1 Koorintiya 12

1Ndzəkəŋushi'ina, ma agyanə baawəɗa ŋga slənətə ci Malaaɓa Ma'yanə a vii ka ənja, ŋga'ə ka nyi una shii gooŋgaanəkii. 2Kə shii unə, ma saa'itə unə ma'ə maviimə gooŋga ka Slandana, kə nji ənjə a ŋusləgi duunə ka rəgwanyinə kama kama, koona paslə uuləminə. Ma təya, uushi zaɓə nə tii. 3Acii ha'ə, ŋga'ə ka nyi una shii oo'i, pooshi əndə ətə da Ma'yanə ŋga Əntaŋfə a ədzəməkii sha bii “Manaalakii nə Yeesu.” See Malaaɓa Ma'yanə əsə nə kavənə tə əndə ka banə oo'i, “Slandanə nə Yeesu.” 4Ma sətə ci Malaaɓa Ma'yanə a vii ka ənja, tə'i kama kama, amma Ma'yanə rəŋwa ca vii ka tii. 5Tə'i slənənyinə kama kama əsə, amma ka Slandanətə rəŋwə ha'ə ci ənjə a slənə. 6Tə'i rəgwanyinə ŋga sləna kama kama, amma Əntaŋfə rəŋwə ca vii ka əndə baawəɗa ŋga ɗa taa ŋgutə tsarə ŋga sləna. 7Taa wu patə agi ɓaariinə nə ci naakii viitə vii Malaaɓa Ma'yanə ka ci, ka shii tsakənə də taa wu. 8Ma hara ənji, kə vii ci ka tii hiima ŋga waɓə sətə dəɓee ka ənja. Ca vii ka hara ənji baawəɗa ŋga shii uushi'inə, təya ba ka ənja. Ma ətsa, dagi baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə rəŋwa ha'ə. 9Ca vii ka əndə'i əndə əsə, baawəɗa ŋga gi'inə tə Əntaŋfə də ŋgeerənə. Ma ka əndə'i əndə əsə, ca vii baawəɗa ŋga mbəɗəpaa də ənda. Ma ətsə patə, dagi baawəɗa ŋga Ma'yaatə rəŋwə ha'ə. 10Ca vii ka hara ənji baawəɗa ŋga slənə sə ŋga hurəshishinə. Hara ənji, ca vii ka tii baawəɗa ŋga ɗa anabaakwaanə. Ca vii ka hara ənji baawəɗa ŋga taarapaaginə ahada uura ŋga Ma'yanə ŋga Əntaŋfə da ŋga ginaajinyinə. Hara ənji, ca vii ka tii baawəɗa ŋga waɓənə də məshipətə uuranyinə kama kama. Hara ənji əsə, ca vii ka tii baawəɗa ŋga baabagi waɓənəkii aagi uuratə ci ənjə a fa. 11Amma ətsə patə, Ma'yanə rəŋwə ha'ə ca vii baawəɗa ŋga ɗaaɗa uushi'iitsə makə sətə kaɗeesəkə ka ci. Taa wu patə da naakii viinə pamə. 12Ma shishinə ŋga ənda, tə'i purəŋanyinə laŋə ashikii. Əndə rəŋwə da purəŋanyinə kama kama ca slənə, amma ka shishiitə rəŋwə ha'ə. Ha'ə nə Aləmasiihu naakii əsə. 13Unə maa, ha'ə nuunə patə makə ətsa. Taa Yahudiinə taa hara slikərənə, taa maviinə, taa dimuyinə, amə patə, kə upaa amə bapətisəma də Malaaɓa Ma'yanə rəŋwə, kaama ndzaanə shishinə rəŋwə. Ma'yanə rəŋwə sii amə patə. 14Acii ma shishinə, əntaa wata purəŋanə rəŋwə ghənyi, amma purəŋanyinə laŋə. 15Mbu'u ka banə nə səɗə, “Makə ɗii ci əntaa ciinə nə nyi, acii ha'ə əntaa agi purəŋanyinə ŋga shishinə nə nyi.” Taa ŋgahi kə bii ci ha'ə, amma pooshi banaakii ha'ə ka ŋgərəginə tə ci ka ndzaanə ashi shishinə. 16Mbu'u ka banə nə liminə naakii əsə, “Makə ɗii ci əntaa ginə nə nyi, acii ha'ə əntaa agi purəŋanyinə ŋga shishinə nə nyi.” Taa ŋgahi kə bii ci ha'ə, pooshi banaakii ha'ə ka ŋgərəginə tə ci ka ndzaanə ashi shishinə. 17Maci ginə nə shishinə patə, kaɗa də iitə caama fa? Maci liminə nə shishinə patə, kaɗa də iitə caama zənəta? 18Makə sətsə ɗii shishinə, kə ɗaaɗavə Əntaŋfə patənə ŋga purəŋanyinə makə sətə kaɗeesəkə ka ci. 19Maci purəŋanə rəŋwə tanə, kaɗa pooshi shishinə. 20Makə sətə ɗii ci, tə'i purəŋanə kama kama, amma shishinə rəŋwə. 21Acii ha'ə, pooshi ginə ka banə ka ciinə, “Pooshi nafaaku ka nyi.” Ha'ə nə nə əsə, paa ci ka banə ka səɗə, “Pooshi nafaaku ka nyi.” 22Ma purəŋaatə caama nee yadə ŋgeerənə ashaamə, pooshi uushi caama mbee ka ɗatənə yadə ci. 23Ha'ə nə hatə caamə nee makə pooshi bwatyakii əsə, ci nə ətə caama haɗagi ŋga'ə. Ha'ə əsə nə purəŋanyiitə caama nee makə pooshi daguyinəkii. Ka tii caama kavə naamə. 24Ma purəŋanyiitə daguyinəkii ka ginə, kə bwasee amə ka tii makə sətə ɗii tii. Ma nyiɓuvə Əntaŋfə purəŋanyiitsə patə ka shishinə, kaama shii nee ka bwatya ŋga purəŋanyiitə caama nee makə pooshi bwatyatii. 25Makə ha'ə ɗii əna, pooshi kama kamaanə agi shishinə. Taa ŋgutə purəŋanə patə, wa ca upaa haɗaginə mbərə mbərə da harakii. 26Maɗa agi sa ciɓə nə əndə'i purəŋanə ŋga shishinə, patə da harakii ca sa ciɓəkii da i tii. Maɗa kə upaa əndə'i purəŋanə dəlanə, patə da harakii ca ɗa maŋushinə. 27Unə patə, shishinə ŋga Aləmasiihu nuunə. Taa wu patə ahadoonə, purəŋanə ŋga Aləmasiihu nə ci. 28Ma ahada ənji nə'unə, ma ŋga təkəŋwanə, kə ɗəkəpaa Əntaŋfə masləkee ənja. Ŋga bəra'inə ca ɗəkə anabiinə; ŋga makkənə ca ɗəkə maliminə. Ma daba'ə, ca ɗəkə ənji slənə sə ŋga hurəshishinə, ca ɗəkə ənji mbəɗəpaa də ənja, ca ɗəkə ənji tsakə ənja, ca ɗəkə matakəŋwanyinə, ca ɗəkə ənji waɓənə də məshipətə uuranyinə kama kama. 29Ma ənjitsa, əntaa masləkee ənji nə tii patə, əntaa anabiinə nə tii patə, taa maliminə. Əntaa taa wu nə əndə da baawəɗa ŋga ɗa sə ŋga hurəshishinə. 30Əntaa taa wu nə əndə da baawəɗa ŋga mbəɗəpaa də bwaneanyinə, taa da baawəɗa ŋga waɓənə da məshipətə uuranyinə kama kama, taa baabagi sətə ci təya ba. 31Ma unə, kavəmə mooɗəfuunə ka upaa viinyiitə palee də məghərəvənə. Ma palee patə, ɗatəmə makə sənə nii kya ɓaarii koonə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\