1 Koorintiya 5

1Kə fii nyi, tə'i hara ənji ca alə hiinə ahadoonə. Ma tsarə ŋga aləhiitsə maa, taa ahada ənji faara, pooshi tsarəkii ka ɗanə. Ma bii nyi ətsə ha'ə, acii kə fii nyi, tə'i əndə ca baa də minə ŋga dii. 2Makə ha'ə ətsa, ka mi cuuna haŋətə noonə nə ɗii? Ma dəɓee, maɓətəsəkə ɗa nuunə. Ma əndətsə slənyi sətsə ahadoonə, kə dəɓee ənjə a laakəgi tə ci ahadoonə. 3Taa ŋgahi pooshi nyi gatə ahadoonə, patə da ha'ə, davə ahadoonə nə mooɗəfəki. Acii ha'ə, agi ləmə ŋga Slandanaamə Yeesu kə lagi nyi gəŋwanə agyanə əndətsə ɗii tsarə slənətsa. Ma ɗanuunə, dzatəmə də nə. Ma'yanaaki maa, ka ndzaanə nə ci ahadoonə. Ŋgərəmə əndətsə də baawəɗa ŋga Slandanaamə Yeesu, 5una kavə tə ci aacii Seetanə kaa shishinəkii a zagi dza'ə. Ma əpinaakii əsə, ca shii upaa luupaanə uusəra ŋga ənyanə ŋga Slandanaamə Yeesu. 6Pooshi dəɓee una haŋətə noonə nə makə sətsə cuuna ɗa. Kə shii unə waɓənə ətə ci ənjə a ba, “Burəŋanə gi'u ca aslətə mahwaɗə əmpunə.” 7Fəɗəgimə lee tə iirə burəŋaatsa ahadoona, waatoo 'waslyakəənə goonə, koona shii ndzaanə makə mahwaɗə əmpunə yadə burəŋanə agikəya. Weewee ma unə, malaaɓakii nuunə, acii kə əŋki Aləmasiihu ka puta gaamə. Ma ca, makə bagatə ŋgirə ənji ka ɗa də sataka ka Əntaŋfə agi kumənə ŋga Pasəka nə ci. 8Acii ha'ə, gaama ɗa kumənə gaamə də burooditə ɗii ənji də iirə burəŋanə ŋga 'waslyakəənə da bwaya bwayaanə. Amma ɗaamə kumənə gaamə agi laaɓanə da gooŋgaanə, makə sətə ɗii buroodi ətə yadə burəŋanə agikii malaaɓakii. 9Ma asəkə ləkaləkataaki ŋga təkəŋwanə, kə nyaahə nyi koonə oo'i, goona ndzaanə da ənjitə ca aləhiinə. 10Ma waɓi nyi koonə ha'ə, əntaa agyanə ənjitə mashiimə tə Əntaŋfə waɓi nyi, acii ma təya, tə'i ənji aləhiinə ahadatii, tə'i ənji moo uushi ŋga hara ənji, tə'i mahiirənə, tə'i ənji paslə uuləminə əsə. Makə ɗii ci ganə asəkə duuniya nə tii, pooshi rəgwa ŋga təkee ka noonə nə da tii. 11Amma ma waɓi nyi koonə ha'ə, agyanə əndətə ca ba oo'i, əndə nə'unə nə ci, asee agi aləhiinə nə ci, taa moo uushi ŋga əndə'i ənda, taa paslə uuləminə, taa jaarakənə aashi əndə'i ənda, taa əndətə ŋgirə sa ənvwə tə ci, taa hərənə. Ma tsarə ŋga əndə nə'uutsa, goona adə asəkə kəŋwə rəŋwə da ci shaŋə. 12Ma ənjitə əntaa ənji nə'unə nə tii, pooshi nyi da baawəɗa ŋga lagi gəŋwanə agyanətii. Agyanə ənji nə'unə makə noonə lagi nuunə gəŋwanə. 13Makə sətə ɗii manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Lakəgimə məzə ənda ahadoonə.” Ma ənjitə əntaa ənji nə'unə nə tii, Əntaŋfə ci saakii na la ka tii gəŋwanə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\