Wlǔmɔ 7

1Amoà Ě boɛě mɔ̀ ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane ü moo Jùwɛ nyo ü jii teteǎà. A se kɛ i ji ɛ̈ moo tǐǒ jleě nyu neěe jèe kmɔ̌ teteǎ kwɛn ɔ win kwa sosǒ le? 2Dɛà nɛ̀ moo ɛɛ jboo dɛ, tǐǒ nynɔɔ jbe neěe jèe kmɔ̌, ɔ kɔn bɔ neǒ ɔɔ jbeǒ mɔ̀ bo keǒ tetě dǎa. Kɛɛ bɛ̌ nu ɔɔ jbeǒ bɔ̌ kǒ, ɔ̀ see kɛ̀ kɔn ɔ miě ɔ bobo ne keǒ Nyesoaa tetě nu ɛɛ ble popoɛ. 3Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu ɔɔ jbe bɔ̌ neě jè kmɔ̌ plě bɔ̌ kɔn jbɛju tɔ̀ɔ, u mi ɔ wlawle nynɔ daeba. Kɛɛ bɛ̌ nu ɔɔ jbe bɔ̌ kǒ, è nynɔǒ ɔ gblàe le klě teteǎ bobo, bɔ̌ kɔn jbe tɔ̀ɔ u se ɔ wlawle nu nynɔ daeba mu. 4Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, dɛɛ doǒ nɛ̀ nu amo klě Tentǎn Jǔu kokoɛ̌ mǒ ǎ bɔ̌ě Nyesoaa teteǎ bobo neneɛ ɛ̈ di ɛɛ numa a miě Tentǎn Jǔ mɔ̀ kɔn Ɔ̈ Nyesoa sàla lěe kǒla mǒ, è ä mǐ Ɔmo Nyesoaǒ konkwa mɔ̀ nuu nu. 5Tà äa tùonyu kmɔ̌à ɛ kɔna ämoo win kwa, è äa kpni kukwǐi jlajlǎ dɛǒ ɛ̈ teteǎ niaa ɛ̈ nymɛ̌aa nɛ̀ nia ämo ä nia noǎ ï wɔ̀le je bi ja lěe kokoɛ̌. 6Kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo ä see kɛ̀ lěe teteǎ bobo ne ï pìn pnɔ ämoo ble, ä jle bo keǒ ɛ kɛn ä mǐ Nyesoaa konkwa nu klě sùsuu kmɔ̌ neneɛ jajlo mǒ ɛ̈ see kmɔ̌ dakǎǒ moo pnɔɔ teteǎ bo tùtuɛ. 7Ɛ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ Nyesoaa teteǎà i moo kpni kukwǐ le? Ɛ se bò nu! Bɛ̌ nu bɛ̌ see teteǎa tè, Ě see dɛ monoo kpni kukwǐ jiba mu. Ɛɛ jboo dɛ nɛ̀à, bɛ̌ nu bo teteǎ bǐ see wiěn nyu ně ni chea keǒ nyu tɔ̀ɔ mɔ̀, è dɛ chea nunuɛ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Ě see ɛ jiba mu. 8Nyesoaa teteǎ bǐ see tà ne, è kpni kukwǐ see tà ne ke. Tèǒ nì kɔn tè kpni kukwǐ dǔ ɛ blěe fɔ̌ǒ teteǎ nye ɛɛ mǒ ɛ̌ ni jlajlǎ noǎa kukwǐi doědoe wùɛ klěě mǒ. 9Tǐǒ jleě teteǎ seaa tà ne, Ě nea kmɔ̌, kɛɛ tà teteǎ diěe, è kpni kukwǐ wǒ mǒ tà, 10è mǒǒ kǒ. Teteǎà ï miiěe fònfno jaba, i jaě kokoɛ̌. 11Kpni kukwǐ jě i blěe fɔ̌ ɛ̈ teteǎ nye nii ǐ poǒ boboɛ le, dɛǒ nɛ̀ kɔn mǒ i nuuě ämo ä kǒ klě teteǎǒ mǒ. 12Ii tè imo teteǎa chɛ̀ǒ i ne je ngmà, Nyesoaa boɔboɔ win ne je ngmà ǐ wɛɛn'ǒ le plě i moo kàan. 13Ɛ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ teteǎ nì dbǎ mǒ le? Ɛ se bò nu! Kɛɛ kpni kukwǐ nì nu kàan teteǎà bi dbǎ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa i mǐ ii chɛ̀ pepě mǒ po. Ii tè dɛ kpaa tùɔn nɛ̀ moo kpni kukwǐ nu teteǎ keǒ imo kpni kukwǐǒ i mǐɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ be klě kpni kukwǐ tǔn mǒ. Ii tè teteǎ tee ɛ ke kpni kukwǐ nuu jǐlenymi dɛ tùtuɛ. 14Ä ji ɛle teteǎ neě mǒ sùsu, kɛɛ mǒà Ě neě blǒ fǒ mǒ plě Ě moo kpni kukwǐi kèi. 15Ně jbo dɛà Ě nii le plě ně nu noǎà Ě jlɛ̌ bo nuu, kɛɛ Ě ni noǎà Ě faen nee. 16Bɛ̌ nu bo ke noǎà Ě see jlǎ bo nuu ni, è Ě po i kòo ɛ̈ moo teteǎ ni mǒ slɛɛ̌ dɛ. 17Ii tè sɛjesɛ ɛ se mǒ ně nu kpni kukwǐǒ le, kɛɛ kpni kukwǐǒ neě mǒo mǒ nìǒ ni ɛ. 18Baǎje boǒ chlà lɛ keǒ bo nu kàan dɛ, Ě slě wɔ̀ bo nu ɛ. Tèǒ nì kɔn tè Ě ji ɛ ɛ̈ moo kàan dɛ tɛ̀ɛ nɛ̀ slěě mǒ ne, Ě sɛ̀n nynɛ̌ klě ně kpni kukwǐ kmɔ̌ slè. 19Kàan dɛà Ě jlɛ̌ boǒ nuu ně nu ɛ, kɛɛ dɛ kukǔà Ě se jlǎ bo nuu nɛ̀ Ě ni. 20Bɛ̌ nu bo ke noǎà Ě see jlǎ ni, è sɛjesɛ ɛ se mǒ ně nu ni, kɛɛ kpni kukwǐǒ neě mǒo mǒ nìǒ ni ɛ. 21Ii tè Ě jbo ɛ le ɛ̈ moo bɛ̌ nu bo jlɛ̌ bo nu kàan dɛ, è kpni kukwǐ nynaǒǒ gbàa bo. 22Ně wlògbaeà neɔ mǒo wlò jleě ɛ noɛɛ Nyesoaa teteǎ mǒ no. 23Kɛɛ Ě jě dɔ̌ teteǎ tìi ï neě mǒo mǒ, nì wɛ̀n Nyesoaa teteǎ je, nì ni mǒ klě ně dlǒ wlòmo Ě moo kèi keǒ kpni kukwǐ mɔ̀ ï kɔn mǒo win kwa. 24Ba jě sakati kmɔ̌ tae Ě neěe slè le! Mɔ miǐ kɛě mǒ kokoɛ̌à slè gblàba? 25Ě pe Nyesoa tàto Ɔ̈ nu ɛɛ klě Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ äa Koɔn! È dɛ moo něe kmɔ̌ neneɛ nɛ̀à, keǒ ně chɛ̀ mɔ̀ Ě tùǒ Nyesoaa teteǎǒ bo klě ně dlǒ le sìɛnsiɛn mǒ, kɛɛ ně tùonyu kmɔ̌à nɛ̀ ni kpni kukwǐi teteǎa konkwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\