1 Koorintiya 16

1Yoo, ma agyanə tsəkə uushi'inə ka tsakənə də ənji ŋga Əntaŋfə, makə sətə bii nyi ka Ikəliisiyanyinə anə hanyinə ŋga Galatiya, ɗamə ha'ə makə ətsa. 2Taa ŋgutə təkəŋwanə ŋga uusəra agi luuma patə, taa wu ahadoonə, wa ca ɗəkəpaa kwaɓa makə sətə dəɓee ca vii. Maɗa kə ɗii unə ha'ə, maa kə shi nyi, pooshi uushi nuuna tsəkə ma'ə. 3Maa kə shi nyi, ka naahənə nə nyi ləkaləkatə, nya vii ka ənjitə ta'i unə, nya sləkee ka tii də kwaɓatə tsəkətuunə, təya kərə aa Urusaliima. 4Maɗa kə nee nyi, kə dəɓee nya dzə əsə, ka dzənə niinə da tii. 5Ka dzənə nə nyi aahoonə da Makiduuniya. Acii aadəvə ɗii nyi aniya ŋga dzənə zəku'i. 6Maa kə mbu'i nyi aahoonə, ka ta'avənə nə nyi doonə gi'u. Mbu'u nya kyagi vyanə goonə maa, taabu'u nii kya maɗə ka dzənə ka hatə nii kya dzə, una tsakə tə nyi ka dzənə a rəgwa. 7Ma cii kya moo, əntaa wata dzənə, nya nəhəpaa tuunə, nya pitəgi tanə. Amma agi kanə nə nyi nə ŋga dzənə ka ta'avənə doonə, maɗa kə luuvə Slandana. 8Amma ka ənəginə nə nyi ganə də Afisa zəku'i ca'ə ka saa'i ŋga kumənə ŋga Peentakoosa. 9Acii kə wunəgi Əntaŋfə ka nyi rəgwa ŋga ɗa slənə ganə, da bwatyakii əsə nə slənəkii. Tə'i ənji daawaanə laŋə əsə. 10Maɗa kə mbu'i Timooti, ɗamə gazhi'waanə ŋga luunə tə ci də bəra'itə cii ka banee də ma'yanəkii. Acii ma ca, slənə ŋga Slandanə cii kəya ɗa makə naaki. 11Ga taa wu ahadoonə a bərapaa tə ci. Tsakəmə tə ci, kaa ca dzə aakəŋwa agi wiinaakii agi jamənə, ca ənya aaɓiiki. Acii agi gəranə nə nyi tə tii da hara ndzəkəŋushi'inə. 12Ma ndzəkəŋushi'inaamə Apoolasə, kə kədii nyi tə ci kaa ca dzə ka tsaamətənə tuunə, tii da hara ndzəkəŋushi'inə. Amma ma'ə Əntaŋfə maviimə ka ci rəgwa. Ma uusəratə nii kəya upaa rəgwa, kadə nii kəya dzə. 13Nəhəmə noonə na, kəŋəmə ndihə ndihə agi nə'unə, ɗamə gazhi'waanə, ndzaamə də ŋgeerənə. 14Wa patənə ŋga slənə goonə a ndzaanə agi uuɗəshinə. 15Ndzəkəŋushi'inəkya, kə shii unə, ma Sətəfanu da yaakii patə, tii nə təkəŋwanə ŋga ənjitə 'watəgi vii gooŋga ka Aləmasiihu agyanə hanyinə ŋga Akaya patə. Kə vii tii natii nə əsə ka ɗa slənə ka tsakənə də ənji ŋga Əntaŋfə. 16Agi kədiinə nə nyi acii unə, koona fa tə tsarə ŋga ənjitsa. Famə tə patənə ŋga ənjitə ca slənə da tii ka ciinə rəŋwə əsə. 17Agi mooɗasəkə ŋga i Sətəfanu da Footənatusə da Akayikəsə nə nyi, acii kə mbu'ya tii aahanə ka madəɓama goonə. 18Kə shi tii ka uuɗagi səkəki makə sətə uuɗagi tii noonə. Ma tsarə ŋga ənjitsa, sə ŋga dəlaginə nə tii. 19Kə nəhəpaa Ikəliisiyanyinə ŋga hanyinə ŋga Asiya tuunə patə. Ha'ə nə i Akila da Pərisəkila da patənə ŋga ənji nə'unə ətə ca dza də nə gatii asii əsə. Agi nəhəpaanə nə tii tuunə patə agi ləmə ŋga Slandana. 20Kə nəhəpaa patənə ŋga ənji ŋga Əntaŋfə ənə ganə tuunə patə. Nəhəpaaməshinə də ədzəmə rəŋwə agi ləmə ŋga Əntaŋfə. 21Nyi Bulusə də ciinəki ca naahə koonə nəhəpaana, kə nəhəpaa nyi tuunə patə. 22Taa wu nə əndə pooshi ka uuɗənə tə Slandana, tə'i naalanə ashikii. Wa Slandanaamə a shi.f 23Wa Slandanaamə Yeesu a ɗa koonə pwapoonə. 24Agi uuɗənə nə nyi tuunə patə putə ŋga ləɓənə gaamə da Yeesu Aləmasiihu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\