Wlǔmɔ 16

1Ě tùiě a Fibǐ kwete mǒ ɔ̈ moo äa mamǔ nyneju ɔ̈ nii konkwa klě Nyesoa koǔǒ bo ɛ̈ neěe diěǒ moo Sɛnkwlìa kɛn. 2Keà Nyesoa nyo blɛɛ je bu nuu jebo kmeea, kě ba nu ɔ jebo kmekmɛ tɛɛ klě Koɔn'ɔ nynɛ̌ wlòmo. Ɔ sɛ̀ɛ nyopò fòfoa měne jà ně chɛ̀à, ii tè a sɛ̀ɛ ɔ mǒ dɛ wùɛ ɔ mii sòaba. 3Ě gbà Pliselǎ wan klee ɔɔ jbe Akwelǎ ü moo něe bǐì konkwa nu nyo keǒ Tentǎn Jǔ Jùsu mɔ̀, 4üà poǒ uu chɛ̀ɛ fònfno blǒ mɔ̀ bo ně tè. Ɛ se ně do ně pe u tàto, kuodakwɛ̌à moo Tentǎn Jǔu wǎn uu wùɛ u pe u tàto ke. 5Ě gbà Nyesoa nyo wan le ü gbèe le klě Pliselǎ klee Akwelǎa koǔ bo ke. Ě gbà ně tè kma mɔ̀nai Epaenɛ̀tu wan ɔ̈ mooa nyane nyu klě blǒ wakǎǒ monoo Esìa kɛn ɔ̈ poaa Tentǎn Jǔu tè kàan tè. 6Wan le gbògba keǒ Mɛwlě mɔ̀ ɔ̈ nuaa konkwa chɔɔ keǒ a mɔ̀. 7Wan le gbògba keǒ Andlonakà klee Juniasè mɔ̀ ü moo něe bǐì Jùwɛ nyo ü klee mǒo sɔ̌n u poaa wùlo. Tentǎn Jǔu tuposà kpa nyoo tàii pù tùo sɔ̌n ji ulu tɛɛ plě nù poa Jùsuu tè kàan tè seela plě ɛ mǐ ně tǐ kɛn jɛɛ le. 8Wan le gbògba keǒ Apleàtɔ mɔ̀, ně kàan mɔ̀nai klě Koɔn mǒ. 9Wan le gbògba keǒ Obanɔ̀ mɔ̀ ɔ̈ moo äa bě konkwa nuɔ keǒ Tentǎn Jǔ mɔ̀ plě klee ně kàan nenawai Satakì. 10Wan le gbògba keǒ Apɛlèse mɔ̀ ɔ̈ tee ɛɛ ke ɔ nuǒ ɔɔ chɛ̀ Tentǎn Jǔ bobo paea. Wan le gbògba keǒ nyopòǒ mɔ̀ ü sɔn lěe Awletablɔ̀ɔ tùgba mǒ. 11Ě gbà Hɛwlodìɛn wan ɔ̈ moo něe bě Jùwɛ nyu. Ě gbà nyopò wùɛ wan le ü moo Tentǎn Jǔu wǎn ü neěe Nɔsesèe tùgba slè. 12Wan le gbògba keǒ Tlafinà klee Tlofosà mɔ̀ ü moo nyno ü peěe kbě ü nii konkwa keǒ Koɔn mɔ̀. Wan le gbògba keǒ ně kàan mɔ̀nai Pasè mɔ̀ ɔ̈ moo nynɔ tɔ̀ɔ ɔ̈ peěe kbě ɔ̈ nii konkwa keǒ Koɔn mɔ̀ ke. 13Wan le gbògba keǒ Wlufɔ̀ mɔ̀ ɔ̈ Nyesoa sàlaǒo keǒ Ɔɔ konkwaà ɛɛ nunuɛ mɔ̀ plě klee ɔɔ naǎ ɔ̈ nuu kàan wòje naǎ keǒǒ mɔ̀ ke. 14Wan le gbògba keǒ Asenklìtɔ klee Flekɔ̀n klee Hɔ̀misi klee Patlobà klee Hɔ̀mase plě klee Nyesoa nyopò tùu wùɛ mɔ̀ ü neě uu mɔ̀. 15Wan le gbògba keǒ Felolòka klee Julìa klee Nɛwliɔ̀ klee ɔɔ mamǔ nyneju Olenpà plě klee Nyesoa nyo wùɛ mɔ̀ ü neě uu mɔ̀. 16A gbògbaa wan le keà Tentǎn Jǔu wǎn. Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ u gbà a wan leò. 17Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, bo tlikaeě a chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ, a gbɛ̀ɛ nyopòà ü jɛ lěe dɛɛ ploplɛ keǒ noǎà ä tee amoo mɔ̀ ï kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo. U tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bu nu ɛ nyopò tùu bu kplɛɛǒ uu tè wlò popoɛ kɛn, nyopò taeǒ ba tmɔɔ u mɔ̀. 18Nyopò doǒ uǔ nu Tentǎn Jǔu konkwa Ɔ̈ moo äa Koɔn. U ni uu chɛ̀ɛ wlòo ble po dɛ ǔ bee nyopò mǒ klě uu chɛtlǐi boɔboɔ win mǒ klee mǒ boo nynɛ̌ kɛn popoɛ win mǒ. 19Nyopò wùɛ ji ɛle ɛ̈ moo a tùiǒ Nyesoa bo, tèǒ nì kɔn tè ně plɔ blo lo keǒ a jleě mǒ, kɛɛ Ě jlɛ̌ ba ne tɔ̀n mǒ keǒ kàan dɛɛ tè mɔ̀ plě ně jlǎ ba nu dɛ kukǔ. 20Nyesoaà nye ämoo ně bo wnawna Ɔ mi Setɛ̀n ɔ̈ monoo kǔ sìsii klɔ̀ba le waeba pase klě a bobo. Nɛ äa Koɔn Jùsuu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ bɛ muu nya. 21Timɛtě ɔ̈ klee mǒo sɔ̌n nii konkwa ɔ dbo wan le gbògba klě a mɔ̀. È dɛɛ doǒ nɛ̀ ně bǐì Jùwɛ nyo Lusiǎ klee Jesɔ̀n klee Sosepetà nu. 22Mǒ Tɔsìɔà ɔ̈ chlěe chněedɛ̌à keǒ Pɔ̀ɔ̌ mɔ̀, Ě gbà a wan le klě Koɔn'ɔ nynɛ̌ wlòmo. 23Kèɔse dbo wan le gbògba ke klě a mɔ̀, nɔ̀ kɔn mɔ̀ Ě paeà plě kělɔ ɔɔ tà kě Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ ü gbèeɔ, è uu chɛ̀ǒ u dbo wan le gbògba ke klě a mɔ̀. È Iwlasètɔ ɔ̈ moo dɛ bo tùɔ̌ keǒ diě mɔ̀ ɔ gbà a wan le. Dɛɛ doǒ nɛ̀ äa bě Kwatɔ̀ nu. 24Nɛ bo äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ bɛ muu nya. 25A nɛ bä po Nyesoaa nynɛ̌ le Ɔ̈ nye amoo kbě ǎ nee kmɔ̌ wòje keǒ kàan tuposà klee tuposàà Ě pee keǒ Tentǎn Jǔ Jùsu jleě mǒ nu ɛɛ boɔboɔ. Tentǎn Jǔ mooa Je Wɛ̌ Dɛ klě jlě fòfoa wlòmo plě Nyesoa po Ɔ pepě mǒ. 26Klě tǐà wlòmo Nyesoa po Ɔ mǒ pepě klě chlechlě win wlòmo ï Ɔɔ wnɔsàɔpo chlěaa plě kmɔ̌ sie Nyesoa tmɔɔ̌ ämo bä nu dakwɛ̌ wùɛ bu ji Ɔɔ tè měne ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ Ɔɔ tè kàan tè po u miǒ Ɔɔ win bo tù. 27Nyesoaa do sosǒ Nɔ̀ kɔn tɔ̀n wùɛ, a nɛ bä bìse Ɔɔ nynɛ̌ le tǐ wùɛ mɔ̀ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ, kě bɛ ne!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\