Wlǔmɔ 9

1Ě tmɛɛ̌ a kàan tè wòje Tentǎn Jǔ, ně tmɔ̌ sen. Ngmà Je Ne Sùsu Nɛ̀ jboo ɛ ně tè le jbojbɛ le plě Nɛ̀ nu ɛ Ě kuun ɛ wlò je 2bo ke bò dɛ̌ ɛ̈ moo ně wlò be wɔ̀ɔn chɔɔ plě Ě kɔn chnechně dɛ ɛ̈ see dɛ bobɔ̌ kɔn klěě wlò jleě 3keǒ ně nyopò Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn mɔ̀ ü moo ně chɛ̀ɛ kmɔ̌ wǒ nyo. Bɛ̌ nu bɛ̌ diiǒ u mɔ̀ mǎma, Ě mii ɛ kɛn wɔɔnma keǒ Nyesoa Bɔ bɛ̌ɛ̌ mǒ na slè mumuɛɛ wun kɛn plě Ě miiǒ Tentǎn Jǔ jleě mǒ sàe le. 4Nyesoa nu u mǒ Ɔɔ jlǔ Ɔ̌ nye u tè jǐ boaboǎ Ɔ̌ po kuo win keǒ u mɔ̀ Ɔ̌ nye u Ɔɔ teteǎ plě Ɔ̌ tee u ke bu nu Ɔɔ wɛ̀ sèsa plě Ɔ̌ pooě u noǎ. 5Nù moo äa gbeǐpòo jlǔu jlǔ. Klě tùonyu tǔn mǒ Tentǎn Jǔ moo u nyuu do ke. Nɛ bo Nyesoa Ɔ̈ neěe noǎ wùɛɛ dlǒ jleě Bɔ kɔn baea tǐ wùɛ mɔ̀, kě bɛ ne. 6Ɛ se ɛ nynɛ̌ sɛ̀n ɛ̈ moo Nyesoa seae Ɔɔ dɛà le ɛ̈ Ɔ je Ɔ mii numa. Ɛ se nyopò wùɛ ü moo Ǐsòwɛ̌ɛ jlǔu jlǔ u se Nyesoaa jlǔ. 7Ɛ se Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ wùɛ u se Nyesoaa jlǔ. Bi beě a wlò jleě dɛ Nyesoa tmɔɔ̌a Eblɛ̌hɛ̀mo ɛ̈ moo, “Aesěèe jlǔ nù u mi nè jlǔu jlǔ daeba.” 8Ɛ se nynɛ̌ sɛ̀n bǎ moo nyu tɔ̀ɔ jlǔu jlǔ ɛ se a Nyesoa nyo mǒ numa mu, kɛɛ bǎ moo Nyuà Nyesoa peeě Ɔɔ mɔ̀ na nyo nɛ̀ mi a Nyesoaa nyo mǒ numa. 9Nyesoa peeaě ɛ Eblɛ̌hɛ̀mo Ɔ je, “Tǐi doà a nee kɛn bǐ keaǒ nyni Ě miǎ je tbaeba, è Selɔ̌ miǎ jbɛjuju kɔnma.” 10Ɛɛ doǒ ɛ sea pee dɛ, tà Wlibɛkɔ̌ neaa jlǔu kwlě mǒ keǒ äa gbeǐ Aesěè mɔ̀ 11plě ɔ mǐa ɔɔ jlǔǒ kɔn üà sěɛɛ̌a jèe kàan dɛ klee dɛ kukǔ ji, Nyesoa teea lɛ ɛ̈ moo dɛ Ɔ poaa ble ɛ mia tùɔn kpaba, 12Ɔ̌ tmɔɔ̌a Wlibɛkɔ̌ ɛ̈ moo, “Nè nyǐsaju ɔ miě jǔ wɛ̀le bobo neema.” Dɛǒ jlǔǒ u nuaa ɛ se ɛɛ tè Nyesoa sea tèǒ boɔ, kɛɛ dɛ kɔn tè Ɔ nua nɛɛ nɛ̀ moo Ɔ poa ɛ ble nyu Ɔ miaa daba. 13Plě Jèkɔ̌po klee Isɔ̀ mia kɔɔn no, kě Nyesoaa win dɛ̌ ke i je, “Ě noɛɛa Jèkɔ̌po mǒ no, kɛɛ Ě faen'a Isɔ̀ lo.” 14Ɛmoǒ ɛ sɛ̀n kɛ nynɛ̌ Nyesoa se mǒ slɛɛ̌ lee? Òooǒn, sɛjesɛ ɛ se bò nu! 15Ba jě ke Nyesoa dǎlaa Mɔ̀sě je Ɔ je, “Ě mi wɔle je jbojbɛ kɔnma keǒ nyopòà Ě jlɛ̌ Boǒ jboo wɔle je mɔ̀. Ě mi nyopòà Ě jlɛ̌ Boǒ noɛɛ mǒo mǒ noɛɛma.” 16Ii tè ɛ slě ɛ mɔ̀ kɔn dɛ moo aa kɛn wɔɔn dɛ plě dɛ a nii, ɛ se ɛ ɛɛ̌ nu a Nyesoaa nyopò mǒ. Kɛɛ Nyesoaa wɔle je jbojbɛ nɛ̀ ni ɛ. 17Ɛɛ jboo dɛ tɛ̀ɛ nɛ̀ moo Nyesoaa win Ɔ boɔlaa tà Ɔ dǎla bòo keǒ Fɛ̀lǒte jleě mǒ ɔ̈ mooa Klɔ̀ba keǒ Ǐjɛ̀te nyo mɔ̀ ɛ̈ moo, “Mǒà Mǒ nuù klɔ̀ba mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ Ně kpě nyopò wùɛ tee le keǒò jleě mǒ plě Ně nynɛ̌ mǐ kmɔ̌ wùɛà kɛn le gbɛ̀tɛɛ le.” 18Ii tè Nyesoa kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ nyu wùɛ Ɔ jlɛ̌ Bɔ jboo wɔle je mɔ̀ plě Ɔ̌ jɛkɛ̌ɛ nyu wùɛɛ wlò ɔ̈ kɔn wlò Ɔ jlɛ̌ Bɔ jakǎ lee. 19Aa nyu wɔ̀le je bɔ chɛtlǐi li kělɔɔ̌ mɔ̀ bɔ dǎ bò ɛ̈ moo, “Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ slě wɔ̀ bɔ sàǒ Nyesoaa dɛ Ɔ jlɛ̌ɛ snǔ mɔ̀, è nyopò bǔ se Ɔ de na, mɛ kɔɔ̌n tè Ɔ jɛɛ leě kɛ u tè kaǒ?” 20Kɛɛ mòà monoo tùonyugbe, à kpě tae kɔ̀ɔ̌n kɛ è jɛɛ leě wun de kělɔ Nyesoa mɔ̀? Dɛ̌ɛ̀ jagbee ɛɛ̌ gbà nyuǒ nu ɛ wan ɛ̈ moo, “Mɛ kɔɔ̌n tè nùǔ bo mǒ nunuɛ?” 21Bɛ̌ nu bɛ mɔ nyu bɔ̌ jlɛ̌ bɔ nu bɛǒ bɔ mɔ jǐlenmɔ jagbee klee jǐlenymi jagbee, ɛ se kɛ lɔ̀ ɔ se kpě blě keǒ bɔ chlà dɛ ɔ mii numa le? 22Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, bɛ̌ nu Nyesoa Bɔ̌ keea ɛ jlɛ̌, Ɔ mii Ɔɔ jlo nyopò teeba plě u mǐi Ɔɔ kpě jě. Kɛɛ Ɔ chlà lɛ keǒ Bɔ dbǎ wlò plě Ɔ miǒ nyopòà ü blɛɛ ɛɛ je uu plɔ tu kɛn bo maě ne ü wɔ̀ luu chɛ̀ mɔ̀le keǒ gbè sùesuɛ mɔ̀. 23Dɛǒ nɛ̀ Ɔ ni ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐ Ɔɔ tè jǐ boaboǎ fòɛ tee le keǒ nyopòà mɔ̀ ü Ɔ jboo wɔle je Ɔ wɔ̀ɔ mɔ̀ keǒ tè jǐ boaboǎǒ mɔ̀ klě seela tǐ jleě. 24Nyesoa se ämo Jùwɛ nyo do sosǒ da, kɛɛ klee kuodakwɛ̌ ke keǒ bu moo Ɔɔ nyopò 25wòje keǒ Nyesoa dǎlaa klě Ɔɔ wnɔsàɔ Hosiǎ mǒ seela tǐ jleě ɛ̈ moo, “Ě mi nyopò Ně nyopò daeba ü se pnɔ Něe nyopò. Ě mi nyopò mǒ noɛɛma ü Ě se pnɔɔ mǒ noɛɛ ne. 26È tàě kmɔ̌ sie Nyesoa tmɛɛ̌ pnɔ lěe nyopò ɛ̈ moo, ‘A se Ně nyopò,’ klě kɔn do Ɔ miě u Ɔɔ nyopò daeba.” 27Nyesoaa wnɔsàɔ Aesaeǎ sàla ɛ wan seela tǐ jleě, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Baǎje bɛ̌ nu Ǐsòwɛ̌ɛ jlǔu jlǔ uu fòfoɛ bǔ wǒ je jbǒo mǐsiɔ̌ ɛ̈ neǒo jbǒ wien, uu mòngmɛ nyo sosǒ nù mi waba. 28Nyesoa miě umoǒ see wa uu plɔɔ tu kɛn bo maěma kpǎkpǎ.” 29Kě Aesaeǎ dǎla ke ɔ je, “Bɛ̌ nu kpě kɛne Nyesoa Bɔ̌ see ämo Jùwɛ nyo äa jlǔu jlǔu tìe kmɔ̌ si, è äa nyuu doo chɛ̀ see kmɔ̌ si wòje keǒ dɛ kukǔ nu nyopò ü neaěe deěǒ wlòmo ï moo Sedɔ̀n klee Komolà uu ka neaa je.” 30Dɛɛ do ä wɔ̀le je bä sàě ii wlòmo nɛ̀ moo kuodakwɛ̌ üà uǔ pɔ̀n pnɔ ɛɛ le bü moo pnɔɔ jebo siǐn nyo u moo jebo siǐn nyo klě uu tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ u kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ mǒ, 31kɛɛ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn'à pɛ̀n ɛɛ le keǒ bü moo jebo siǐn nyo keǒ Nyesoaa teteǎa bo tùtuɛ mɔ̀, u se jebo siǐn nyo. 32Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè u seǒo jebo siǐn ni? Dɛ nu ɛɛ nɛ̀ moo u pɛ̀n jebo siǐan le klě dɛ u nii mǒ ɛ̈ se bu kɔn tè wlò popoɛ. Dɛǒ nɛ̀ kɔn wlòmo klě u bòoě bojoɛɛ keǒ Seɔ̌ jleě mǒ Ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ 33Ɔ̈ Nyesoaa win boɛɛ lee kɛn ɛ̈ moo, “A tanàle, Ě miǎě Seɔ̌ klě Jlǔsnɛ diǎ bo tùba ɛ̈ u dɛɛ Sàna diě ke, Ɛ miǎ nyopòǒ miǎ Ɛ bòba wɔ̀ɔn le po, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ miǎ Ɔɔ tè kàan tè poba, tònwe seǎ ɔ numa mu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\