Wlǔmɔ 6

1È ke ä miǐ kɛ dǎ? Deě ä ni kɛ a nɛ bä nee kpni kukwǐ kmɔ̌ ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ ɛ mǐ kɛn le bebee lee? 2Ɛ se bò nu! Bɛ̌ nu bo kpni kukwǐ bǐ see kɛ̀ ä win kwa kɔn, è mɛ kɔɔ̌n tè ä neě kɛě i slè bo kaǒ? 3A se kɛ li ji ɛ̈ moo tà ä pooa ně dlǒ klě Jùsuu nynɛ̌ wlòmo Ɔɔ kokoɛ̌ɛ kàan noǎ wùɛ nì ä kɔna le? 4Bɛ̌ nu bä poo ně dlǒ, ɛ wǒ je keà ä kǒo plě u mǎna ämoo Tentǎn Jǔ kɛn bo u tùa ämoo bo. Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ keǒ Tentǎn Jǔ nuaa äa Gbeǐ Nyesoaa kpě sàlaě Ɔɔ kǒla mǒ, kě ɛ nu ke ä mi kmɔ̌ jajlo nema. 5Bɛ̌ nu ä klee Jùsu bä nyenymae mǒ wòje klě Ɔɔ kokoɛ̌ mǒ, è sɛjesɛ keǒ Ɔ nuaa Ɔ̌ dǔaa jemǒ kě ä miǎ numa ke. 6È ke ä nu ɛɛ jijiɛ nɛ̀ moo ä jaě äa kpni kukwǐ kmɔ̌ dakěà ǐ kɔɔǒ pète bɛ̌ tu jleě i klee Tentǎn Jǔu sɔ̌n ɛ̈ di ɛɛ numa ä mǐ kpni kukwǐ fǒ měne sà äǎ dii kɛ̀ kèiapo tù keǒ i mɔ̀. 7Nyu wùɛ ɔ̈ bɔ̌ lɔɔ kmɔ̌ dakǎ, ɔ gblàe le klě kpni kukwǐ slè. 8Ke ɛ toon jleě mǒ bo äa kmɔ̌ dakǎǒ ɛ klee Jùsuu sɔ̌n kǒo, ä po i kàan tè ä miǎě Ɔ mɔ̀ nema ke. 9Ɛ̈ kɔn ämo ji lii ɛ̈ moo Nyesoa dǔ Tentǎn Jǔ Jùsu jemǒ Ɔ̌ sàě Ɔ kǒla mǒ, Ɔ see kɛ̀ kokoɛ̌ kɔn, ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ kokoɛ̌ see kɛ̀ Ɔ win kwa kɔn de. 10Tà Ɔ kǒaa, Ɔ kǒa waěe do Ɔ̌ sɔnaě kpni kukwǐi kpě bobo mǒ. È kmɔ̌ǒ Ɔ nee kɛ̀ɛ, Ɔ ne kmɔ̌ keǒ Bɔ nu Nyesoaa konkwa. 11Kě ba nu aa chɛ̀ jejeɛ̌ klě wakǎa doǒ wlòmo ɛ̈ moo a see kɛ̀ lě kpni kukwǐi kpě bobo ne, kɛɛ a kɔn tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ ɛ̈ nu ɛɛ ǎ nii Nyesoaa konkwa. 12Tèǒ nì kɔn tè aǎ sonwɛǒ kpni kukwǐ mɔ̀ mǒ iǐ kwɛn a win kwa keǒ ba po noǎ kukwǐǒ aa wlò jlɛ̌ɛ nɔkǔ jebo. 13Aǎ sonwɛǒ aa chɛ̀ mɔ̀ mǒ keǒ dɛ kukǔ nunuɛ mɔ̀, bǎ ke ɛ ni, è kpni kukwǐi wakǎ kɛn'ǒ a wɛ̀ɛn'ě. Kɛɛ a wɔ̀ɔn'ě Nyesoaa wakǎ kɛn, è ba nye aa chɛ̀ Nyesoa a mǐ jebo siǐn noǎa nu keà nyu tɔ̀ɔ mii numa ɔ̈à Nyesoa sà lěe kǒla mǒ ɔ̈ nee kmɔ̌. 14Tè kɔn tè kpni kukwǐ ně kwɛn aa kmɔ̌ neneɛ win kwa nɛ̀ moo a slě teteǎ bobo ne, a neeě Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ bobo ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀. 15Klě tǐà wlòmo ä neě Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sàa wlò kǔ mǒ bobo ä slě teteǎ bobo ne, ɛ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ nɛ̀ kɔn tè ä mǐ kpni kukwǐ nu le? Ɛ se bò nu! 16A se kɛ i ji ɛ̈ moo bɛ̌ nu bǎ wɔɔn ɛ kɛn keǒ ba nuu nyu konkwa mɔ̀ klee ba tùǒ ɔ bo, a moo nyuǒ ɔɔ kèi le? Bɛ̀ ba moo kpni kukwǐi kèiapo a mǐ kǒ ɔ̀ɔ̌ ba moo Nyesoaa nyebajle a mǐ jebo siǐn nyo tù. 17Tǐ gbeià sìn'aa a mooa kèiapo keǒ kpni kukwǐ mɔ̀, kɛɛ ä pe Nyesoa tàto keǒ ba di aa wlè wùɛ kwlǎ mǒ sà ba diǒ Ɔ bo tù, ba mǒ jebo siǐn kmɔ̌ǒ u teea amoo ne. 18A pe Nyesoa tàto Bɔ di a bo jle klě kpni kukwǐ slè, ii tè klě tǐà wlòmo a moo jebo siǐn kèiapo. 19Win'à aa wùɛ a pee nìà Ě pe Ě tmɛɛ̌ amo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a se kbě ja ne. Klě tǐà sìin wlòmo a nyea aa chɛ̀ kpni kukwǐ ǎ mooa ii kèiapo keǒ dɛ kukǔ nunuɛ mɔ̀ ǎ wala Nyesoaa teteǎ. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono a nye aa chɛ̀ Nyesoa ba moo Ɔɔ kèiapo, a mǐ kàan noǎ nu keǒ jebo siǐan mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ngmà je ne. 20Tà a mooaa kpni kukwǐi kèiapo, jebo siǐan sea a win kwa kɔn. 21Mɛ ɛ peě kɛǒ a bo keǒ ba nu imo noǎ kukwǐǒ ï klě tǐà wlòmo ï nii amoo tònwe? Noǎ kukwǐi nunuɛɛ dlǒ chlɛ̀chlɛ moo kokoɛ̌! 22È klě tǐà wlòmo Nyesoa sà a kpni kukwǐi kpo bo Ɔ̌ gblà amo ǎ moo Ɔɔ kèiapo. Bɛ̌ nu bǎ ne ngmà je ne kmɔ̌, ɛ miǒ a dɛ bo poba ɛ̈ kɔn dlǒ chlɛ̀chlɛ mi amoo kmɔ̌ sie fònfno nyema. 23Kokoɛ̌ nɛ̀ moo snǒ sàe dɛ kpni kukwǐ mi a nyema. Kɛɛ Nyesoaa nyee dɛà Ɔ nye ämoo ɛ̈ see dɛ po nɛ̀ moo kmɔ̌ sie fònfno ɛ̈ diiě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ Ɔ̈ moo äa Koɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\