Wlǔmɔ 4

1Ɛɛ jboo dɛ nɛ̀ moo mɛ ä kɔn bä boɔɔ̌ kɛ keǒ äa gbeǐ Eblɛ̌hɛ̀moo dɛǒ jleě mǒ ɛ̈ ɔ jěaa klě ɔɔ tè wlò popoɛ mǒ? 2Bɛ̌ nu bo dɛǒ ɔ nuaa bɛ̌ nua ɔ jebo siǐn nyu mǒ klě Nyesoa jǐ kɛn, è ɔ kɔɔna fɔ̌ keǒ bɔ pooa wun fòɛ le, kɛɛ ɛ seǒ Nyesoa jemǒ. 3Deě ɛ se kɛ ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, “Eblɛ̌hɛ̀mo poa Nyesoaa tè kàan tè, nɛ̀ kɔn tè Nyesoa jěa lɔ ɔ̌ mooa jebo siǐn nyu?” 4Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ nu konkwa, ɔɔ snǒ sàe dɛǒ uǔ dae ɛ nyenye dɛ, kɛɛ ɛ moo dɛ ɛ̈ sɔn'ě ɔɔ chɛ̀ɛ konkwa ɔ nuu wlòmo. 5Kɛɛ bɛ̌ nu bɔ̌ se konkwa nu keǒ ɔɔ wowa dɛ mɔ̀, bɔ̌ po Nyesoaa tè kàan tè Ɔ̈ nii nyopòà se pnɔ Ɔɔ ji jebo siǐn nyo mǒ, è Nyesoa mi ɔmoǒ kɔn'ɔ tè wlò popoɛ jebo siǐn nyu mǒ numa. 6Seela tǐ jleě dɛǒ nɛ̀ klɔ̀ba Dèběse boɔa, ke ɛ nii ngmna tùtuɛ keǒ nyu mɔ̀ bo Nyesoa Bɔ̌ dae ɔ jebo siǐn nyu ɛ̈ see Bɔ tan'ǒ ɔɔ noǎ ɔ nii mɔ̀le, kě ɔ dǎla ɔ je, 7“Bɛ̌ nu Nyesoa Bɔ̌ poo nyopòǒ uu dɛ kukǔu tè wlò le plě Bɔ̌ kan uu noǎ kukwǐ kɛn, è u kɔn ngmna. 8Bɛ̌ nu bo Koɔn Bɔɔ̌ mǎ nyuu noǎ kukwǐi tài ble, è nyuǒ ɔ kɔn ngmna.” 9Klě ɛmo dɛà mǒ, foeě bɛ̌ nyuu do nɔ̀ ngmna wɔ̀le je bɛ be kɛ mɔ̀le, deě se foeě bɛ̌ nyu wɔ̀le je bɔ jě ngmnaǒ no ke? È kě ä dɛ̌ ɛ̈ moo, “Nyesoa slèea Eblɛ̌hɛ̀mo jebo siǐn nyu keǒ ɔɔ tè wlò popoɛ mɔ̀.” 10Tǐ tae ɛmo dɛǒ ɛ kpa leěa kɛ tùɔn? Ɛ mooa kɛ tà ɔmo Eblɛ̌hɛ̀mo ɔ bɛ̌aa foeě plě le deě tà ɔ seaa foeě bɛ̌? Klě tǐǒ wlòmo ɔ̀ sea foeě bɛ̌, ɔ mooa se foeě bɛ̌ nyu. 11Dɛǒ nɛ̀ sìn plě Eblɛ̌hɛ̀mo bɛ̌ foeě, ɛ̌ moo jboo dɛ ɛ̌ tee ɛ keǒ ɔ jleě mǒ ɛ̈ moo Nyesoa slèe ɔ jebo siǐn nyu keǒ ɔɔ tè wlò popoɛ ɔ kɔnaa mɔ̀ tǐǒ jleě ɔ seaa foeě bɛ̌. Tèǒ nì kɔn tè Eblɛ̌hɛ̀mo moo gbeǐ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀ ü poo Nyesoaa tè kàan tè, baǎje nù se foeě bɛ̌ Nyesoa slèe u jebo siǐn nyo. 12Nɔ̀ moo gbeǐ ke keǒ nyopò mɔ̀ ü bɛ̌ɛ foeǐ plě ü kɔn'ɔ tè wlò popoɛ wòje keǒ ɔ nuaa ɔ̌ seaa foeě bɛ̌ ɔ̌ kɔnaa tè wlò popoɛ. 13Nyesoa sea lě ɛ poo lo Bɔ nyea Eblɛ̌hɛ̀mo klee ɔɔ jlǔu jlǔ kmɔ̌à tà ɔ tùaǒ Ɔɔ teteǎ bo tè, kɛɛ ɛ moo ɔɔ tè wlò popoɛ ɔ kɔnaa klě Ɔ mǒ, nɛ̀ nua ɔ jebo siǐn nyu mǒ. 14Bɛ̌ nu bɛ̌ monoo Nyesoaa teteǎa bo tùtuɛ ii tè bǔ kɔn kmɔ̌à, è ɛ see tè kɔn ɛ̈ kɔn tè bä kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Ɔ mǒ plě Ɔɔ pee dɛǒ ɛ̀ see dɛ nynɛ̌ sɛ̀n. 15Ä wlǎ Nyesoaa teteǎ, nɛ̀ kɔn tè Ɔɔ jlo neǒ ä kɛn. Dɛɛ do bɛ̌ nuu plě äǎ di Ɔɔ teteǎ wlǎ nɛ̀ moo tetě bɛ̌ se tà ne. 16Tèǒ nì kɔn tè Nyesoaa pee dɛ keǒ ä mɔ̀ ɛ̈ monoo kmɔ̌ sie fònfno ɛ nynaǒ tè wlò popoɛ kɛn bo. Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ ɛmo pee dɛǒ ɛ̌ tee Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sàa Ɔɔ wlò kǔ mǒ kɛn keǒ ä mɔ̀. Ii tè pee dɛǒ ɛɛ tè se kplɛ ɛ̈ kɔn'ǒo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ mɔ̀. Ɛ se nyopò bu tùǒ Nyesoaa teteǎ boo do, ɛ kɔn'ǒ nyopòà ü kɔn'ɔ tè wlò popoɛ mɔ̀ ke wòje Eblɛ̌hɛ̀mo ɔ̈ moo äa wùɛ äa gbeǐ. 17Kě ɛ nu chleěa klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, “Ě miì dakwɛ̌ fòfoaa gbeǐ mǒ numa.” Eblɛ̌hɛ̀mo nɔ̀ moo äa gbeǐ klě Nyesoa jǐ kɛn. Eblɛ̌hɛ̀mo po Nyesoaa tè kàan tè Ɔ̈à nyu bɔ̌ kǒo Ɔ̈ jɛ lɔɔ de Ɔ̈ nye nɔɔ fònfno plě Ɔmo Nyesoaǒ Ɔ̈ boɛɛ wien noǎ wěe tàmo ǐ nee kmɔ̌ ïà se pnɔɔ kmɔ̌ ne. 18Bò kea lɛ jě, è jè wakǎ tɛ̀ɛ sea tà ne keǒ Eblɛ̌hɛ̀mo jleě mǒ, kɛɛ ɔ poa Nyesoaa tè kàan tè, dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ɔ nua ɔ dakwɛ̌ fòfoaa gbeǐ mǒ wòje ke Nyesoa nuaě ɛ ɔɔ pooa, kě Ɔ dǎla ɔ je Ɔ je, “Nè jlǔu jlǔ miǎ fòba wòje jɔtnè.” 19Kàan tè Eblɛ̌hɛ̀mo nɔ̀ kɔn jlě blɛɛa wlè m̀m mɔ̀, ɔ jia ɛle ɛ̈ moo ɔ blěe kbě wùɛ neaě ɔɔ ja i wɛ̀aě le plě ɔɔ nynɔ Selɔ̌ kǒaě měne wlò, kɛɛ ɔɔ tè wlò popoɛ kun'a mǒ kɛn kaǒ. 20Ɔ se Nyesoaa tè kàan tè popoɛ bɔ̌ plě ɔ sea Nyesoaa pee dɛǒ kplɛ po ɛ̈ moo Ɔ miǎ ɔ jbɛjuju nyema. Kɛɛ ɔɔ tè wlò popoɛǒ nɛ̀ pea ɔ kbě ja le kaǒ ɔ̌ pea Nyesoaa nynɛ̌ le. 21Kplɛ wùɛ nɛ̀ sea lě ɔɔ wlò jleě ne ɔ̌ jia lɛ ɛ̈ moo Nyesoa kɔna kpě keǒ Bɔ nua dɛ Ɔ peea lěe. 22Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa jěa lɛ ɛ̈ moo ɔ mooa jebo siǐn nyu. 23Bɛ̌ nu Nyesoaa win bǐ ke Eblɛ̌hɛ̀moo tè kɛn boɛɛ le bǐ ke bò dɛ̌ ɛ̈ moo, “Nyesoa jěa lɔ ɛ̈ moo ɔ mooa jebo siǐn nyu,” i slě ɔɔ do mɔ̀ boɔ. 24Nyesoaa win sɛ̀n ä nynɛ̌ ke ämoà Ɔ wɛ̀ɛ mɔ̀le Bɔ dae lee jebo siǐn nyo ü poo Nyesoaa tè kàan tè Ɔ̈à dǔaa Jùsu jemǒ äa Koɔn Ɔ̈ sàlaě Ɔɔ kǒla mǒ. 25Äa kpni kukwǐ nì kɔn tè u sàla Jùsu Bɔ kǒa plě Nyesoa dǔa Ɔ jemǒ keǒ Bɔ mǐ ä jebo siǐn nyo mǒ nu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\