Wlǔmɔ 5

1Äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Nɔ̀ nu ɛ ɛ̌ wɔ̀le ɛ ä kɔn tè wlò popoɛ, nɛ̀ Nyesoa nyna kɛn bo Ɔ̌ nu ä jebo siǐn nyo mǒ. Tèǒ nì kɔn tè ně bo wnawna neǒ ä klee Nyesoa slè. 2Klě äa tè wlò popoɛ mǒ Jùsu bɛ̌ ä dbǐ mɔ̀ ä kɔn Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ ɛ̈ ä nyna lěe slè bo klě tǐà wlòmo. Ä ni le chǒn keǒ tè jǐ boaboǎa wlò je kunkuɛn mɔ̀ ɛ̈ Nyesoa mi ämoo nyema. 3È sɔ̌noka, ä kun le kɛn keǒ äa sònwɛ jejeɛ̌ mɔ̀. Ä ji ɛle ɛ̈ moo äa sònwɛ jejeɛ̌ jɛě kbě keǒ bä nyna ɛ jebo. 4Ɛɛ jebo nynanynaǒ nɛ̀ ni ɛ Nyesoa poo ä kòo kɛn plě Bɔ poo ä kòo kɛn ɛ nye ä wlò je kunkuɛn klě Ɔ mǒ. 5Ɛmo wlò je kunkuɛn'ǒ ɛɛ̌ boo ä mǒ. Nyesoa poě Ɔɔ mǒ noɛnoɛ klě äa wlò jleě ɛ̈ moo Ɔɔ Ngmà Je Ne Sùsu Ɔ nye ämoo. 6Klě tɛɛ tǐ wlòmo, tǐà jleě kbě seěa jè lě ämoo ja ne, Tentǎn Jǔ koǒaǒ keǒ kpni kukwǐ nu nyoo tèe tà. 7Ɛ moo wan jakǎ dɛ keǒ nyu bɔ kǒ keǒ jebo siǐn nyuu tèe tà. Tǐ tìi tà nyu tɔ̀ɔ wɔ̀le je bɔ wɔɔn ɛ kɛn keǒ bɔ koǒǒ nyuà pènmo no ɔ̈ sɛjesɛ ɔ̈ nuu kàan. 8Kɛɛ tà ä neěa jè lěe kpni kukwǐ slè, Tentǎn Jǔ kǒa keǒ ä mɔ̀. Klě ɛmoǒ mǒ klě Nyesoa pooě Ɔɔ mǒ noɛnoɛ fòɛ pepě mǒ keǒ ä mɔ̀. 9Ke ɛ toon jleě mǒ bo Ɔɔ kokoɛ̌ nu ämoo jebo siǐn nyo mǒ, ä ji ɛle sɛjesɛ ɛ̈ moo Ɔ miě ä Nyesoaa jlo bobo gblàba. 10Tǐǒ jleě ä mooa Nyesoaa jlae nyo, Ɔ̀ nu ä mǒ Ɔɔ nenawa ɛ̈ diiěe Ɔɔ Jǔ Jùsuu kokoɛ̌ mǒ. Klě tǐà wlòmo ä moo Ɔɔ mɔ̀niapo ii tè ä ji ɛle sɛjesɛ ɛ̈ moo Ɔɔ Jǔ mi ä waba klě Ɔɔ chɛ̀ɛ fònfno mǒ. 11È dɛ tɛ̀ɛ neǒo de nɛ̀ moo ä kwɛn plɔɔ bloblɛ ke klě Nyesoa mǒ ä klee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Ɔ̈ nu ämoo ä monoo Nyesoaa nenawa. 12Tèǒ nì kɔn tè keǒ nyuu do nuaa ɔ̌ jala lɔɔ kpni kukwǐ kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ plě ɔɔ kpni kukwǐ ja lěe kokoɛ̌, kě kokoɛ̌ nu tùonyopo wùɛ dlǒ bebeɛ. Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo nyu wùɛ nɔ̀ moo dɛ kukǔ nuɔ. 13Plě Nyesoa mǐa Ɔɔ teteǎ Mɔ̀sě nye, è kpni kukwǐ neaɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ no. Kɛɛ tà teteǎ sěɛɛ̌a jèe tà ne, nyu wùɛ nɔ̀ ɔɔ̌ kwɛa kpni kukwǐ dɛ jleě mɔ̀le. 14Kɛɛ sɔɔn'ě Ɛdɛ̌mo mɔ̀ mǒ bò jɛ Mɔ̀sěe tǐ tùonyopo kwěa le, jà nyopòà seaa dɛ kukǔǒ Ɛdɛ̌mo nuaa nu. Ɛdɛ̌mo mooa Nyuà mia lěe diba Ɔɔ maě. 15Kɛɛ Nyesoaa Pee Dɛǒ Ɛ klee Ɛdɛ̌moo kpni kukwǐ se dɛɛ do nu. Keǒ ɛ nuu nyuu doo kpni kukwǐ ja lěe kokoɛ̌ keǒ nyopò wùɛ mɔ̀, kě ä nu ɛ wlò je kuuan ɛ̈ moo Nyesoaa mǒ noɛnoɛ klee Ɔɔ Pee Dɛǒ Ɛ̈ɛ̌ poo dɛ, i sɔn'ě mǒ Nyuu doo mǒ noɛnoɛ mǒ Ɔ̈ moo Jùsu Tentǎn Jǔ Ɔ̈ Ɔ nye nee keǒ nyu wùɛ mɔ̀. 16Mɔ̀le bebɛ̌ neǒ Nyesoaa Nyee Dɛǒ Ɛ klee Ɛdɛ̌mo pǎnpe. Nyesoaa nyu tè mɔ̀ tùtuɛ keǒ kpni kukwǐ mɔ̀ nɛ̀ moo plɔɔ tu kɛn bo maěa, kɛɛ Ɔɔ Nyee Dɛǒ Ɛ nu Ɔɔ tè tùtuɛ keǒ kpni kukwǐ fòfoa mɔ̀ ǐ siǐn'ǒ jebo. 17Ke ɛ toon jleě mǒ bo nyuu doo kpni kukwǐ tè kokoɛ̌ tùngmae win kwa konkɔn, kě ä nu ɛ jijiɛ tɛɛ ɛ̈ moo Nyuu doo nunu dɛ, dɛ fòɛ sɔn'ě ɛ wlòmo moo Jùsu Tentǎn Jǔ ɛ̈ di ɛɛ numa nyopò wùɛà ü blěe Nyesoaa mǒ noɛnoɛ fòɛà kwa klee Ɔɔ Nyee Dɛǒ Ɛɛ̌ poo dɛ Ɛ̈ ni ämoo jebo siǐn nyo mǒ, nù mi kmɔ̌ sie fònfno kɔnma. 18Ii tè keǒ ɛ nuu nyuu doǒ kpni kukwǐ tè tùonyopo wùɛ ǔ sùee gbè, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono Nyuu doo jebo siǐan nɛ̀ bɛ̌ nyopò wùɛ kpni kukwǐ dbǔ mɔ̀ plě ɛ̈ nye u kmɔ̌ sie fònfno. 19Keǒ ɛ nuu nyuu doo seǒ Nyesoa bo tù kmɔ̌ nuu nyopò fòfoa ǔ monoo kpni kukwǐ nu nyo, kě Nyuu doo Nyesoa bo tùtuɛ kmɔ̌ nu nyopò fòfoa ǔ moo jebo siǐn nyo. 20Tà Nyesoaa teteǎ diěe, è kpni kukwǐ bebee le kɛn chɔɔ dɔ̌, kɛɛ tà imo kpni kukwǐǒ i kee kɛn le bebee le chɔɔ, è Nyesoaa mǒ noɛnoɛ bebee le kɛn chɔɔ dɔ̌ ke ɛ̌ sìn'ǒ i mǒ. 21Tèǒ nì kɔn tè keǒ kpni kukwǐ nuu win kwa konkɔn ǐ jɛ lěe kokoɛ̌, kě Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ nu ɛ̌ nu ä jebo siǐn nyo mǒ ɛ̈ diiě Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ Ɔ̈ moo äa Koɔn ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ kmɔ̌ sie fònfno kɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\