1 Koorintiya 11

1Nə'umə dərəpaaki makə ənə cii kya nə'u ŋga Aləmasiihu.

2Agi dəlaginə nə nyi duunə ka shaŋə, acii agi buurətənə nuunə waɓənaaki koonə, una nə'utə alə'aada ŋga ənji nə'unə ətə dzəgunyii koonə. 3Amma ŋga'ə ka nyi una paaratəgi oo'i, taa ŋgutə ŋgurə patə, Aləmasiihu nəndə agyanəkii. Taa ŋgutə minə patə əsə, ŋgurə nəndə agyanətə. Ha'ə nə Aləmasiihu əsə, Əntaŋfə nəndə agyanəkii. 4Acii ha'ə, taa ŋgurə ca ɗa də'wa taa ɗa anabaakwaanə da i dara anəkii, kə bərapaa ci tə Aləmasiihu ətsa. 5Amma ma minə, wa kya ləkutəgi nətə saa'itə kya ɗa də'wa taa ɗa anabaakwaanə. Maɗa paa ki ɗii ha'ə, ci nə kə bərapaa ki tə ŋgurii ətsa. Mbərə mbərə nə ki da miitə isəgi nətə. 6Maɗa pooshi minə ka ləkutəgi nəta, wa kya isəgi nətə. Amma makə ɗii ci ayi ayi ka minə nə isəgi nətə, wa kya ləkutəgi nətə. 7Ma ŋgura, pooshi diɓə ca ɗavə uushi aanəkii ca ɗa də'wa, makə ɗii ci, məndzaaŋgu'inə ŋga ɗuunuunə ŋga Əntaŋfə nə ci. Amma ma minə, məndzaaŋgu'inə ŋga ɗuunuunə ŋga ŋgurə nə ki. 8Acii ma ŋgura, əntaa dashi minə tagii Əntaŋfə tə ci, amma tə minə tagii Əntaŋfə dashi ŋgura. 9Ka putə ŋga ŋgurə əsə tagii ci tə ki, əntaa ka putatə tagii ci ŋgura. 10Makə ha'ə ɗii ətsa, kə dəɓee minə a ləkutəgi nətə, ka ɓaariinə oo'i, atsaa səɗə ŋgurə nə ki, acii ga kya ɓəzee ka səkə ŋga malaa'ikanyinə. 11Taa ŋgahi bii nyi koonə ətsa, patə da ha'ə, ma amə ənə ləɓə da Slandana, maɗa pooshi ŋgura, pooshi minə. Maɗa pooshi minə əsə, pooshi ŋgura. 12Kə shii amə, dashi ŋgurə tagii Əntaŋfə minə. Ki ca poo ŋguyirənə əsə. Amma slənə ŋga Əntaŋfə nə patənə ŋga uushi'inə. 13Unə də noonə nə nə banə, kə dəɓee minə a ɗa də'wa ka Əntaŋfə yadə ləkutə nətə kwa? 14Patənə ŋga ənji taa da patə, kə shii tii oo'i, maɗa kə kapaa ŋgurə shiŋkinaakii magərəkii, sə ŋga ayinə ka ci. 15Amma ma ka minə, sə ŋga rəmaaginatə nə magərə shiŋkinə. Ma vii Əntaŋfə ka ki shiŋkinə, kaa ca ndzaanə ka sə ŋga ləkutəgi də nətə. 16Taa wu patə ɗii mabizhinə agyanə sətsa, wa ca shii oo'i, patənə geenə da Ikəliisiyanyinə ŋga Əntaŋfə patə, ha'ə makə ətsə ciina nə'u. 17Yoo, wiinə waɓənə agyanə zəmə əndzanə ŋga Slandana. Ma agi waɓənə cii kya ba koonə, pooshi nyi ka dəlanə duunə. Acii ma dza də nə goonə ka ɗa də'wa ka Əntaŋfə, pooshi agi kira dzənə aakəŋwa, amma ənyanə aa ba'ə cii kəya kira. 18Ma ŋga təkəŋwanə, kə fii nyi oo'i, maɗa dzii unə də nə ka ɗa də'wa, tə'i təəkəshinə ahadoonə. Kə shii nyi weewee ma ətsa, tə'i gooŋga gi'u agikii. 19Ka ndzaanə nə təəkəshinə ahadoonə, kaa ənjə a shii nee ka ənjitə ca nə'u ŋunyi rəgwa paŋgəraŋə. 20Maɗa dzii unə də nə ka zəmə əndzanə ŋga Slandana, əntaa əndzanə ŋga Slandanə cuuna zəmə. 21Ma bii nyi ətsa ha'ə, acii ma saa'itə una zəmə, taa ŋgutə əndə agi dzənə nə ci aakəŋwa agi adə zəmaakii. Ma hara ənji, ka maɗəfənə nə tii. Hara ənji əsə, mawiikakii nə tii. 22Una! ka mi də ɗanə ha'ə kwa? Pooshi yinyinə goonə bahə zəmənə, una saasa davə kwa? Anii gəɗə bərapaa Ikəliisiya ŋga Əntaŋfə da tə ənjitə pooshi uushatəya? Mi mbeenəki ka banə koonə agyanə ətsa? Dəlanə dəlanəki duunə kwa? Paa nyi ka dəlanə duunə. 23Acii ma dzəgunəənə cii kya dzəgunə koonə, Slandanə Yeesu kavə aaciiki. Waatoo, ka vəɗətə vii ənji tə ci ka ɓələginə, ca ŋgərə burooda, 24ca kuyirii tə Əntaŋfə, ca ɓaatsəpaa, əŋki ci, “Shishinəki cii kya vii ka putə goonə. Dəmə aakəŋwa də ɗanə ha'ə makə əna ka buurətəginə də nyi.” 25Makə uugi tii zəma, ca ŋgərə ma'i inabi əsə, əŋki ci, “Ma ma'i inabina, ci nə kura aləkawalətə ci Əntaŋfə a ɗa də idənaaki. Taa guci cuuna sa patə, samə ha'ə ka buurətəginə də nyi.” 26Ma bii Slandanə ha'ə, acii taa guci patə agyuunə tsarə burooditsa, una sa tsarə ma'i inabatsa ha'ə makə ətsa, agi ɓaariinə nuunə paŋgəraŋə oo'i, kə əŋki Slandanaamə ka putə gaamə, ca'ə ka saa'itə nii kəya ənya. 27Acii ha'ə taa wu patə zhimə əndzanə ŋga Slandanə də məzaanə, agi bərapaanə nə ci shishinəkii da idənaakii ətsa. 28Taa wu patə ɗii aniya ŋga zəmə əndzanə ŋga Slandana, wa ca tsaamətə ndzaanaakii ŋga'ə zəku'i taabu'u zəmənəkii. 29Ma əndətə pooshi buurətə shishinə ŋga Slandana, maɗa zhimə ci əndzaatsa, maɓətəsəkə ŋga Əntaŋfə cii kəya əlya aagyanəkii. 30Ci ɗii ənji laŋə ahadoonə pooshi tii ndaŋə ndaŋə, mazaarəkii əsə. Harakii, kə məətəgi tii. 31Maɗa kə tsaamətaamə naamə nə ŋga'ə zəku'i taabu'u zəmənaamə, pooshi amə ka əlya maɓətəsəkə ŋga Əntaŋfə aagyanaamə. 32Amma ma Slandana, agi dzalənə nə ci taamə acii ga gəŋwanə a kəshi taamə makə ŋga ənji duuniya. 33Acii ha'ə ndzəkəŋushi'inəkya, maɗa kə gyuunə ka zəmə əndzanə ŋga Slandana, gaaratəməshinə. 34Maɗa tə'i maɗəfənə atsa ənda, wa ca zəmə asii zəku'i, acii goona kulagərə aagi gəŋwanə ŋga Əntaŋfə, una zəmə əndzanə ŋga Slandana. Ma hara waɓənyinə, maɗa kə shi nyi, kadə nii kya haɗatəgi koonə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\