Wlǔmɔ 15

1Ämoà kɔn tè wlò popoɛ nee kbě kɛn bä mǎǒ nyopòǒ mɔ̀ ü kɔn tè wlò popoɛ wɛ̀ɛ kbě kɛn. Bä sɛ̀ɛ u mǒ keǒ uu kèjle noǎ u blěe mɔ̀. Äǎ blee äa chɛ̀ɛ plɔ sosǒ. 2Kɛɛ äa do do bä bloo nyopò tùu plɔ ɛ̈ di ɛɛ numa uu tè wlò popoɛ mǐ kbě ja le be. 3Tentǎn Jǔ se Ɔɔ chɛ̀ɛ plɔ bloo lo, kɛɛ wòje ke ɛ nuu chleěa Ɔ̌ dǎ bòo ɛ̈ moo, “Nyuà mi mòo le cheaěba, è Mǒǒ ɔ cheaě le ke.” 4Noǎ wùɛà neěe Nyesoaa win wlòmo i chleěa seela tǐ jleě i mǐ ä jboo le klee i mǐ tee dɛ tù keǒ ä mɔ̀ ke Nyesoa nii nyopòǒ mǒ sɛ̀ɛa üǔ mǎ nuu tè wlò popoɛ klě měne tèntɛn slè ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ wlò je kunkuɛn'ɛ doǒ kɔn. 5È nɛ bo Nyesoaǒ mǎǒ amoo mɔ̀ ǎ nyna měne tèntɛn'ǒ jebo plě Ɔ̈ po amoo kbě ja le Bɔ nye a dlǒ le sìɛnsiɛn'ɛ doǒ kělɔ aa chɛ̀ slè bǎ ke Tentǎn Jǔ Jùsu de nɛ bǎ klě Ɔɔ fì le sɛ̀ 6ɛ̈ di ɛɛ numa aa wùɛ aa win mǐ dɛɛ do da a mǐ Nyesoa de bìse Ɔ̈ monoo Gbeǐ keǒ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ mɔ̀. 7Tèǒ nì kɔn tè amo Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ a kenkmeeǒ mɔ̀ ble wòje keǒ Tentǎn Jǔ nuu Ɔ̌ kmeǒ amoo mɔ̀ bo ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ Nyesoa tè jǐ boaboǎ nye. 8È tè kɔn tè Tentǎn Jǔ monoo Nyebajlo keǒ Jùwɛ nyo mɔ̀ nɛ̀ moo keǒ bo Nyesoa Bɔ mǐaǒ Ɔɔ pee win'ǒ Ɔ peeaě uu gbeǐpò bo tù klě wlò kpaea mǒ. Ɛ sea imo tèǒ ii doo tè, 9Ɔ nu ɛ ke ɛ̈ di ɛɛ numa kuodakwɛ̌ miě ɛ wɔ̀ u mǐ Ɔ le bìse keǒ Ɔɔ wɔle je jbojbɛ Ɔ kɔn'ɔ keǒ u mɔ̀ wòje keǒ Nyesoaa win je Jùwɛpoi dɛ̌a Ɔɔ je ɛ̈ moo, “Ě mi Nyesoa le bìseba klě kuodakwɛ̌ slè. Ě mi Ɔɔ nynɛ̌ mǒ bleeba keǒ dɛǒ Ɔ nuu ɛɛ tè mɔ̀.” 10Klě Ɔɔ win'ǒ ii tà tɔ̀ɔ kě i dɛ̌a ɛ̈ moo, “Kuodakwɛ̌ be Jùwɛ nyoà kɛn ü Nyesoa sà lěe ǔ ni chǒn le!” 11È dɛ imo win'ǒ i boɛɛ de nɛ̀ moo, “Amo kuodakwɛ̌ wùɛ a po Koɔn'ɔ nynɛ̌ le! Amo kmɔ̌ ne nyopò wùɛ a ble Ɔɔ le bìse wlɛ̌!” 12Nyesoaa wnɔsàɔ Aesaeǎ boɔla ɛle ke seela tǐ jleě ɛ̈ moo, “Ɛ kɔn Nyu miǎ lěe jbɛjuǒ moo Jɛ̀sěe ɔɔ jlǔu jlǔ slè diiba Ɔ̈à Nyesoa miǎ kpě nyema Ɔ̈ miǎ kmɔ̌ ne nyopò win kwa kɔnma, è kuodakwɛ̌ miǎ wlò je kunkuɛn kɔnma keǒ Ɔɔ tè mɔ̀.” 13Nɛ bo Nyesoaǒ nye mòo wlò je kunkuɛn Bɔ nyeè chǒn fòfoa klee ně bo wnawna klě nè tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ngmà Je Ne Sùsuu kpě mǐ nè wlò je kunkuɛn'ǒ nu ɛ mǐ kun. 14Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě ji ɛle tɛɛ ɛ̈ moo a kɔn kàan dlǒ le sìɛnsiɛn plě ǎ ji le chɔɔ plě ǎ wɔ̀le ɛ ba tetee le. 15Tè kɔn tè Ě chleě amoo chněedɛ̌à mɔ̀ plě Ě maě nee noǎa tìe mɛ debo nɛ̀ moo keǒ bo poě a noǎa tìee tè wlòmo. Tè kɔn tè Ě nii dɛà nɛ̀ moo Nyesoa nyeě Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ 16ɛ̈ nu ɛɛ Ě moo Ɔɔ tuposà kpa nyu kělɔ kuodakwɛ̌ slè keǒ Tentǎn Jǔ Jùsu mɔ̀. È tà Ě niɔ konkwa Ě pe Ɔmo Nyesoaa kàan tuposàà ɛ̈ di ɛɛ numa Ngmà Je Ne Sùsu mǐ u ngmà je tù, u mǐ kwa blěe le wòje chɔ̀no keǒ Nyesoa mɔ̀. 17Tèǒ nì kɔn tè Ě wɔ̀le je bo po wun fòɛ keǒ noǎà Tentǎn Jǔ nii klěě mǒ keǒ Nyesoa mɔ̀. 18Noǎà Tentǎn Jǔ nuu ï nuu kuodakwɛ̌ ǔ tùǒ Ɔɔ bo nì kɔn tè Ě mi kɛn boɔba sosǒ. Dɛà Ě boɛɛ plě Ě nii Nɔ̀ nu ɛ klěě mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔɔ dɛǒ Ɔ nuaa kuodakwɛ̌ tùǒ Ɔɔ bo ɛ miě jele wɛ̀. 19Ɔ nyeě kpě bo nu jboo dɛ klee wlòlekaen noǎ plě Ɔ̌ nyeě Nyesoaa Ngmà Je Ne Sùsuu kpě, Ě mǐ Ɔɔ kàan tuposàà po kpǎkpǎ ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo klě tà wùɛ, sɔɔn'ě dě fòɛǒ moo Jlǔsnɛ mǒ bò muě dě fòɛǒ u dɛɛ Elewlìkɛn. 20Tǐ wùɛ mɔ̀ Ě peě kàan kbě le keǒ bo boɔ Nyesoaa win klě tùnwɛà kɔn kɛn nyopò neǒo ǔ sěɛlǎa Jùsu nynɛ̌ wɛ̌n. Tàà nyu tɔ̀ɔ nuǒo konkwa ně nuuǒ konkwa, 21kɛɛ dɛ Ě nii nɛ̀ moo bo jieě dɛà Nyesoaa win boɔɔ ɛ̈ chleěaa seela ɛ̈ dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, “Nyopòà u sěɛlǎa Tentǎn Jǔu tè tmɛɛ̌ ne, u mi Ɔ jěba, è nyopòà sěɛlǎ Ɔɔ tè wɛ̌n u mi i le jboba.” 22Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ě slě wɔ̀ bo diě a mɔ̀ klě tǐ fòfoa wlòmo. 23Kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo klě tǐà wlòmo ɛ̌ see kɛ̀ɛ tà kɔn bo nuǒo konkwa kělɔ tàɔ, plě Ě jlɛ̌ bo jě pnɔ amoo klě jlě fòfoa wlòmo, 24Ě kuun ɛ je wlò Ě miě a mɔ̀ paeba Ě mǐ a jebo chè. Ě miě a mɔ̀ sìinma bo klě blǒǒ moo Speèn kɛn mi. È bɛ̌ nu a klee mǒo sɔ̌n bä kɔn plɔɔ bloblɛ klě tǐ gbei wlòmo, Ě kuun ɛ je wlò a miǐ mǒ sɛ̀ɛba a miǐ dbo klě Speèn. 25È klě tǐà ä neěe wlòmo Ě neǒ snǔ mɔ̀ keǒ bo mu Jlǔsnɛ Ě mǐ Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ neěe mǒ sɛ̀ɛ le. 26Tentǎn Jǔu wǎn'à neɔɔ blǒà monoo Masedonìa kɛn klee blǒà monoo Akeà kɛn, u poa ɛ ble klě uu kwa nmɔnmɔ mǒ ǔ sàla dɛ tàmo keǒ Nyesoa nyoǒ neěe Jlǔsnɛ mɔ̀ ü sònwɛ nii ǔ nyea ɛ mǒ. 27Ɛ moo tùgba ǔ blě ɛ ù mɔ̀ kwa, ii tè uu plɔ bloa le keǒ bu nua nɛ. Ke ɛ toon jleě mǒ bo Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ ǔ sèsɛɛ Jùwɛ nyoo Sùsuu ngmna mɔ̀ po noǎ kwete měne, kuodakwɛ̌ klee Jùwɛ nyo bu sèsae umo kuodakwɛ̌ǒ uu konkɔn noǎ kwete měne ke. 28Ii tè bɛ̌ nu boǒ wɔ̀ ɛmo konkwaǒ mɔ̀ bo jě ɛ ɛ̈ moo nyenye noǎǒ u dboo klě u mɔ̀ u jě iliò, è bo ke Speèn mi Ě miě a mɔ̀ sìinma. 29Ě ji ɛle bɛ̌ nu bo diě klě a mɔ̀, Ě miě ngmna fòfoa jaba ɛ̈ sɔn lěe Tentǎn Jǔ mɔ̀ mǒ. 30Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě bɛ̀te ale keǒ äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ klee Ngmà Je Ne Sùsuu mǒ noɛnoɛɛ tè mɔ̀, a beě kɛn a boɔě Nyesoa mɔ̀ keǒ ně tè mɔ̀. 31A bàte Nyesoa ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ miǐ jǐ mɔ̀ tù tɛɛ tɛɛ klě Jùwɛ nyoo se kàan tè po nyoǒ slè ü neěe Jùdǐa wakǎ kɛn plě klee Jùwɛ nyoo Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ neěe Jlǔsnɛ u mǐ nyee dɛà Ě kpɛ luu jebo kme. 32A bàte Nyesoa ke Bɔ wɔɔn ɛ kɛn keǒ bo diě a mɔ̀ Ě mǐ plɔɔ bloblɛ kɔn Ě mǐě ɛ wɔ̀ keǒ boǒ fɛ ke. 33Nɛ bo Nyesoaà nye ämoo ně bo wnawna Bɔ neeě aa wùɛ mɔ̀, kě bɛ ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\