Wlǔmɔ 2

1Tèǒ nì kɔn tè ɛ slě ɛ mɔ̀ kɔn nyu tae bò moo no, nyu wùɛ ɔ̈ jɛɛ lee nyopò tùu tè, kanfinǎ tɛ̀ɛ seǒ ɔ kɛn ne. Bɛ̌ nu bò jɛɛ nyu tɔ̀ɔ tè plě dɛǒ kɔn tè jɛ̀ɛ ɔɔ tè bò ke ɛmo dɛ kukǔu doǒ ni, è nè chɛ̀ǒ jɛɛ tè ke. 2Bɛ̌ nu Nyesoa Bɔ̌ jɛɛ nyopòǒ ü ni imoo noǎ kukwǐ taeǒ tè, è ä ji ɛle ɛ̈ moo mǒ slɛɛ̌ dɛǒ Ɔ ni. 3Ně mɔ̀niapo ale, bɛ̌ nu bò jɛɛ nyopò tùu tè ü nii noǎ kukwǐ, è imo noǎ kukwǐi doǒ nè chɛ̀ bò ke i ni ke, è nè wlò je Nyesoaa tè jɛɛa mi kɛɛ̀ kɛn tàanma le? 4Deě Nyesoa Nɔ̀ kɔn tè jè sɛ̀ɛ kɛǒ lee Ɔ̈à nuu kàan keǒò mɔ̀ plě Ɔ̈ kɔn'ɔ wlò dbadbǎ pɛ̀tu keǒò mɔ̀? Sè kɛ i je ɛ̈ moo Nyesoa moo kàan keǒò mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐì nu nè wlò mǐ bo bitǐ le? 5Kɛɛ blè wlò jakǎ plě è ni dlǒ jakǎ keǒ bò tbɛ nè kpni kukwǐ kɛn. Tèǒ nì kɔn tè Nyesoaa jloà nɛ̀ǒ pepee kɛne keǒ dìe mɔ̀ keǒ Ɔɔ jlo chnɛ̀ jlǒ waěǒ mɔ̀ ɛ̈ miǎ lěe diba, tà Ɔ miǎ Lɔɔ jebo siǐn tè tùtuɛ pepě mǒ poba. 6Keǒ nyu wùɛ nu ɔɔ blěe dɛ nunuɛ, kě Nyesoa miǎ ɔ snǒ sèsa numa. 7Nyopòà peěe kbě le ü kwɛn'ɛ wlò dbadbǎ keǒ bü nuu kàan dɛ keǒ tè jǐ boaboǎ klee bo tùtuɛ klee ně sɔ̀n fǒo tè mɔ̀, nù Ɔ miǎ kmɔ̌ sie fònfno nyema. 8Kɛɛ nyopòà ü tùi uu doo tè plě ü sɛ̀ɛ Nyesoaa kàan dɛà jleě mɔ̀ plě ü nenee dɛ kukǔ kmɔ̌, nù Ɔ miǎ jlo měne beeba, Ɔ miǎǒ uu plɔ tu kɛn bo maě ne. 9Ɛ miǎ sònwɛ jejeɛ̌ klee chnechně noǎa mooma keǒ nyopò wùɛà ü nii dɛ kukǔ mɔ̀. Klekle ɛ miǎ Jùwɛ nyo jebo beeba klee kuodakwɛ̌ ke. 10Kɛɛ keǒ nyu wùɛ mɔ̀ ɔ̈ nii kàan dɛ, ɛ miǎ tè jǐ boaboǎ klee bo tùtuɛ numa plě ně bo wnawna, klekle keǒ Jùwɛ nyo mɔ̀ klee keǒ kuodakwɛ̌ mɔ̀ ke. 11Nyesoa se dakɔ̌ dlǒo doo tè kma ɛ seǒ uu bǐì tùu mǒ sìn. 12Tèǒ nì kɔn tè nyopòà ü see teteǎǒ kɔn ïà Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě plě ü nuu kpni kukwǐ, baǎje bǔ sea imo teteǎǒ jě, u miǎ kǒba. È nyopòǒ jii teteǎǒ ii tè měne plě ü nuu kpni kukwǐ, teteǎǒ nì miǎ u tè jɛɛba. 13Nyopòà ü wɔ̌n'ɔ Nyesoaa teteǎ sosǒ u se jebo siǐn nyo, kɛɛ nyopòà tùiǒo teteǎǒ nù Ɔ miǎ jebo siǐn nyo mǒ numa. 14Bɛ̌ nu kuodakwɛ̌ ü see teteǎǒ blě bǔ nu dɛǒ teteǎ boɛɛ keǒ uu chɛ̀ mɔ̀, baǎje nù se Nyesoaa chlechlě teteǎ blě, u moo teteǎ keǒ uu chɛ̀ mɔ̀. 15Uu nunu noǎ tee ɛ dɛǒ Nyesoaa teteǎ boɛɛ ǐ neě uu wlò jleě. Noǎa tìe neǒo ï tee ɛɛ ɛ̈ moo Nyesoaa teteǎ neě u mǒ no kàan tè nì moo uu tè le jbojbɛ klee ke u nii uu bǐì tè jɛɛa üǒ nii dɛ kukǔ plě ke u nii uu bǐì kɛne wowoɛ̌ ü nii mǒ slɛɛ̌ dɛ. 16Tèà Ě boɛɛ i miǎ tùɔn kpaba keǒ chnɛ̀ jlǒ waěǒ Tentǎn Jǔ Jùsu miǎa tùonyopoo je wɛ̌ noǎà ii blilǐ tùba keǒ Nyesoa mɔ̀. 17Mòà pee wan le ɔ̈ dɛɛ dìe Jùwɛ nyu plě ɔ̈ tee lee Nyesoaa teteǎ kɛn plě ɔ̈ kpěe kɛne keǒ nè Nyesoa mɔ̀, 18jì dɛ Nyesoa jlɛ̌ bò nuu nu plě è chěn ɛ klě Ɔɔ teteǎ wlòmo keǒ bò sàǒ kàan dɛ. 19Jì ɛle tɛɛ ɛ̈ moo mòo dodɔ nyoo snǔ mɔ̀le po nyu plě è moo pepě keǒ nyopò ü neěe kwijlě slè mɔ̀ 20plě è mò moo plɔɔ kokǒ nyoo tee nyu klee nyuà see dɛ ji mò moo ɔɔ snǔ mɔ̀le po nyu. È tè kɔn tè nì bò ɛɛ jejeɛ̌ nɛ̀ moo teteǎ nì kɔn mǒ dɛ le jbojbɛ klee kàan tè wùɛ neě. 21Ii tè mɛ̌oǒ de nè tee lee dìe wòje keǒ nìi nyopò wùɛ teea? È mòà boɛɛ lee jlijlɛ̌ se kàan nu tè kɛn, è mò jlǐ kɛ le? 22È mòà dɛ̌ bòo, “Nyu bɔɔ̌ ni wlawle,” è mò ni kɛ wlawle de le? Mòà se kɛɛ nǔkpuǐ dɛ mǒ jě, mò mi kɛě ii kǎ fòe bo ɔ̈ mi jlǐba le? 23Mòà pee wun fòɛ le keǒ Nyesoaa teteǎ Ɔ nye mòo ii tè mɔ̀, è mò wlɛ̌ kɛ Nyesoaa teteǎ de le ɛ̈ mooǒ Ɔɔ tè le sàea? 24Ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, “Amo Jùwɛ nyo amo ni ɛ nì kɔn tè kuodakwɛ̌ pe Nyesoa fla wan.” 25Bɛ̌ nu bò ke dɛ wùɛǒ Nyesoaa teteǎ boɛ mòo je ni, dɛɛ doǒ nɛ̀ mi nè foeě bebɛ̌ǒ numa ɛ miǒò dɛ bo po. Bɛ̌ nu bò nè tùǒ Ɔɔ teteǎǒ, è wòje keà nyu see foeě bɛ̌. 26Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu nyuà see foeě bɛ̌ bɔ̌ keǒ Nyesoaa teteǎǒ bo tùi, nè wlò je Nyesoa se kɛ ɔ jěba mu wòje keà nyu bɛ̌ɛ foeě le? 27Sɔ̌noka, baǎje mò bɛ̌ foeě plě ɔ̈ blě Nyesoaa teteǎǒ ï chleě lee, bɛ̌ nu nyopòà see foeě bɛ̌ bǔ keǒ Nyesoaa teteǎ bo tùi, u miì tè le jěba mòǒ wlɛ̌ɛ Nyesoaa teteǎǒ. 28Nyuà monoo Jùwɛpoi keǒ fǒ kɛn sosǒ, sɛjesɛ ɔ se Jùwɛ nyu plě foeě bebɛ̌ǒ ɛ neǒ ɔ fǒ kɛn sosǒ, ɛ se kàan foeě bebɛ̌. 29Dɛ ɛ kɔn bɛ monoo nɛ̀à, sɛjesɛ Jùwɛ dɛ neě wlò jleě plě sɛjesɛ foeě bebɛ̌ nɛ̀ moo Ngmà Je Ne Sùsu Bɛ bitǐ nè wlò bo ɛ̈ see Nyesoaa teteǎ bo tùtuɛ. Ɔmo nyu taeǒ tùonyopo uǔ po ɔɔ nynɛ̌ le, kɛɛ Nyesoa Nɔ̀ pe ɔɔ nynɛ̌ le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\