Taetɔ̌ 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈ monoo Nyesoaa na wien po nyebajlo klee Tentǎn Jǔ Jùsuu tuposà kpa nyu keǒ bo jaɔ nyopòà Nyesoa tbaa tè wlò popoɛ mɔ̀. Ě tee u Nyesoaa kàan tè měne jijiɛ ɛ̈ nii nyu ɔ̌ nii Nyesoa dɛ. 2Tè wlò popoɛ nyna kɛn bo wlò je kuuan keǒ kmɔ̌ sie fònfno mɔ̀ ɛ̈ plě kmɔ̌à ɛ mǐaa wlò tùe Nyesoaà monoo Wlò Kpae Nyesoa Ɔ peeě keǒ ä mɔ̀. 3Tà tɛɛ tǐ nyniaǒo, Ɔ̀ poa Ɔɔ win'ǒ mǒ pepě, è Ɔmo Nyesoa Ɔ̈ moo äa Wowa Nyu Nɔ̀ tmɔɔ̌ mǒ bo boɔ Ɔɔ win. 4Ě chleě ɛ mò Taetɔ̌ mɔ̀ ɔ̈ wǒo je ně chɛ̀ɛ wlòmo sà jǔ klě tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ ä paěn mǒo. Nɛ Nyesoa Ɔ̈ moo äa Gbeǐ klee Jùsu Tentǎn Jǔà Ɔ̈ moo äa Wowa Nyu Uu wlòo jlajlǎ dɛà ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlè kǔ mǒ keǒ ɔ mɔ̀ bɛ muu nya klee Bu nye ɔ ně bo wnawna. 5Tè kɔn tè Ě siaě mòo klě blǒ tìeǒ moo Kwliì kɛn ɛ̈ ně poěe gbàe mǒ nɛ̀ moo keǒ bò mìa Tentǎn Jǔu wǎn dɛǒ wlò tù klě wakě tìiǒ siǒo kɛn klee mìa uu bòlibo tba klě deě wùɛ kɛn wòje ke Ě nua mòo tmɔɔ̌a. 6Bi beěè wlòmo ɛ̈ moo Tentǎn Jǔu wǎn'a bòlibopoi bɔɔ̌ kwɛn tè jɛɛa keǒ ɔɔ chɛ̀ jleě mǒ klee bɔ kɔn nynɔɔ do sosǒ plě ɔɔ jlǔ bu moo Tentǎn Jǔu tè kàan tè po nyo, uǔ kwɛn kmɔ̌ taeǒ moo nyu bɔ seǒ ɔɔ chɛ̀ɛ wlò mɔ̀ kwa bleblɛ̌ ji klee seǒ nyu tùtuɛ kɔn. 7Ke ɛ toon jleě mǒ bo Tentǎn Jǔu wǎn'a je si nyu Nyesoaa konkwa neě ɔɔ kwete mǒ, bo kɔɔ̌ dɛ bɛɛ̌ neǒ ɔ jleě mǒ. Bɔɔ̌ jɛɛě ɔɔ chɛ̀ le klee bɔɔ̌ kwɛn gbògblɛ klee bɔɔ̌ nɛ̌ nmɔ ɛɛ̌ ni ɔ klee bɔɔ̌ moo slɛ̌ mɔ̀ ne nyu plě bɔɔ̌ kwɛn wlěe ngmnano. 8Kɛɛ Tentǎn Jǔu wǎn'a je si nyu kɔn bɔ kme nyopòǒ jebo ü miě ɔɔ tà diba klee bɔ noɛɛ kàan dɛ mǒ klee bɔ kɔn tɔ̀n klee bɔ siǐn'ǒ jebo klee bɔ tù ɔɔ chɛ̀ ngmà je plě bɔ jiǒ ɔɔ chɛ̀ɛ wlò mɔ̀ kwa bleblɛ̌. 9Bɔ blěǒ Nyesoaa win mɔ̀ kwa kpankpa ïà u tee ämoo bä poo kàan tè ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ miě ɛ wɔ̀ keǒ bɔ tee nyopò tùu mǒ slɛɛ̌ dɛ ɛ̈ pe uu kbě ja le klee ɔ mǐ nyopòǒ wɛ̀n'ɛ win'ǒ je kaen wan po. 10Ɛ kɔn nyopò fòfoa neěe, sɛjesɛ foeě bɛ̌ nyoo tàkpɛ̌ǒ ü wɛ̀n'ɛ Nyesoaa win je plě ü tɛ̀n ɛɛ mǒ bü boo loo nyopò mǒ keǒ bobo noǎ u boɛɛ mɔ̀. 11Kɔ̀n bò kan u je. Bǔ tee noǎà u see je blɛɛ le bu tee lee, è tùgbee tè wlò popoɛǒ u nymii jǐ le. U ni ɛ sosǒ keǒ bu mǐ wlě jě. 12Uu chɛ̀ɛ wnɔsàɔpoi nɔ̀ dǎ bò ɛ̈ moo, “Nyopò wùɛǒ sɔn lěe blǒ tìeǒ moo Kwliì kɛn mǒ u moo sen le tmɔ̌ nyo klee kpnii jǐlenymi soa plě klee fnàfna nyo ü kɔn'ɔ wnɔwnǔ.” 13Tèǒ ɔ boɔɔ i moo kàan tè, tèǒ nì kɔn tè poě u snǔ mɔ̀le kàan wɛ̀ keǒ uu dɛ kukǔǒ ɛɛ tè mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa uu tè wlò popoɛ mǒ kbě kɛne 14klee uǔ di Jùwɛ nyoo blětà noǎǒ see kàan tè nɔkǔ jebo po klee uǔ diǒ nyopòà sàa Nyesoaa kàan dɛ jleě mɔ̀ bo tù. 15Dɛ wùɛ snǎě le mɔ̀ keǒ nyopòà mɔ̀ ü snǎě uu chɛ̀ mɔ̀le, kɛɛ dɛ wùɛ nɛ̀ slě mɔ̀le snǎ keǒ nyopòà mɔ̀ ü kmɔ̌ sòan neěe ja klee ü see Nyesoaa win kàan tè po. Uu dlǒ le sìɛnsiɛn klee tè le jbojbɛɛ chɛ̀ i kɔn kmɔ̌ sòan. 16U je u ji Nyesoa, kɛɛ uu de nu kmɔ̌ nɛ̀ tee ɛ ɛ̈ moo u se Ɔ ji. Jejlae kmɔ̌ klee seǒ nyu tùtuɛ kɔn nì neě u mǒ plě klee u slě wɔ̀ bu nu kàan dɛ wùɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\