1 Koorintiya 3

1Ndzəkəŋushi'inəkya, ma nyi ka naaki na, paa nyi waɓi koonə makə sətə ci ənjə a waɓə ka ənjitə da Ma'yanə ŋga Əntaŋfə a ədzəmətii. Amma kə waɓi nyi koonə makə sətə ci ənjə a waɓə ka ənji ŋga duuniya. Acii ma'ə unə makə mbərəzhinyinə agi nə'unə tə Aləmasiihu. 2'Wanə vii nyi koonə, əntaa ɗafəna, acii ma'ə unə mambu'umə bahə adə ɗafəna. Taa ŋga ənə maa, ma'ə unə mambu'umə bahə adənə. 3Acii ca'ə əndzə'i pooshi kama kamaanə ŋga ndzaanə goonə da ŋga ənji duuniya. Ma unə, ma'ə sərəha ahadoonə, ma'ə mbəəzənə ahadoonə əsə. Ətsə ɓaarii paŋgəraŋə oo'i, ənji ŋga duuniyanə nuunə, pooshi kama kamaanə ŋga ndzaanə goonə da hara ənji saakii. 4Ya saŋə maɗa bii əndə oo'i, tə Bulusə cii kəya nə'wa, əndə'i əndə əsə əŋki ci, tə Apoolasə cii kəya nə'wa, əntaa mbərə mbərə nə ndzaanə goonə da ənji duuniya ətsə kwa? 5Wu saŋə nə Apoolasə? Wu saŋə nə Bulusa? Ma inə, ənji slənə ŋga Əntaŋfə niinə tanə. Dagi slənəkii vii unə gooŋga. Inə patə agi slənə niinə ahadoonə makə sətə bii Əntaŋfə keenə ɗanə. 6Ma nyi, slikərənə ləgii nyi. Apoolasə əgi ma'inə aatsakii. Amma Əntaŋfə gərətə. 7Ma əndə ləganə da əndə əgə ma'inə aatsakii, əntaa magaɗə uushi nə tii. Əntaŋfə nə magaɗə uushi, acii ci ɗəvətə, ci gərətə əsə. 8Pooshi kama kamaanə ahada əndətə ləgii da əndətə əgi ma'inə. Taa wu patə, ka luunə nə ci shikwakii. 9Acii ma inə, guvii-slənənyinə ŋga Əntaŋfə niinə. Ma unə əsə, rə ŋga Əntaŋfə nuunə. Makə maghənə ha ŋga Əntaŋfə nuunə əsə. 10Ma Əntaŋfə, də pwapoonaakii vii ci ka nyi baawəɗa ŋga ɗa də sləna. Kə ndzaa nyi makə ŋga əndətə mbee ka ghənə kuva. Kə mbukəpaa nyi kuvə ŋga'ə. Əndə'i əndə a shi ka kanə aagyanəkii. Taa wu patə, wa ca ŋgərətə haŋkalaakii ŋga'ə, kaa ca ka aagyanə kuvətsa. 11Kə uugi mbukə kuvə ndzaanə, waatoo, Yeesu Aləmasiihu. Pooshi mbukə əndə'i ma'ə. 12See kanə aanəkii. Ma hara ənja, ka kanə nə tii də əndzənə, taa də hara tibisa, taa də faariinə ətə da məghərəvənə. Hara ənji əsə, ka kanə nə tii də ənfuginə, taa də ndzaɗa, taa də uuŋkinə. 13Kadə nə slənə ŋga taa wu a ɓaarəgi naakii na, uusəratə nə Əntaŋfə a ɗa gəŋwanə. Uusərakii nə gunə a təɓətə slənəkii, ca ɓaarəgi paŋgəraŋə tə slənə ŋga taa wu patə. 14Maɗa ma kaatə kii əndə aagyanə mambukya kuva, tə'i ŋgeerənə davə, ka upaanə nə əndəkii shikwa. 15Amma maɗa kə ətsagi slənə ŋga əndə agi gunə, ka əteenə nə ci ka shikwakii. Ma ci də naakii na, ka mbərəɗənə nə ci makə əndətə mbərə'ya ŋgahə agi gunə. 16Ya saŋə kə shii unə oo'i yi ŋga Əntaŋfə nuunə nii? Ya saŋə kə shii unə oo'i, də naakii nə Ma'yanə ŋga Əntaŋfə a ədzəmuunə nii? 17Taa wu patə saawee ka yi ŋga Əntaŋfə, ka saaweenə nə Əntaŋfə ka ci naakii əsə. Acii ma yi ŋga Əntaŋfə, malaaɓakii. Unə də noonə nə boo, nə yaakii. 18Ga taa wu agyuunə a ha'u də naakii na. Maɗa tə'i əndə ahadoonə ca hiima oo'i, tə'i ci da shiinə agi duuniyana, wa ca bwasee ka hiimatsa, ca həətəpaa naakii na, ca ndzaa ka əndətə pooshi shii taa mi, kaa ca shii ndzaanə ka əndətə shii uushi tanyi. 19Acii ma sətə ci ənji duuniyanə a nee makə shiinə, ɗiikənə nə ci akəŋwacii Əntaŋfə. Makə sətə ɗii manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Də fyaranə ŋga mafyara ənji kəsənə Əntaŋfə tə tii.” 20Tə'i manaahəkii əsə ətə bii, “Kə shii Slandanə oo'i, ma hiima ŋga mafyara ənja, uushi zaɓə.” 21Ci ɗii cii kya ba koonə, ga taa wu a haŋətə naakii nə putə ŋga slənə ŋga əndə shiŋkinə. Acii noonə nə uushi'inə patə. 22Taa Bulusə, taa Apoolasə, taa Keefasə, taa duuniya, taa əpinə, taa əntənə, taa əndzə'ya, taa aakəŋwa, patə noonə. 23Ma unə əsa, ŋga Aləmasiihu nuunə. Aləmasiihu naakii əsə, ŋga Əntaŋfə nə ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\