Wlǔmɔ 3

1È ii tè ke Jùwɛ nyo nuǔ kɛǒ kuodakwɛ̌ mǒ sìnsiɛn keǒ Nyesoa jǐ kɛn? Bo jě kàan dɛ tae neěe foeě bebɛ̌ wlòmo? 2Jùwɛ nyo nù sìn'ǒ klě wakě wùɛ wlòmo! Nyesoaa win'ǒ Ɔ po lě uu kwete mǒ nì kɔn tè u sìn'ǒ chɔɔ. 3È bɛ̌ nu uu tìe bǔ sea kɛ wlò kpae dɛ keǒ Nyesoa mɔ̀, è ɛ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ klě tǐà wlòmo Nyesoa se wlò kpae nyu ke le? 4Sɛjesɛ ɛ se bò nu! Kàan tè nyopò wùɛ u moo sen le tmɔ̌ nyo, kɛɛ Nyesoa kɔn Bɔ moo Wlò Kpae Nyu wòje ke Ɔɔ win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Ii tè Nè tùtu win bi slɛɛ̌ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa tǐǒ jleě mì Nèe blilǐ tùba mìǒ kɛ̀ɛn kpa.” 5Kɛɛ dɛà nɛ̀ nyopòo tìe chɛtlǐi mǒ ɛ̈ moo, äa kpni kukwǐ nì tee ɛ ke Nyesoa nuǒo jebo siǐan. Mɛ̌oǒ de bä nuǔ kpni kukwǐ plě Ɔ̌ bee leě ämo jlo měne? Uu chɛtlǐiaǒ ɛ ne kɛǒ mɔ̀ snǔ le? 6Ɛ se bò nu, è bɛ̌ monoo ɛ, è ke Nyesoa wɔ̀le je Bɔ nuǔ kɛ kmɔ̌ wùɛà ɛɛ nyopòo blilǐ tùtuɛ? 7Kě tìe tùu dɛ̌ ɛ̈ moo, “Bɛ̌ nu bo ně sen le tmɔ̌ win le boɔboɔ bɛ̌ ke ɛ tee le chɔɔ ke kàan nuěe Nyesoa mǒ neneɛ plě ɛmoǒ bɛ̌ keǒ Ɔ tùtuɛ nye, è mɛ kɔɔ̌n tè Ɔ jěeě kɛ mǒ tè le ɛ̈ moo Ě moo kpni kukwǐ nuɔ kaǒ?” 8Deě a mi kɛ bò dǎba ɛ̈ moo, “A nɛ bä nu dɛ kukǔ ɛ̈ di ɛɛ numa kàan dɛ miě di le.” Tìe nymii äa nynɛ̌ jǐ le ǔ dɛ̌ bò ɛ̈ moo dɛǒ nɛ̀ ä tee le. Umoǒ u moo tè jɛɛ nyo ɛ̈ blɛɛ uu je. 9È mɛ monoǒ kɛ äa win wɔ̀ɔn popoɛ? Ämo Jùwɛ nyo ämo nu tɛɛ u sìn kɛǒ kuodakwɛ̌ mǒ le? Sɛjesɛ ɛ se bò nu! Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ Ě wǒ uu wùɛǒ le ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le keǒ bu neě kpni kukwǐi kpě bobo 10wòje ke ɛ nuu chleěa klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, “Nyu wùɛ nɔ̀ seǒ jebo siǐn ni, ɛ se nyuu doo chɛ̀ kɔn. 11Nyu wùɛ nɔ̀ ɔɔ̌ jbo Nyesoaa tè le, nyu wùɛ nɔ̀ ɔɔ̌ pɔ̀n Nɔ le. 12Nyu wùɛ tbɛ Ɔ kɛn, uu wùɛ nù se dɛ kɛn bo nyna. Nyu wùɛ nɔ̀ ɔɔ̌ nu kàan dɛ, ɛ se nyuu doo chɛ̀ kɔn. 13Uu boɔboɔ win nymi le jǐ wòje nǒ ɛ̈ sonwɛ lěe wan kà tnè bǐtìe wan mǒ. Uu mɛ gbee uu bǐì mǒ, uu win kukwǐǒ sonwɛě uu wan mǒ i wǒ je smɛɛ wè. 14Win kukwǐi do nì taǎn'ě u wan. 15U wlewlě le be keǒ bu wlǎ tùonyugbee nymɔ bo. 16Tà wùɛ u miǒo nynima, gbè sùesuɛ klee sònwɛ jejeɛ̌ nì u kpɛǒ. 17U se dɛǒ ɛ̈ moo wlò bo wlɛwlɛ ji. 18Uu wlè slě Nyesoa bo tùtuɛ dɛǒ mɔ̀ kɔn.” 19Ä ji ɛle dɛà Nyesoaa teteǎ boɔɔ i boɛ lɛ keǒ nyopòà mɔ̀ ü neěe imo teteǎǒ bobo, dɛǒ nɛ̀ nu ɛ nyuu doo chɛ̀ ně di kanfinǎ kɔn keǒ ɔɔ dɛ kukǔ ɔ nii mɔ̀ klee kmɔ̌ɔ nyopò wùɛ u miǎě Nyesoaa tè tùtuɛ bobo beba. 20Tèǒ nì kɔn tè ke ɛ toon jleě mǒ bo Ɔɔ teteǎ nu ämoo ä jbo ɛɛ le ɛ̈ moo ä moo kpni kukwǐ nu nyo, nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ nu ɔɔ chɛ̀ jebo siǐn nyu mǒ klě Nyesoa jǐ kɛn keǒ Ɔɔ teteǎ bo tùtuɛ mɔ̀. 21Klě tǐà wlòmo Nyesoa po ɛ pepě mǒ ke Ɔ nii nyopò jebo siǐn nyo mǒ nunuɛ ɛ̈ see Ɔɔ teteǎ bo tùtuɛ. Ɛmoǒ nɛ̀ kɔn sàse dɛ Ɔɔ teteǎ klee Ɔɔ wnɔsàɔpo nua seela tǐ jleě. 22Nyesoaa jebo siǐan keǒ ä mɔ̀ ɛ diiě äa tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ ä kɔn'ɔ klě Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ. Ɛ neǒ no keǒ nyu wùɛ mɔ̀ ɔ̈ po lii kàan tè. Mɔ̀le bebɛ̌ seǒ Jùwɛ nyo klee kuodakwɛ̌ pǎnpe ne. 23Nyopò wùɛ nu kpni kukwǐ, ii tè u seǒ je blɛɛ le keǒ bu nyniǒ Nyesoa jemǒ. 24Kɛɛ Nyesoa kɔn wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀, ii tè Ɔ nu nu bu moo jebo siǐn nyo ɛ̈ see dɛ wùɛ po plě ɛ̈ diiě wowa dɛ mǒ ɛ̈ Jùsu Tentǎn Jǔ ja lěe. 25Jùsu Nɔ̀ Nyesoa tba Bɔ̈ nu ɛ, ɛ miě ɛ wɔ̀ uu kpni kukwǐi tè mi wlò le poo lo klě uu tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ u kɔn'ɔ klě Ɔɔ kokoɛ̌ mǒ. Dɛǒ nɛ̀ tee ɛ ɛ̈ moo Nyesoa moo kàan. Klě ɛɛ nunuɛ wlòmo nɛ̀ nu ɛ Ɔ̌ seǒ äa plɔ tu kɛn bo maě ne keǒ äa kpni kukwǐ ä nuaa mɔ̀. 26Klě tǐǒ wlòmo Nyesoa kɔna wlò dbadbǎ ɛ̌ kpala ɛ kpa kpa ɛ̌ jɛ tǐà ä neěe wlòmo, tà Ɔ po ɛɛ pepě mǒ ke Ɔ nii nyopò jebo siǐn nyo mǒ nunuɛ. Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ Ɔɔ chɛ̀ Ɔ̌ moo Jebo Siǐn Nyu plě Ɔ̌ ni nyopò jebo siǐn nyo mǒ ü kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Jùsu mǒ. 27Ii tè mɛ neeě kɛǒ ɛ̈ kɔn tè ä kpěeě kɛne? Dɛɛ̌dɛ̀ɛ nɛ̀ seǒ ne ɛ̈ kɔn tè bä kpǒo kɛn le! Mɛ kɔɔ̌n tè? Deě ɛ moo kɛ tà ä tùiǒo Nyesoaa teteǎ bo tè le? Òooǒn, ɛ moo tè wlò popoɛǒ Nyesoa nye ämoo ɛɛ tè. Ɛ se bä nu ɛɛ konkwa plě Bɔ nye ɛ ämo. 28Tèǒ nì kɔn tè ä boɛ tè wlò popoɛɛ doo tè, nɛ̀ ni nyu jebo siǐn nyu mǒ ɛ̈ see nyu bɔ tùǒ Nyesoaa teteǎ bo. 29Deě Nyesoaà Ɔ moo kɛ Jùwɛ nyoo doo Nyesoa le? Deě Ɔ se kɛ kuodakwɛ̌ɛ Nyesoa ke le? Kě ä kɔn bä dǎ ɛ̈ moo Ɔ moo kuodakwɛ̌ɛ Nyesoa ke! 30Ke ɛ toon jleě mǒ bo Ɔ̌ moo Nyesoaa do sosǒ Ɔ̈à miǎa nyopòà ü bɛ̌ɛ foeě jebo siǐn nyo mǒ numa klě uu tè wlò popoɛ mǒ plě klee nyopòà ü see foeě bɛ̌ klě uu tè wlò popoɛɛ doǒ mǒ ke, 31ɛ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ Nyesoaa teteǎǒ nì ä ni äa tè wlò popoɛ ä sɛ̀ǒ snǔ mɔ̀le? Sɛjesɛ ɛ se bò nu! Dɛǒ i boɛɛ nɛ̀ ä ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\