1 Koorintiya 14

1Ma ɗanuuna, ɗamə gazhi'waanə ŋga uuɗə ənja. Kamə nuunə əsə ka upaa sətə ci Malaaɓa Ma'yanə a vii ka ənja. Ma palee maa, una upaa baawəɗa ŋga ɗa anabaakwaanə. 2Acii ma əndə waɓənə də məshipətə uuranyinə kama kama, əntaa ka ənji shiŋkinə cii kəya waɓə, amma ka Əntaŋfə. Acii pooshi əndə ca paaratəgi də sətə cii kəya ba. Ma'umbee uushi'inə cii kəya waɓə də baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə. 3Amma ma əndə ɗa anabaakwaanə, ka ənji shiŋkinə cii kəya waɓə. Waɓənəkii a tsakə tə tii, ca vii ka tii kwatsə kwatsənə ŋga mooɗəfa, ca banee ka ma'yanətii. 4Ma əndə waɓənə də məshipətə uuranyinə kama kama, tə naakii nə cii kəya tsakə tanə. Amma ma əndə ɗa anabaakwaanə, tə patənə ŋga ənji nə'unə cii kəya tsakə. 5Ŋga'ə ka nyi unə patə, una waɓə də məshipətə uuranyinə kama kama. Amma ma palee nyi də uuɗənə koonə, a ɗoonə anabaakwaanə. Ma əndətə ca ɗa anabaakwaanə, kə palee ci ka əndətə ca waɓə də məshipətə uuranyinə kama kama, acii ma waɓəətə cii kəya ba də məshipətə uura, see maɗa ənyapaagi ənji aagi uuratə cii ənja Ikəliisiya a fa, taabu'u tsakənə waɓənəkii tə tii. 6Ndzəkəŋushi'inəkya, maɗa maa gi nyi aahoonə, nya waɓə koonə də məshipətə uura, tə'i nafaaki koonə kwa? Taa gi'u pooshi nafaaki koonə. See maɗa ɓaarii nyi koonə kura uushi ətə ɓaarii Əntaŋfə ka nyi, nya kavə tuunə ka shii uushi'inə ŋga Əntaŋfə, nya ɗa koonə anabaakwaanə, nya dzəgunə koonə waɓənə ŋga Əntaŋfə. 7Kataamə hiima ka lyambyaɗa taa kəzhimbəra. Ma təya, uushi'inə ŋga wanyanə, pooshi əpinə amatii. Maɗa pooshi wanyanatii shigi ŋga'ə, ka fanə nə ənji sətə ci təya ba kwa? 8Yaci ma əndə ədə uutəma, maɗa paa ci ədətə ŋga'ə, dama fanə ənji bahə iinənə ka pana? 9Ha'ə nuunə əsə ɗii. Maɗa ma waɓənə goonə də məshipətə uura, pooshi əndə paaratəginə də sətə cuuna ba, ka ndzaanə nə waɓənə goonə zaɓə aagi məɗa. 10Tə'i uuranyinə kama kama laŋə asəkə duuniya, patənatii tə'i nafatii. 11Amma maɗa paa nyi shii uuratə waɓəgi ənji, ma əndətə waɓəgi də uurata, mu'umə nə ci akəŋwaciiki. Ha'ə nə nyi əsə, mu'umə nə nyi akəŋwaciikii. 12Makə ɗii ci ŋga'ə koonə nə upaa viinə ətə ci Malaaɓa Ma'yanə a vii, see a ɗoonə gazhi'waanə ŋga alə viitə ca tsakə dzənə ŋga Ikəliisiya aakəŋwa. 13Acii ha'ə, ma əndətə upaa viinə ŋga waɓənə də məshipətə uura, wa ca ɗa də'wa, kaa ca upaa baawəɗa ŋga ənəpaaginə ka ənji aagi uuratə cii təya fa. 14Acii ma nya ɗa də'wa də məshipətə uura, agi paaratəginə nə ədzəməki. Amma ma nyi ka nəki, paa nyi ka paaratəginə də sətə cii kya ba. 15Iitə ɗanəki ɗii? Ka ɗanə nə nyi də'wa də məshipətə uura, nya ɗa də'wa əsə də uuratə cii kya paaratəgi. Ka kanə nə nyi wanyanə də məshipətə uura, nya ka də uuratə cii kya paaratəgi əsə. 16Maɗa ma cii kwa kuyirii tə Əntaŋfə də məshipətə uura tanə, də iitə mbeenə əndə saakii ka luunə ‘Aamiina’ putə ŋga kuyiriinaaku tə Əntaŋfwa? Wiinə paa ci fii sətə cii kwa ba! 17Taa dagwakii ŋga'ə nə də'waaku, ma əndətə pooshi ka paaratəginə, pooshi ka tsakənə tə ci. 18Kə kuyirii nyi tə Əntaŋfə, acii agi waɓənə nə nyi də məshipətə uura, palee ka taa wu ahadoonə. 19Amma ma agi dza də nə ŋga Ikəliisiya, gəɗə kə waɓi nyi də maki tufə tanə, ka dzəgunənə ka ənji də uuratə ci ənjə a fa, acii waɓəpaanə saɓakə də məshipətə uura. 20Ndzəkəŋushi'inəkya, goona ndzaanə makə manjeevənə agi hiima goonə. Ma agi ɗa bwaya bwayaanə, ndzaamə makə mbərəzhinyinə. Amma ma agi hiima, ndzaamə ka matanənyinə. 21Tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə ətə bii ci, “Əŋki Slandana, ka waɓənə nə nyi ka ənjaaki da ma məshipətə ənja. Də məshipətə uura waɓənəki ka tii. Patə da ha'ə pooshi ənjaaki ka fanə tə nyi.” 22Acii ha'ə, ma waɓənə də məshipətə uura, ka ɓaarəginə də slənə ŋga Əntaŋfə ka ənjitə pooshi da vii gooŋga, əntaa ka ənjitə da vii gooŋga. Ma anabaakwaanə, ka ənjitə da vii gooŋga ci ənjə a ɗa, əntaa ka ənjitə yadə vii gooŋga. 23Yaci saŋə kə dzii patənə ŋga ənji nə'unə ka hakii, wata taa wu patə ca waɓə də məshipətə uuranyina, maɗa kə dzəgərə əndətə yadə vii gooŋga taa əndə saakii ha'ə aahadoona, paa ci ka banə mabiinə nuunə kwa? 24Amma maɗa anabaakwaanə cuuna ɗa, maɗa dzəgərə əndətə da ghatə vii gooŋga, taa əndə saakii ha'ə, maɗa kə fii ci, ka shiinə nə ci oo'i, tə'i 'waslyakəənə ashikii. 25Ma ma'umbee uushi'iitə njii kəya hiima a ədzəməkii, ka shiginə aa babara, ka gərə'waanənə nə ci, ca paslə tə Əntaŋfə, ca bagi paŋgəraŋə oo'i, “Weewee ganə nə Əntaŋfə ahadoonə!” 26Ndzəkəŋushi'inəkya, wiinə sənə cii kya moo banə koonə. Maɗa kə dzii unə də nə ka ɗa də'wa, əndə'i əndə tə'i ci da wanyanə, əndə'i əndə tə'i ci da dzəgunənə əsə, əndə'i əndə tə'i ci da ma'umbee waɓənə ŋga Əntaŋfə, əndə'i əndə tə'i ci da waɓənə də məshipətə uura, ha'ə əsə, tə'i əndə'i əndə ca bagi sətə cii kəya waɓə. Taa mi patə cuuna ɗa, wa ca tsakə tə ənja. 27Maɗa tə'i hara ənji ca moo waɓənə də məshipətə uura, ga təya pitəgi agyanə ənji bəra'i taa makkə. Wa təya waɓə də rəŋwə rəŋwə əsə, əndə rəŋwə a ənəpaagi aagi uuratə ci ənjə a fa patə əsə. 28Amma maɗa pooshi əndə ənəpaaginə aagi uuratə ci ənjə a fa, wa təya ndzaanə kəɗa'ə ahada ənja, təya waɓə ka natii nə da ka Əntaŋfə. 29Ma agyanə anabaakwaanə, wa anabinyinə bəra'i taa makkə a ɗa. Hara ənji əsə, wa təya tsaamə agyanə sətə ci təya ba. 30Amma maɗa kə vii Əntaŋfə ka əndə'i əndə waɓənə kaa ca ba ka ənja, ma əndətə 'watəgi waɓənə, wa ca ndzaanə kəɗa'ə. 31Acii patənə goonə ka ɗanə nuunə anabaakwaanə də rəŋwə rəŋwə, kaa patənə goonə a shii upaa dzəgunənə, una shii upaa kwatsə kwatsənə ŋga mooɗəfa. 32Ma ənjitə da baawəɗa ŋga ɗa anabaakwaanə, ka mbeenə nə tii ka kəŋee ka anabaakwaanatii. 33Acii ma Əntaŋfə, paa ci ka moonə ama gwazee ka uushi. Amma kə mwayi ci ama ɗa uushi də rəgwakii, makə sətə ɗii taa da patə ahada ənji nə'unə. 34Ma makinə, wa təya ndzaanə kəɗa'ə. Acii pooshi tii da rəgwa ŋga waɓənə. Wa təya həətəpaa nətii makə sətə bii bariya. 35Maɗa tə'i uushi ci təya moo shiinə, wa təya ləgwatə ama ŋguyirənatii asii gatii. Acii ayi ayi ka minə nə waɓənə ahada ənji ŋga Əntaŋfə. 36Ma nuunə ka nəhənə saŋə, dacii unə shigi waɓənə ŋga Əntaŋfə kwa? anii koonə tanə saŋə sha? 37Maɗa tə'i əndə ahadoonə ca hiima oo'i anabi nə ci, taa tə'i ci da viinə ŋga Malaaɓa Ma'yanə, wa ca paaratəgi oo'i, ma sənə cii kya naahə koonə, waɓənə ŋga Slandana. 38Taa wu ɗii mabizhinə oo'i əntaa ha'ə, ga ənjə a luuvə ka ci. 39Acii ha'ə ndzəkəŋushi'inəkya, kavəmə nuunə aagi ɗa anabaakwaanə. Goona dzavə waɓənə aama əndətə ca moo waɓənə də məshipətə uura əsə. 40Taa mi patə ɗamə də rəgwakii makə sətə dəɓee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\