Wlǔmɔ 13

1Kpě wùɛ sɔn'ě mǒ Nyesoa mɔ̀, ii tè aa wùɛ a kɔn ba tùǒ kòngmna nyo bo ü kɔn amoo win kwa. Nyesoa Nɔ̀ nye kòngmna nyoo nyefòapoǒ kpěǒ bu kɔn a win kwa. 2Tèǒ nì kɔn tè nyu wùɛ ɔ̈ miǒo kòngmna nyoo tè le sàeba, è Nyesoaa tetěǒ ɔ sàeǒ le. Nyesoa mi ɔmo nyuǒ mi ɛ numa tè mɔ̀ tùba. 3Bɛ̌ nu bò ke mǒ slɛɛ̌ dɛ ni, è nyopòà kɔn mòo win kwa sè kɔn mò uu fano pe, ɛ̀ sìn'ǒ bò ke dɛ kukǔ ni plě. Jlɛ̀ bò ne kɛ kmɔ̌ nè di kòngmna nyoo fano pee? Nu dɛǒ ɛ̈ slɛɛ̌ mǒo, è u mi nè nynɛ̌ le poba. 4Kòngmna nyo moo Nyesoaa na wien po nyebajle keǒ aa kàan dɛɛ tè mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè aa nyu bɔ̌ nu dɛ kukǔ, è bɔ pe fano. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kòngmna blě kpě keǒ bu dbǎ nyu bɛ̌ nu bɛ̌ kɔn nì kɔn tè. Nyesoa nu u mǒ Ɔɔ na wien po nyebajle klee kpa sàɔ ü kɔn bu maěǒo nyuà nii dɛ kukǔ ɔɔ plɔ tu kɛn bo. 5Tèǒ nì kɔn tè a kɔn ba tùǒ kòngmna nyo bo ɛ̀ see Nyesoaa jloo doǒ ɛɛ tè, kɛɛ aa chɛ̀ɛ tè le jbojbɛ tmɛɛ̌ a ne keǒ ba tùǒ u bo. 6Dɛɛ doǒ nɛ̀ kɔn tè a kɔn ba sà dlǒ wlě ke. Nyopòǒ neěe kòngmna dɛǒ mǒ ɛ moo Nyesoaa konkwa ǔ ni ɛ keǒ bu poě kbě le bu nu uu konkwa. 7A nye u dɛ wùɛǒ a blě uu kwa. Dɛ bǎ jě a sà dlǒ wlěǒ neǒ ɛɛ kɛn klee aa konkɔn noǎa wlě. A boaǎ uu tè jǐ plě a tùǒ u bo. 8Aǎ beblěe tùgbe kwa le, ɛ̀ sìn'ǒ tùgbaa do ba beblě lee kwa le nɛ̀ moo mǒ nonoɛɛa. Nyu wùɛ ɔ̈ mii nyopò tùu mǒ noɛɛma, è Nyesoaa teteǎǒ ɔ tùiǒ bo. 9Nyesoaa teteǎǒ ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Nè ni wlawle, nè pe mnùngma bo, nè jlǐ, nè ni chea keǒ bè tɔ̀ɔ konkɔn dɛ mɔ̀.” Imoǒ i klee teteǎ tìi wùɛ nì beǒ tàa do klě tetěà dɛ̌ bòo wlòmo ɛ̈ moo, “Ke kɔn doǒ nù nee chɛ̀ mǒ noɛɛa kě bò nu nyopò tùu mǒ noɛɛa.” 10Bɛ̌ nu bò noɛɛ nyopò tùu mǒ, sè dɛ kukǔ wùɛ numa mu keǒ u mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè nyu bɔ̌ noɛɛ nyopò tùu mǒ, è Nyesoaa teteǎǒ ɔ tùiǒ bo. 11Ke ɛ toon jleě mǒ bo tǐà ä neěe wlòmo ǐ monoo tǐ keǒ kokǒ nyoo jeměne duduɛ̌ mɔ̀ plě ǐ monoo tǐ keǒ äa wowa dɛ mɔ̀ ɛ̈ kɔn tǐ mǎa jebo ɛ̈ sìn'ǒo tǐǒ ä poaa kàan tè mǒ, dɛǒ nɛ̀ sɛjesɛ ba nu. 12Tǒn'à ɛ di dlǒ chlɛ̀baà, è chnɛ̀ gbà le muǎa, tèǒ nì kɔn tè bä bɔ̌ noǎ kukwǐ nunuɛ plě bä po äa chɛ̀ Nyesoaa to noǎa měne ä mǐ dɛ kukǔ je wɔ̀n. 13A nɛ bä na bo tùtuɛɛ ka wòje keà nyopò ü nɛɛ chnɛ̀ měne. Aǎ pee nyno wǎn kɛn, nmɔ bɛɛ̌ ni amo. Aǎ ne gblà kmɔ̌, aǎ ne kpni kpɔnǐ kmɔ̌. È aǎ chɛtlǐi li plě aǎ ninii chea mɔ̀le, 14kɛɛ dɛ ba nuu nɛ̀ moo a poě aa chɛ̀ Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ kwete mǒ, a bɔ̌ dɛ kukǔu dlǒ le sìɛnsiɛn tǐ wùɛ mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\