Taetɔ̌ 2

1Keǒ Nyesoaa tee noǎ nu ɛɛ ble popoɛ, kě kɔ̀n bò nu nyopò teea ke bu nuu kmɔ̌ neneɛ. 2Tee kunkunyo ke bu nuě jǐ mǒ bo tbatba klee bu nu noǎ nyopò miǒ u tùtuɛ nye klee bu jiǒ uu chɛ̀ɛ wlò mɔ̀ kwa bleblɛ̌. Uu tè wlò popoɛǒ u kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ bɛ nyna bo kpankpa klee bu noɛɛ Nyesoa klee tùonyopo mǒ plě bu ji tǐ jakě wùɛ jebo nynanyna. 3Dɛɛ doǒ nɛ̀ bò nu, tee nynekpaklě bu ne kàan kmɔ̌ nyopò miǒ u tùtuɛ nye klee buǔ pe nyopò tùu sen dlǒ le klee buǔ nɛ̌ nmɔ ɛɛ̌ ni nu, kɛɛ bu moo kàan dɛɛ tee nyo 4ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ kofa nyno tee le keǒ bu noɛɛ uu jbeapò klee jlǔ mǒ klee 5bu jiǒ uu chɛ̀ɛ wlè mɔ̀ kwa bleblɛ̌ plě u miě mɔ̀le snǎ klee u mǐ kàan nyno tù klee u mǐ kàan wlò kɔn plě u miě uu jbeapò tùtuɛ nye ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ɔɔ̌ diǒ Nyesoaa win'à dɛ kukǔ jleě mǒ boɔ. 6Tmɔɔ̌ nyengmè bu jiǒ uu chɛ̀ɛ wlè mɔ̀ kwa bleblɛ̌ ke. 7Nè chɛ̀ mò bɔ moo ɛɛ jboo dɛ keǒ u mɔ̀ keǒ kàan noǎ wùɛ mìi numa mɔ̀. Bò ke tee le, nu ɛ bu ji ɛ ɛ̈ moo noǎǒ tèe le sɛ̀n ɛ nynɛ̌ plě i moo kàan tè è boɛ li. 8Nè boɔboɔ win bi pàe chnɛ̀ le ï nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ boɔǒo dɛ jleě mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa nè jlae nyo mǒ tònwe měne be plě uǔ di dɛ kukǔ kɔn u miǒ ämoo jleě mǒ boɔ. 9Tee na wien po nyebajle klee nynejlu bu nyeǒ uu chì kpa ämopò tùtuɛ tǐ wùɛ mɔ̀ klee bu tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bu bloo uu plɔ. Bo uu chì kpa ämopò bǔ klě u mɔ̀ boɛ, uǔ jɛɛ win de uǔ boɛě u mɔ̀ 10klee uǔ jlǐ u le, kɛɛ bu tee ɛ ɛ̈ moo u mǎ lě bo sèn tɛɛ ɛ̈ di ɛɛ numa dɛ wùɛ u mii numa ɛ mǐ teeaà ä tee lee kàan nynɛ̌ nye ɛ̈ kwɛɛǒo Nyesoa jleě mǒ bo Ɔ̈ moo äa Gblàgbla Nyu. 11Nyesoa po Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀ pepě mǒ, nɛ̀ nu ɛ ɛ̌ wɔ̀le ɛ keǒ nyopò wùɛ bu gblàe le klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 12Ɔ tee ɛ ä le keǒ bä tɛ äa se Nyesoa ji kmɔ̌à bo klee kmɔ̌ɔ noǎ ä jlɛ̌ɛ, è bä jiǒ äa chɛ̀ɛ wlò mɔ̀ kwa bleblɛ̌ klee bä siǐn'ǒ jebo plě klě tǐà wlòmo bä nee Nyesoa dɛ kmɔ̌ kělɔ kmɔ̌à ä neɔɔ mɔ̀ 13ɛ̈ kɔn ämo fee ü kuun ɛ wlò je keǒ ngmna ä miǎa kɔnma mɔ̀ bo äa Nyesoa Ɔ̈ kɔn tè kuun plě ï boǎa jǐ klee äa Wowa Nyu Jùsu Tentǎn Jǔ Bǔ wǒǎ tàmo. 14Tentǎn Jǔ koǒǒ äa tèe tà keǒ ä mǒ dbǐ mǒ wan klě kmɔ̌ kukǔ wùɛ slè plě Ɔ mǐ ä mɔ̀le snǎ nyo mǒ nu ü kɔn'ǒ Ɔɔ mɔ̀ɔ do plě ü kɔn fě nymɛ̌ɛ bü nuu kàan dɛ. 15Noǎǒ nì bò tee le. Nyesoaa kpě wùɛ nì bò nu mì nyopò kbě ja le po klee mìě u snǔ mɔ̀le po kàan wɛ̀. Nè sonwɛǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ ɔɔ jleě ɛɛ̌ dli mò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\