Wlǔmɔ 8

1È dɛ äa wùɛ ä jboo le nɛ̀ moo nyopòà poo Jùsu Tentǎn Jǔu tè kàan tè, Nyesoa se u gbè sùeba mu. 2Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo Nyesoaa Sùsuu win kwa konkɔn'à nye ämoo kmɔ̌ sie fònfno klě Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ Nɛ̀ gblà ämo Ɛ̈ sàě ä kpni kukwǐi win kwa konkɔn'à bobo ɛ̈ nye ämoo kokoɛ̌. 3Teteǎ seaě wɔ̀ bi nyea ä kmɔ̌ sie fònfno. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo äa tùonyu kmɔ̌à ɛ seaě wɔ̀ bɛ tùaǒ i bo. Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa dbo Ɔɔ Jǔu do kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ Ɔ̌ poě Ɔ blǒ fǒo tǔn wlòmo wòje keà äa kpni kukwǐi blǒ fǒà ɛɛ ka nee je ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐ chɔ̀no tù keǒ dɛ kukǔ mɔ̀, dɛǒ nɛ̀ kɔn mǒ Nyesoa sùeeě dɛ kukǔ gbè 4ɛ̈ di ɛɛ numa äǎ di dɛǒ äa tùonyu kmɔ̌ jlɛ̌ bɛ nuu nu, kɛɛ ä mǐ dɛǒ Nyesoaa Sùsu jlɛ̌ bä nuu nu, è jebo siǐn dɛǒ teteǎ jlɛ̌ɛ nɛ̀ǒ ä ni. 5Nyopòà ü nenee dɛ kukǔ sosǒ kmɔ̌, dɛ u kɔn lěe plɔɔ bloblɛ mǒ nɛ̀ moo bu nu noǎà ï uu dɛ kukǔ kmɔ̌ǒ ɛ jlɛ̌ɛ, kɛɛ nyopòà nenee Nyesoaa Sùsu kmɔ̌, dɛ u kɔn lěe plɔɔ bloblɛ mǒ nɛ̀ moo bu nu noǎǒ Ɔɔ Sùsuǒ Ɛ jlɛ̌ bu nuu. 6Bɛ̌ nu nè dlǒ le sìɛnsiɛn bɛ̌ wǒ kpni kukwǐ dlǒ le sìɛnsiɛn, è mì kǒba. Kɛɛ bɛ̌ nu nè dlǒ le sìɛnsiɛn bɛ̌ wǒ je Nyesoaa Sùsuu dlǒ le sìɛnsiɛn, è mì kmɔ̌ sie fònfno klee ně bo wnawna kɔnma. 7Tèǒ nì kɔn tè nyuà kpni kukwǐ kmɔ̌ɔ dlǒ le sìɛnsiɛn neěe mǒ, ɔ moo Nyesoaa jlae nyu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔɔ̌ tùǒ Nyesoaa teteǎ plě ɔ slě wɔ̀ bɔ tùǒ i bo. 8Nyopòà Nyesoaa Sùsu slěe mǒ ne, u slě wɔ̀ bu bloo Nyesoaa plɔ. 9Kɛɛ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma bo Sùsuǒ Bɛ̌ neě a ja, è a seě tùonyuu kpni kukwǐ kmɔ̌ mǒ nee ne, a neě Sùsuǒ Ɛɛ win kwa konkɔn bobo. Nyuà Tentǎn Jǔu Sùsu slě mǒ ne, ɔ se Ɔɔ nyu. 10Kɛɛ bɛ̌ nu Tentǎn Jǔ Bɔ̌ neě a ja, aa sùsu mi kmɔ̌ nema, baǎje kpni kukwǐ bǐ nu ɛ aa blǒ fǒ bɛ kǒ, kaǒ aa sùsu ne kmɔ̌ keǒ jebo siǐan mɔ̀. 11Ke ɛ toon jleě mǒ bo Nyesoaa Sùsu dǔu Jùsu jemǒ Ɛ̌ sàě Ɔɔ kǒla mǒ, bɛ̌ nu Ɔɔ Sùsu Bɛ̌ neě a ja, Ɔmoǒ Ɔ̈ dǔu Jùsu jemǒ Ɔ̈ sàě Ɔɔ kǒla mǒ Ɔ mi aa kokǒ blǒ fǒǒ sùsu mǒ poba ɛ mǐ kmɔ̌ ne ke. 12Ii tè ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě se tè jě ɛ̈ kɔn tè bä naa äa tùonyu kmɔ̌ɔ kpni kukwǐ de plě bä nee kmɔ̌ Nyesoaa Sùsu Ɛɛ̌ neě ämoo ja. 13Bɛ̌ nu bǎ ne kmɔ̌ keǒ aa tùonyu kmɔ̌ kukǔ ni ɛɛ jlajlǎ, è a neǒ kokǒ snǔ mɔ̀. Kɛɛ bɛ̌ nu Nyesoaa Sùsu Bɛ̌ mǎǒ a mɔ̀ bǎ bɔ̌ dɛǒ aa tùonyu kmɔ̌ jlɛ̌ɛ nunuɛ, a mi kmɔ̌ nema ke ɛ toon jleě mǒ bo. 14Nyopòà Nyesoaa Sùsu nɛɛ nee nù moo Nyesoaa jlǔ. 15Nyesoa se a sùsu nye ɛ mǐ a kèiapo mǒ nu a mǐ fano pe, kɛɛ Ɔ nye a Sùsu Ɛ̈ nu amoo Ɔɔ jlǔ mǒ plě Ɛ̈ nu ämoo ä dɛɛ Ɔɔ Abà, ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ äa Gbeǐ. 16Nyesoaa Sùsuu chɛ̀ Nɛ̀ tmɛɛ̌ äa sùsu ɛ̈ moo ä moo Nyesoaa jlǔ. 17Bɛ̌ nu bä moo Ɔɔ jlǔ, è ä ji ɛle tɛɛ tɛɛ ɛ̈ moo Ɔɔ konkɔn noǎ kɔn'ǒ ä mɔ̀. Ä klee Tentǎn Jǔu sɔ̌n ä mǐ ii plɔ bloblɛ kɔn, ke ɛ toon jleě mǒ bo ä klee Tentǎn Jǔ ä jěe sònwɛ. Tèǒ nì kɔn tè ä miǎ tè jǐ boaboǎ kɔnma klě Ɔ mɔ̀. 18Ě po i mǒ kàan tè äa sònwɛ jejeɛ̌à ä jěe klě tǐà wlòmo ɛ se dɛ nyu bɔ poo tè jǐ boaboǎǒ Nyesoa miǎ tàmo sàba je keǒ ä mɔ̀. 19Noǎ wùɛà Nyesoa nuu kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ii fě nymɛ̌ ne ǐ fe Nyesoa kɛn mǒ keǒ Bɔ sà Ɔɔ jlǔ kwlǎ mǒ. 20Nyesoaa noǎà Ɔ nuu kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ Ɔ bɛ̌a i gbè sùesuɛɛ wun kɛn, ɛ̈ se ii chɛ̀ɛ kɛn wɔɔn dɛ, ɛ moo Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ, kɛɛ nunu noǎ kɔɔ̌n jè wlò je kunkuɛn 21ɛ̈ moo Nyesoa mi i gblàba klě kpni kukwǐi kèdɛ̌ slè ɛ̈ di ɛɛ numa uǔ di kǒ u miě dbǐ le bebɛ̌ klee tè jǐ boaboǎà Nyesoaa jlǔ kwɛn'ɛ wakǎ slè kɔn. 22Ä ji ɛle klě tǐà wlòmo kmɔ̌ɔ pɛpɛ wùɛ ɛ kwli li plě ɛ̌ jě sònwɛ keà nynɔ kmɛ̀ɛ nee. 23Tà ä keě jèe Nyesoa kɛn mǒ fe keǒ Bɔ nu ämoo Ɔɔ jlǔ mǒ Ɔ mǐ äa tùonyuu kpni kukwǐ kmɔ̌ wùɛà gblà, äa chɛ̀ ä kwli li ämoà moo klekle nyo ü kɔn Ɔɔ Sùsu Ɛ̈ moo Ɔɔ Nyee Dɛ. Ɛ se kmɔ̌à ɛɛ do ɛɛ̌ klu. 24Wlò je kunkuɛn'à nɛ̀ gblà ämo. Wlò je kunkuɛn'à jěe dɛ plě ɛ̈ kwɛn'ɛ wlò je kunkuɛn ɛ se wlò je kunkuɛn. Mɔ jeě kɛ dɛ ɛ̌ wɛ̀ɛ̌ mɔ̀le plě ɔ̈ kwɛn'ɛ wlò je kunkuɛn? 25Kɛɛ bɛ̌ nu bä kɔn wlò je kunkuɛn keǒ dɛà ä slě wɔ̀ bä jěe mǒ, è ä dbɛ̌ wlò ä fe ɛ kɛn mǒ. 26Nyesoaa Sùsu Nɛ̀ sɛ̀ɛ ä mǒ bä wɛ̀ kbě ja le. Ɛɛ jboo dɛ nɛ̀à, ke ɛ toon jleě mǒ bo ä see dɛ bä boɔ lěe Nyesoa mɔ̀ ji, Ɔɔ Sùsuu chɛ̀ Nɛ̀ boɛě Ɔmo Nyesoa mɔ̀ keǒ ä pènmo, Ɛ kwli klě win'à mǒ ï tùonyugbe see de jbojbɛ kɔn. 27Nyesoaà Ɔ̈ jii noǎ ï ne ämoo wlè jleě le, Ɔ ji dɛ Ɔɔ Sùsu sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ ne. Sùsuǒ Nɛ̀ bɛ̀teeǒ Nyesoaa nyopòo tà ke Ɔ nu ɛɛ kɛn wɔɔan. 28Ä ji ɛle ɛ̈ moo klě dɛ wùɛ mǒ Nyesoaa Sùsu mɛ̌ǒ nyopòǒ mɔ̀ ü noɛɛ Ɔɔ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa kàan dɛ miě dɛ wùɛǒ wlòmo sɔn keǒ nyopòǒ mɔ̀ ü Ɔ daa bü na Nɔɔ de wòje ke Ɔ nua ɛɛ ble popoɛ bu nuaa. 29Umoǒ nù Nyesoaa chɛ̀ sàlaǒ seela tǐ jleě plě ü moo nyopò Ɔ se jlǎ bo dɛ kukǔ bɛ neě mǒ wòje keǒ Ɔɔ Jǔ nuu teěn ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔɔ Jǔǒ Ɔ mǐ nyane Nyu tù keǒ Ɔɔ mamǔpò fòfoa mɔ̀. 30Nyopòǒ Nyesoa jlɛ̌ɛ ü kɔn ka bɛ ne bòo je nù Ɔ da bu na Ɔ de. Nyopòǒ Ɔ daa nù Ɔ nu jebo siǐn nyo mǒ, è nyopòǒ Ɔ nuu jebo siǐn nyo mǒ nù Ɔ nye tè jǐ boaboǎ. 31Bäǎ wɔ̀ kɛ noǎ wùɛà boɔboɔ mɔ̀, mɛ siǒo de bä boɔɔ̌? Bɛ̌ nu Nyesoa Bɔ̌ neeě äa wakǎ kɛn, bä jě nyu tae mi ämoo jebo nynama? 32Bɛ̌ nu Bɔ̌ sea Ɔɔ chɛ̀ɛ Jǔ son kɛn bo mǎ, kɛɛ Bɔ̌ nyea Ɔ ämo Bɔ̌ kǒa keǒ äa wùɛ mɔ̀, è ke a je Ɔ slě wɔ̀ Bɔ poǒ kɛ Ɔ klee ämoo sɔ̌n ngmna mɔ̀ keǒ noǎ wùɛ Ɔ kɔn'ɔ mɔ̀? 33Mɔ miǐ kɛ nyopòà le wǒba ü Nyesoaa chɛ̀ sàǒo? Nyesoaa chɛ̀ Nɔ̀ nu ä jebo siǐn nyo mǒ! 34Mɔ miǐ kɛ ä kokǒ wun kɛn bɛ̌ba? Tentǎn Jǔ Jùsu kǒ keǒ ä mɔ̀ plě ɛ se ɛɛ do, Nyesoa sàě Ɔ kǒla mǒ. È klě tǐà wlòmo Ɔ neeě Nyesoaa dilǎ son mɔ̀ bo Ɔ̌ bɛ̀te keǒ äa tè mɔ̀. 35Mɛ miǐ kɛǒ ämo Tentǎn Jǔu mǒ noɛnoɛ jleě mǒ sàba? Feanfeǒ kɛ le, deě tǐ jakě? Tèe mɔ̀ tèteɛ kɛ le, deě dodopà? Sònwɛɛ nunuɛ kɛ le, deě jǐlenymi dɛ? Deě kokoɛ̌ kɛ le? 36Ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo, “Ä wɔɔn ɛ kɛn keǒ bä chè kokoɛ̌ ja klě chnɛ̀ jlǒ waě gblèe wùɛ wlòmo keǒ Nyesoaa tè mɔ̀. Keà u nii bǔ kee blablɛ̌ dbǎba kpa ǔ ni ɔɔ noǎ kukwǐ jele, kě u mi ä numa.” 37Kɛɛ Nyuà noɛɛ ämoo mǒ Ɔ miǒ ä mɔ̀ mǎma ä mǐ duduɛ kɔn kpǎkpǎ keǒ sònwɛ jejeɛ̌ wùɛà mɔ̀. 38Dɛɛ do Ě jboo le klě ně chɛ̀ mǒ nɛ̀ moo bɛ̈ ɛ moo kokoɛ̌ klee kmɔ̌ neneɛ klee najiǒpò klee kmɔ̌ɔ win kwa kɔn nyo klee noǎà kpɛɛ tùɔn klee noǎà miǎ tùɔn kpaba plě kpě, 39dɛ tɛ̀ɛ nɛ̀ slě jɔ mǒ ne klee kělɔ blǒɔ mɔ̀ plě dɛ wùɛ nɛ̀ slě wɔ̀ ɛ̈ mǐ ä klee Nyesoaa sɔ̌n jele sèsae le Ɔ̈ noɛɛ ämoo mǒ keǒ Tentǎn Jǔ Jùsuu tè mɔ̀ Ɔ̈ moo äa Koɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\