1 Koorintiya 10

1Ndzəkəŋushi'inəkya, ŋga'ə ka nyi una shii sətə slənyi də dzədzəshi'inaamə saa'itə təya palə agi bilinə. Kuraɓiinə nja kaka'ə tə tii patə. Patənatii taŋəgi maɗuunə gəəra, pooshi taa mi uree ka tii. 2Patənatii upaa bapətisəma ŋga kuraɓiinə da ŋga uunəva kaa təya ndzaa ka ənji nə'unə tə Muusa. 3Patənatii əsə, kə agi tii zəmətə shi dadagyə. 4Patənatii əsə, kə sii tii ma'iitə shi dadagyə. Acii kə sii tii ma'iitə əja ashi faaratə vii Əntaŋfə ka tii. Ma faaratsə nja dzə atsatii, ci nə Aləmasiihu. 5Patə da ha'ə laŋənatii pooshi slənatii kaɗeesəkə ka Əntaŋfə. Putakii ha'ə laŋənatii, kə məətəgi tii agi bilinə. 6Ma ətsə patə, waɓənə cii kəya waɓə kaamə, acii ga bwaya uushi'inə a kaɗeesəkə kaamə makə natii. 7Goona ndzaa ka ənji paslə uuləminə makə ŋga hara ənjatii. Tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Kə ndzaa ənji ka zəma, təya saasa ənvwa, təya maɗə ka uudzənə ka uuləminə.” 8Goona aləhiinə makə ŋga hara ənjatii. Agi uusəra rəŋwə ənji dəbu'u pupusərə aji makkə zamagi Əntaŋfə də tii. 9Gaama təɓə tə Slandanaamə makə sətə ɗii hara ənjatii. Wata rəhunə a zamagi də tii dza'ə. 10Gaama ŋgəərə ma makə sətə ɗii hara ənjatii. Wata malaa'ikatə ca ɓəələ ənji a zamagi də tii. 11Ma uushi'iitsə slənyi də tii patə, waɓənə cii kəya waɓə ka ənja. Ma naahəpaa ənji əsə, ka waɓəginə kaamə, acii amə nə ənji ŋga muudinə ŋga saa'i. 12Acii ha'ə, taa wu patə nyihə makə ndihə nə ci, wa ca nəhə naakii na, acii ga ca kulii. 13Patənə ŋga təɓəətə ca la tuunə, mbərə mbərə nə ci da ətə ca la taa tə ŋgutə ənda. Amma ma Əntaŋfə, əndə gooŋga nə ci, paa ci ka luuvənə kaa təɓənə ətə palee ka ŋgeerii unə a la tuunə. Maɗa kə lii təɓənə tuunə, ka viinə nə ci koonə ŋgeerənə koona kəŋaanə ndihə, koona shii upaa rəgwa ŋga sə'watənə. 14Acii ha'ə kaɗashinyinaakya, bwaseemə ka paaslə uuləminə. 15Ma unə, ənji paaratə də uushi'inə nuunə, ka mbeenə nuunə ka laginə unə də noonə nə oo'i, ma sənə cii kya ba, gooŋga tanyi. 16Ma kwalakətə caama slənəgi saa'itə ama zəmə əndzanə ŋga Slandana, agi kuyiriinə naamə tə Əntaŋfə putakii. Ma amə sagi də kwalakəkii əsə, ləɓənə caama ləɓə agi idənə ŋga Aləmasiihu. Ha'ə əsə nə burooditə caama ɓaatsə, ama adə. Ləɓənə caama ləɓə agi shishinə ŋga Aləmasiihu. 17Makə ɗii ci masləhə rəŋwə nə buroodi, taa ŋgahi laŋə naamə, amma rəŋwə naamə, acii masləhətə rəŋwə ha'ə caama adə əsə. 18Buurətəmə alə'aada ŋga Yahudiinə əsə. Ma ənjitə ca adə luutə ci ənjə a ɗa də satakatə ka Əntaŋfə, agi ndzaanə nə tii ləɓə da Əntaŋfə. 19Mi cii kya moo banə əna? Uuləmə nə əndə'i uushi nii, anii zəmətə ci ənjə a vii ka ca? Pooshi. 20Ma sətə cii kya moo banə, ma sətə ci ənji faara a ɗa satakakii, ka ginaajinyinə ci təya ɗa, əntaa ka Əntaŋfə. Ma nyi, paa nyi ka moonə una ndzaanə ka hakii da ginaajinyinə. 21Ya saŋə iitə mbee nuunə ka zəmə əndzanə ŋga Slandana, una ənəgərə ka zəmə ŋga ginaajinyinə əsa? Pooshi unə ka ndzaanə ka hakii da ginaajinyinə əsə. 22Ya saŋə ŋga'ə koonə nə kavənə tə Slandanə kaa ca sərəhə kwa? Anii ma naamə ka nəhənə, kə palee amə ka ci də ŋgeerəna? 23Ka banə nə hara ənji ahadoonə oo'i, tə'i amə da rəgwa ŋga ɗa taa ŋgutə uushi. Ha'ə makə ətsa. Amma əntaa uushi'inə patə ca tsakə ənda. Tə'i amə da rəgwa ŋga slənə patənə ŋga uushi, amma əntaa patənə ŋga uushi ca kərə ənji aakəŋwa. 24Ga taa wu a slənə wata sətə ca tsakə tə ci, ci daanəkii, amma, wa ca slənə sətə ca tsakə tə hara ənja. 25Tə'i unə da rəgwa ŋga ɗərə taa ŋgutə tsarə ŋga ləwə a luuma, una tsəɓə. Goona kavə ma'yanə goonə ka buurənə taa dama shi ləwəkii. 26Acii tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə, ətə bii ci, “Hanyinə da patənə ŋga sətə asəkətə, ŋga Slandanə patə.” 27Maɗa kə 'wii əndətə əntaa əndə nə'unə nə ci tə hə ka zəma, maɗa kə kaɗeesəkə ka hə nə dzənə, duu, zəmuu patənə ŋga sətə vii ci ka hə. Ga ha kavə ma'yanəku ka buurənə taa dama shi zəməkii. 28Amma maɗa kə bii əndə'i əndə ka hə oo'i, ma ləwətsa, ka uuləmə lii ənji, ga ha adə ma'ə. Ma bii nyi ətsa, putaakii kaa ma'yanaakii a baanə. 29Kaa ma'yanə ŋga əndətsə a baanə bwasee hə ka zəməta, əntaa putə ŋga naaku. Ka ləgwanə nə hə, “Ka mi saŋə bwaseenəki ka adə uushi putə ŋga əndətə ca hiima oo'i, bwaya uushi cii kya ɗa? 30Maɗa kə kuyirii nyi tə Əntaŋfə putə ŋga zəməta, ka mi saŋə banə əndə ka nyi oo'i, bwayakii ɗii nyi putə ŋga adə zəməkəya?” 31Yoo, taa mi patə ɗii unə, taa zəma, taa sa uushi, ɗamə patə ka ɗuunətənə də Slandana. 32Hakilamə acii goona ɓəzee ka səkə ŋga Yahudiinə, taa ŋga hara slikərənə, taa ŋga ənji ŋga Əntaŋfə. 33Ma səndə ɗanuunə tanə, ɗamə makə sətə cii kya ɗa. Acii ma nyi, kə ɗii nyi gazhi'waanə ŋga uuɗagi səkə ŋga patənə ŋga ənji agi taa mi cii kya ɗa patə. Sətə ca tsakə tə ənji patə cii kya ɗa kaa təya shii upaa luupaanə, əntaa ka putaaki cii kya ɗa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\