Taetɔ̌ 3

1Pooě i Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ neěe wlò jleě bu tùǒ blǒo win kwa kɔn nyo klee nyefòapo. Bu po uu win nɔkǔ jebo plě bu wɛ̀ mɔ̀le u mǐ kàan dɛ wùɛ nu. 2Tmɔɔ̌ u buǔ boɛ nyu wùɛ win kukwǐ fǒ měne klee buǔ wɛ̀n, kɛɛ bu kɔn wlèe sɔ̌n keǒ nyopò tùu mɔ̀ klee tǐ wùɛ mɔ̀ bu tìeǒ uu chɛ̀ ja keǒ nyu wùɛ mɔ̀. 3Bi beěè wlò jleě ä moo pnɔ nyopòà kɔn plɔ kǒaa klee üǔ tùaǒo Nyesoa bo. U booa ä mǒ no plě ä mooa kèiapo keǒ kmɔ̌ kukǔu jlajlǎ dɛ wùɛ mɔ̀ klee ɛɛ plɔɔ bloo noǎa doědoe. Ä nea pnɔě kmɔ̌ kukǔ slè klee chea nunuɛ, ä fonfaea ne plě nyopò tùu faen'a ämo ke. 4Kɛɛ Nyesoa Ɔ̈ moo äa Wowa Nyu Nɔ̀ po Ɔɔ kàan wlò klee mǒ noɛnoɛ pepě mǒ keǒ ä mɔ̀ 5Ɔ̌ gblà ämo, ɛ̈ see bä nu jebo siǐn dɛ tɛ̀ɛ, kɛɛ ɛ moo Ɔɔ wɔle je jbojbɛ Ɔ kɔn'ɔ keǒ ä mɔ̀, nɛ̀ nu ɛ Ɔ̌ gblà ämo ɛ̈ diiě ně dlǒ popoɛ mǒ ɛ̈ nye ämoo kmɔ̌ jajlo klee klě Ngmà Je Ne Sùsu mǒ Ɛ̈ pe ämoo kbě ja le chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ mɔ̀. 6Dɛǒ Jùsu Tentǎn Jǔ nuu Ɔ̈ moo äa Wowa Nyu, nɛ̀ nu ɛ Nyesoa nye Ɔɔ Sùsu ämo Ɛ̌ sìn'ǒ le. 7Dɛ sɔn'ě ɛɛ wlòmo nɛ̀ moo Ɔɔ wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ ä mɔ̀, nɛ̀ nu ämo ä moo jebo siǐn nyo klě Ɔ jǐ kɛn klee ä moo Ɔɔ jlǔ ü kɔn'ɔ wlò je kunkuɛn keǒ kmɔ̌ sie fònfno mɔ̀. 8Dɛǒ nɛ̀ moo kàan tè! Bɛ̌ nu bò ke tee le, imo noǎǒ nì Ě jlɛ̌ bò maě mɛ debo ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòǒ kpae lee Nyesoa wlò u mǐ ɛ mǒ tɛ̀n keǒ bu sàǒ tǐ bu nu dɛǒ monoo kàan dɛ. Keǒ bo nyu bɔ nu kàan konkwa ɛ nu kàan plě ɛ̌ peǒ nyopò wùɛ dɛ bo. 9A tbɛ bobo chɛtlǐia kɛn klee gbeǐpò dlěe nyneǎ slèslɛ klee je wònwɔɔa plě klee wònwɔn ɛ̈ kwɛɛǒo Nyesoaa teteǎ jleě mǒ bo. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo i ni dɛ ɛ̌ sǐ nyu mǒ bo plě kàan dɛ slě i mǒ ne. 10Nyopòǒ jɛ lěe ploplɛ klě Tentǎn Jǔu wǎn slè, a tba u saěn kpɛɛ sɔ̌n u mǐ ɛ bɔ̌. Bɛ̌ nu bǔ se ɛ nu, è ba sàǒ u aa chɛ̀ slè. 11Nè chɛ̀ ji ɛle ɛ̈ moo nyu taeǒ ɔ kɔn kmɔ̌ sòan klee ɔ moo kpni kukwǐ nuɔ. Ɔɔ kpni kukwǐ tee ɛ ɛ̈ moo ɔ wlǎǒ lo. 12Bɛ̌ nu bo dboǒ bò Atemǎ ɔ̀ɔ̌ Tekèkɔ klěè mɔ̀, è bò jě lɛ mìěě mɔ̀ di klě diěǒ monoo Nikaplɔ̀ kɛn. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě po ɛ ble keǒ boǒ sìn'ě wìta tǐà. 13Nu dɛ wùɛ wɔ̀le je bò nuu keǒ teteǎ jiɔ Sinasìi mǒ sèsɛ mɔ̀ klee Apolò u mǐ snǔ mɔ̀ be. È bò jě ɛ ɛ̈ moo u kɔn dɛ wùɛ u sòɛɛ le. 14Äa nyopò bu chěn ɛ ke bu nuǒ uu tǐ sèsa keǒ kàan dɛ nunuɛ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa dɛǒ u sòɛɛ u mǐ ɛ kɔn klee uu kmɔ̌ neneɛ mǐ dɛ wlòmo sɔn. 15Nyopò wùɛà klee mǒ neɔɔ tàɔ u gbàà wan. Äa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ neěe tàě Ě gbà u wan le. Nɛ bo Nyesoaa wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ aa wùɛ mɔ̀ bɛ muu nya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\