ mɔ̀ kwa blě. 10A nonoɛɛ měne keà Nyesoa nyo klee a tùtuuǒ ble chɔɔ. 11A poě kbě a nu konkwa aǎ fnɛ̀, nu dɛ keǒ Nyesoa mɔ̀ klě aa kbě kɛn ne sùsu mǒ. 12Aa plɔ bɛ blo keǒ wlò je kunkuɛn mǒ. Bɛ̌ nu bo tǐ jakě bǐ diě, a kɔn wlò dbadbǎ tǐ wùɛ mɔ̀ a boɔě Nyesoa mɔ̀. 13Dɛǒ a kɔn'ɔ a sàǒ ɛ kɛn a nye Nyesoaa nyopò ü see dɛɛ sàla kɔn. A kme nyopò jebo ü miě aa tà diba. 14Nyopò bǔ ke aa tè mɔ̀ tè, a po u ngmna mɔ̀. Aǎ pe u chlǒ mɔ̀, kɛɛ a po u ngmna mɔ̀. 15Nyopòà kwɛn'ɛ plɔɔ bloblɛ, a be u kɛn a kɔn plɔɔ bloblɛ. Nyopòà chìn'i sònwɛ a be u kɛn a chìn sònwɛ. 16Win měne wonwɔ̌ɔa bɛ neɔ a slè. De jaě sùsu bɛɛ̌ neɔ a slè, kɛɛ nyopòà tìeǒ uu chɛ̀ ja u klee amoo sɔ̌n ba nenaa mǒ, aǎ jě lɛ ɛ̈ moo a kɔn tɔ̀n chɔɔ. 17Aǎ sɛ̀ dɛ kukǔu kpa keǒ dɛ kukǔ mɔ̀. A tɛ̀n ɛ mǒ keǒ ba nu noǎ ïà nyopò wùɛ jěe ɛ̈ moo i moo kàan. 18A nu noǎ wùɛ a wɔ̀le je ba nuu a mǐ ně bo wnawna kɔn keǒ nyu wùɛ mɔ̀. 19Ně nenawa, aǎ sɛ̀ kpa, nɛ Nyesoaa jlo bɛ nu ɛ keǒ a mɔ̀ ɛ̈ kɔn Koɔn win dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Ně doà Mǒ blě kpě keǒ Bɔ̈ sà kpa. Nyopòǒ ɛ blɛɛ lee je nù kɔn plɔ Ě miǒ tu kɛn bo maěma.” 20Tèǒ nì kɔn tè kě Nyesoaa win nu ɛ boɔboɔ ɛ̈ moo, “Bo sàno bɛ̌ ke nè jlae nyu ni, nye ɔ didi dɛ, bɛ̌ nu nenǎ to bɛ̌ ke ɔ ni, nye ɔ bɔ nǎ. Bò ke ɛmo dɛǒ ni, è tònweǒ pe ɔ̀ měne.” 21Nè sonwɛǒ dɛ kukǔ mɔ̀ mǒ ɛɛ̌ duiì wan, kɛɛ nu kàan dɛ keǒ bò du dɛ kukǔ wan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\