Wlǔmɔ 14

1Bɛ̌ nu nyu tɔ̀ɔ tè wlò popoɛ bɛ̌ wɛ̀ kbě kɛn, a kme ɔ jebo klě a slè, aǎ chɛtlǐi li. 2Nyopòo tìe boae bu di noǎ wùɛ, è tìe tùu tè wlò popoɛ se kbě kɛn ne, ii tè u di tu mɔ̀ noǎ sosǒ. 3Nyopòǒ dii dɛ wùɛ uǔ sɛ̀ɛǒ nyopòǒ uu tè le üǔ dii dɛ wùɛ plě nyopòǒ üǔ dii dɛ wùɛ uǔ jɛɛ nyopòǒ dii dɛ wùɛ tè. Nyesoa kme umoǒ bo je, tèǒ ni kɔn tè blɛ̀ɛ je bò kme u jebo ke. 4Mɔ mònoǒ kɛ è jɛɛ leě nyu tɔ̀ɔ tè ɔ̈ monoo Nyesoaa na wien po nyebajlo? Nyesoaa do sosǒ Nɔ̀ pe ɛ ble bɛ̌ nu bɔ̌ nyna bo klee bɔ̌ kplɛɛǒ. Nyesoa kɔn kpě Bɔ nu ɔ bɔ nyna bo, tèǒ nì kɔn tè ɔ mi bo nynama. 5Tìe tùu sàǒ chnɛ̀ jlǒ waěe do ǔ tù ɛ ngmà je, ɛɛ tè kma ɛ̌ sìn'ǒ ɛɛ bǐì mǒ. Keǒ tìe tùu mɔ̀ chnɛ̀ jlǒ wě wùɛ i boae mǒ kɛn. Uu kplěe sɔ̌n'ǒ a sɔn'ǒ u mɔ̀ mǒ dɛ uu dlǒ le sìɛnsiɛn tee uu bu kpa lɛ. 6Nyuǒ sàǒo chnɛ̀ jlǒ waěe do ɔ̈ tù ɛɛ ngmà je, ɔ ni ɛ keǒ Koɔn mɔ̀. È ke ɛ toon jleě mǒ bo nyuǒ dii dɛ wùɛ ɔ̌ pee Nyesoa tàto, ɔ ni ɛ keǒ Koɔn mɔ̀. È ke ɛ toon jleě mǒ bo nyuǒ ɔɔ̌ dii dɛ wùɛ ɔ̌ pee Koɔn tàto ke, ɔ ni ɛ keǒ Nyesoa mɔ̀. 7Äa wùɛ äa nyu se kmɔ̌ ne keǒ ɔɔ chɛ̀ɛ kàan dɛ tè mɔ̀ plě äa wùɛ äa nyu ně kǒ keǒ ɔɔ chɛ̀ kàan dɛ tè mɔ̀. 8Baǎje bä ne kmɔ̌ ɔ̀ɔ̌ bä kǒ, ä ne kmɔ̌ plě ä kwě keǒ Koɔn mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè baǎje bä ne kmɔ̌ ɔ̀ɔ̌ bä kǒ, ä kɔn'ǒ Koɔn mɔ̀. 9Tè kɔn tè Tentǎn Jǔ kǒo plě Ɔ dǔu jemǒ de nɛ̀ moo ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐ kokǒ nyo klee kmɔ̌ ne nyo win kwa kɔn. 10Amoà di kɛɛ dǎgbà noǎa sosǒ, mɛ kɔɔ̌n tè a jɛɛ leě kɛ aa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn tè? È amoà dii dɛ wùɛ, mɛ kɔɔ̌n tè a sɛ̀ɛ leě kɛǒ aa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn'a tè le? Äa wùɛ ä kɔn bä nynanǎǒ Nyesoaa tè tù gbèsɛɛ jemǒ bo Ɔ miǎ ä tè mɔ̀ tù 11wòje ke ɛ nuu chleěa klě Ɔɔ win wlòmo i dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Kě Koɔn dɛ̌ Ɔ je, ‘Keǒ Ě nu ɛɛ jijiɛ tɛɛ ɛ̈ moo Ě ne kmɔ̌, kě nyu wùɛ miǎǒǒ kwne jemǒ bo kokɔ numa plě ɔɔ chɛ̀ miǎ ɛ boɔ ɛ̈ moo Ě moo Nyesoa.’ ” 12Ɛ sɛ̀n nynɛ̌ äa wùɛ äa do do dɛ ä nuu ä miǎ ɛ je ble slèba keǒ Nyesoa jemǒ. 13Tèǒ nì kɔn tè a nɛ bä bɔ̌ tè jejɛɛa, kɛɛ a po ɛ ble keǒ baǎ ni dɛ tɛ̀ɛ ɛ̈ a jii ɛ̈ mi aa mamǔ numa ɔ miěe kpni kukwǐ slè be. 14Ě ji ɛle plě Koɔn Jùsu jboo ɛɛ̌ le ɛ̈ moo didi dɛ wùɛ nɛ̀ se kukǔ nu keǒ ɛɛ chɛ̀ mɔ̀. Dɛ wùɛ bɛ̌ moo kukǔ ɛ moo kukǔ keǒ nyuǒ mɔ̀ ɔ̈ jě lɛɛ ɛ̌ moo kukǔ. 15Bɛ̌ nu bo bè Tentǎn Jǔu wǎnpòii wlò bɛ̌ be wɔ̀ɔn keǒ dɛǒ dìi mɔ̀, ɛ̀ se mǒ noɛnoɛ sè ɛ tee le keǒ ɔ mɔ̀. Nè ni ɛ didi dɛ ɛɛ̌ nymii nyu tɔ̀ɔ tè wlò popoɛ jǐ le ɔ̈ kɔn tè Tentǎn Jǔ kǒo. 16Baǎ ni aa kàan dɛ ɛɛ̌ kwɛn nynɛ̌ kukǔ. 17Nyesoaa win kwa konkɔn slě noǎǒ mɔ̀ kɔn, nè di dɛàò, nè nɛ̌ dɛàò, kɛɛ noǎ ɛ kɔn lěe mɔ̀ nì moo jebo siǐan klee ně bo wnawna klee chǒn'ǒ ɛ̈ Nyesoa Ngmà Je Ne Sùsu jɛ lěe. 18Bɛ̌ nu bò ke bò Nyesoa dɛ nunuɛ ni, Nyesoaa plɔ miì kɛn blooba, nyopò miǒò tùtuɛ nye. 19Tèǒ nì kɔn tè a nɛ bä wɔ̀n'ɔ dɛà kɛn ɛ̈ miǒo ně bo wnawna klee měne sèsɛɛa tà jaba äa tè wlò popoɛ mǐ kun. 20Nè nymii Nyesoaa konkwa jǐ le keǒ didi noǎa měne chlachlǎ mɔ̀. Didi dɛ wùɛ nu tɛɛ, kɛɛ bɛ̌ nu nè didi dɛǒ dii bɛ̌ kɔn bɛ nu nyu tɔ̀ɔ bɔ beě kpni kukwǐ slè, è ɛ moo kenkan dɛ. 21Ɛ miǒ le wɛɛnma bò nè di nmi, bò nè nɛ̌ nmɔ plě nè ni dɛ tɛ̀ɛ ɛ̈ mii nyu tɔ̀ɔ wɔ̀ɔn poba klě kpni kukwǐ slè plě ɛ̈ mi ɔɔ tè wlò popoɛ kbě ja le wɔ̀ba. 22Nè kàan tè popoɛǒ kɔ̀n'ɔ keǒ imo didi noǎǒ mɔ̀ bɛ neǒ mò klee Nyesoaa sɔ̌n pǎnpe. Bɛ̌ nu bò wɔ̀le je bò nù dɛ ɛ̈ pòo loo kòo kɛn, nè wlò bɛ̌ seè tè jɛɛ le, è bò ji ɛ ɛ̈ moo kɔ̀n ngmna. 23Kɛɛ bɛ̌ nu ɔɔ wlò bɛ̌ bǎka keǒ dɛ tɛ̀ɛ didiɛ mɔ̀ plě bɔ̌ di ɛ kaǒ, Nyesoa mi ɔ tè jɛɛba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ se tè wlò popoɛ kɔn. Dɛ wùɛɛ chɛ̀à see nunu klě tè wlò popoɛ mǒ ɛ moo dɛ kukǔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\