1 Koorintiya 2

1Ndzəkəŋushi'inəkya, ma saa'itə shi nya gi ka waɓənə koonə agyanə ma'umbee uushi ŋga Əntaŋfə, pooshi nyi ɓaarii koonə mbee ka waɓənə, pooshi nyi ɓaarii oo'i, kə shii nyi uushi'inə əsə. 2Acii ma saa'itə nyi ahadoonə, pooshi uushi kavə nyi aakəŋwaciiki maɗaamə Yeesu Aləmasiihu. Ma palee maa, əntənaakii ashi ənfwa. 3Ma saa'itə nyi ahadoonə, raara'ə nji nyi. Kə digə ədzəməki acii ŋgwalənə. 4Ma agi dzəgunənaaki da waɓənaaki koonə, pooshi nyi ɓaarii koonə mbee ka waɓənə taa ɓaarə koonə shiinə ŋga əndə shiŋkinə. Amma Ma'yanə ŋga Əntaŋfə da ŋgeerənaakii ɓaarəgi koonə oo'i, gooŋga tanyi nə uushi'iitsə fii unə amaki. 5Acii ha'ə, əntaa shiinə ŋga əndə shiŋkinə kavə tuunə ka vii gooŋga, amma ŋgeerənə ŋga Əntaŋfə kavə tuunə. 6Yoo, patə da ha'ə, shiinə ciina baaba ka ənjitə haɗatəgi Ma'yanə ŋga Əntaŋfə də mooɗəfətii. Amma ma shiinəkii, əntaa ŋga duuniyana, əntaa ŋga meeminə ŋga duuniyana əsə. Acii ma təya, ka uudəginə nə ŋgeerənatii pii pii. 7Ma shiinə ənə ciina waɓə agyanəkii, ma'umbee shiinə ŋga Əntaŋfə nə ci. Kə shi ca umbee acii əndə shiŋkinə. Daga ci ma'ə matagamə duuniya, kə ɗii ci aniya ŋga ɓaarii kaamə shiitsa, kaama shii mbee ka ndzaanə agi ɗuunuunaakii. 8Ma shiitsa, pooshi meeminə ŋga duuniyanə paaratəgi. Maci kə paaratəgi tii, kaɗa pooshi tii gwa'avə tə Slandana aashi ənfwa. Ma ca, əndə məghərəvənə nə ci. 9Ma ətsa, kə ɗii ha'ə makə sətə shi ənjə a nyaahə aasəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Uushi'iitə ma'ə əndə shiŋkinə maneemə, taa fanə, da sətə pooshi əndə sha kii hiima agyanəkii, ci nə tantanyitə sətə ɗəkəpaa Əntaŋfə ka ənjitə uu'i tə ci.” 10Kaamə ɓaarəgi Əntaŋfə ma'umbee səkii dacii Ma'yanaakii. Acii ma Ma'yanə ŋga Əntaŋfə, agi neenə nə ci ka patənə ŋga uushi'iinə furəŋə. Hiima ŋga Əntaŋfə maa, agi neenə nə ci. 11Pooshi əndə ca shii hiima ŋga əndə, maɗaamə ma'yanə ŋga əndəkii ci daanəkii. Ha'ə əsə ɗii nə Əntaŋfə, pooshi əndə ca shii hiimaakii, maɗaamə Ma'yanaakii saakii. 12Ma Ma'yaanə a ədzəmaamə, əntaa ŋga duuniya, amma Əntaŋfə sləkee kaamə ka Ma'yanəkii, kaama shii paaratəgi də patənə ŋga uushi'iitə vii ci kaamə. 13Ma uushi'iitsə ciina baaba ka ənja, əntaa shiinə ŋga ənji shiŋkinə, amma Malaaɓa Ma'yanə vii keenə shiinəkii, ina baaba ka ənja, waatoo, ka ənjitə da Ma'yanə ŋga Əntaŋfə a ədzəmətii. 14Ma əndətə yadə Ma'yanəkii a ədzəməkii, pooshi ci ka upaa uushi'iitə ci Ma'yanə ŋga Əntaŋfə a vii. Paa ci ka paaratəgi də uushi'iitsa, maɗiikə uushi nə ci akəŋwaciikii, acii see Ma'yanə ŋga Əntaŋfə tanə nə kavə əndə ka paaratəgi də uushi'iitsa. 15Ma əndətə da Ma'yanə ŋga Əntaŋfə a ədzəməkii, ci nəndə paaratəginə də uushi'iitsə patə. Amma pooshi ənji duuniya ka paaratəgi də sətə cii kəya ɗa. 16Makə sətə bii malaaɓa ləkaləkatə, oo'i, “Wu saŋə shii hiima ŋga Slandanə bahə ka ka ci hiima?” Amma ma amə, tə'i amə da Ma'yanə ŋga Aləmasiihu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\