1 Koorintiya 7

1Yoo, wiinə jikəvənaaki agyanə waɓəənə nyaahoonə. Maɗa kə bii əndə, paa ci ka ŋgərə minə shaŋə, ci palee də ŋga'əənə. 2Amma acii goona dzəgərə aagi aləhiinə, wa ŋgurə a ŋgərə minə. Minə əsa, wa kya ŋgərə ŋgura. 3Ga ŋgurə a ənslə'wa də shishinəkii ka minaakii. Ha'ə nə minə əsə, ga kya ənslə'wa də shishinətə ka ŋgurii. 4Acii ŋgurə nə slanda shishinə ŋga minə. Ha'ə nə shishinə ŋga ŋgurə əsə, minə nə slandakii. 5Goona taaŋashi də shishinuunə, maɗaamə unə kə luuvə ahadoonə ŋga saa'i gi'u agyanəkii, koona shii kavə nuunə ka ɗa də'wa. Ma daaba'əkii, una ənə ka guŋunə goonə makə ŋga ŋukə əsə koona mbee ka kaka'atə noonə na. Də ha'ə gatsəgi nuunə tə təɓənə ŋga Seetanə tuunə. 6Ma agi waɓəətsə bii nyi koonə, pooshi nyi bii tyasə see a ɗoonə ha'ə, amma banə tanə cii kya ba koonə. 7Ma mwayi nya, a ndzaa unə patə makə naaki. Amma taa wu patə tə'i ci da naakii viinə ətə vii Əntaŋfə ka ci pamə. Acii əndə'i ənda, ka mbeenə nə ci ka ndzaanə daanəkii, amma ma əndə'i əndə, paa ci ka mbeenə. 8Wiinə sənə cii kya ba ka ənjitə pooshi ŋgirə minə taa ŋgərə ŋgura, da ka mooryafinə. Maɗa kə ndzaa tii yadə ŋgərəshinə makə naaki, ci palee. 9Amma maɗa pooshi tii ka mbee ka kaka'agi natii na, wa təya ŋgərəshi. Gəɗə ci acii hənənə ŋga suuna ŋga shishinə a ədzəmətii. 10Wiinə sənə cii kya ba ka ənjitə ŋgirəshi. Əntaa banaaki, amma bariya ŋga Slandana. Ma minə, ga kya təkə da ŋgurii. 11Amma maɗa kə tikə tii, ga kya ŋgərə əndə'i ŋgura. Mbu'u ka ənənə nə tii ka naranə da ŋgurii. Ha'ə əsə, ga ŋgura a lakəgi minaakii. 12Wiinə sənə cii kya ba ka hara ənji nyi saaki də maki, əntaa Slandana. Maɗa ma minə ŋga əndə nə'unə, maɗa əntaa əndə nə'unə nə ki, amma kə luuvə ki ndzaanə gakii, ga ca lakəgi tə ki. 13Ha'ə nə minə əsə, maɗa ma ŋgurii, əntaa əndə nə'unə nə ci, amma kə luuvə ci ndzaanə da ki, ga kya alə rəgwa ŋga təkənatii. 14Ma bii nyi ha'ə, acii taa ŋgahi pooshi ŋgurii agi nə'unə, patə da ha'ə kə luuvə Əntaŋfə tə ci putə ŋga minaakii. Ha'ə nə minə əsə. Taa ŋgahi paa ki agi nə'unə, patə da ha'ə kə luuvə Əntaŋfə tə ki putə ŋga ŋgurii. Maci pooshi ha'ə, kaɗa pooshi manjeevənatii ka ndzaanə ka ənji ŋga Əntaŋfə. Amma putə ŋga ətsə ha'ə, kə ŋgirə Əntaŋfə tə tii ka manjeevənaakii. 15Amma maɗa kə mwayi minə taa ŋgura ətə pooshi agi nə'unə təkənə da əndə nə'unə, wa təya təkə. Maɗa kə ɗii ha'ə, pooshi əndə nə'uutsə taŋəgi bariya. Amma ka ndzaanə jamə 'wii Əntaŋfə taamə. 16Unə makinə ənji nə'unə, buurətəmə ŋga'ə. Mbu'u taa dacii unə nə ŋguyirənə goonə a upaa luupaanə. Unə ŋguyirənə ənji nə'unə əsə, buurətəmə ŋga'ə. Mbu'u taa dacii unə nə makinə goonə a upaa luupaanə. 17Ma sətə palee, wa əndə a slənə makə sətə vii Əntaŋfə ka ci baawəɗa ŋga slənənə. Wa ca ndzaanə saakii makə sətə nji ci saa'itə 'wii Əntaŋfə tə ci. Ha'ə cii kya dzəgunə ka ənji taa asəkə ŋgutə Ikəliisiya. 18Maɗa tə'i əndə ryaminii daga Əntaŋfə ma'ə ma'wamə tə ci, maɗa kə 'wii Əntaŋfə tə ci, ga ca alə əndzəgi baavə ŋga ryaminanə ashikii. Maɗa tə'i əndə əsə ətə 'wii Əntaŋfə paa ci ryaminii, wa ca ndzaanə saakii ha'ə, ga ca ryamina. 19Acii pooshi kama kamaanə ahada maryamina ənda da əndətə pooshi ryaminii akəŋwacii Əntaŋfə. Amma nə'u bariya ŋga Əntaŋfə nə uushi. 20Taa wu patə, wa ca ndzaanə makə ətə nji ci saa'itə 'wii Əntaŋfə tə ci. 21Maɗa mava nə əndə saa'itə 'wii Əntaŋfə tə ci, ga ca buurə agyanəkii. Amma maɗa kə upaa ci rəgwa ŋga ndzaanə ka dimwa, wa ca ɗa ha'ə. 22Ma bii nyi ətsa, acii ma mavatə 'wii Əntaŋfə tə ci, kə ndzaa ci ka dimwa putə ŋga ləɓənaakii da Slandana. Ha'ə nə dimwatə 'wii Əntaŋfə tə ci əsə, kə ndzaa ci ka mava ŋga Slandana. 23Də uushi dzabaŋə pərii Əntaŋfə tuunə. Goona ənyagərə də noonə nə ka maviinə ŋga ənja. 24Acii ha'ə, ndzəkəŋushi'inəkya, taa wu patə, wa ca ndzaanə akəŋwacii Əntaŋfə makə sətə 'wii Əntaŋfə tə ci. 25Ma agyanə ənjitə ma'ə matəkətəmə ŋgərəshinə əsə, wiinə sənə cii kya ba. Pooshi uushi bii Slandanə ka nyi agyanəkii, amma ka banə nə nyi koonə naaki hiima, makə ɗii ci, pwapoonə ŋga Slandanə kavə tə nyi ka ndzaanə ka əndə gooŋga. 26Ma hiimaaki, maɗa ndzaa əndə daanəkii yadə ŋgərəshinə, ci palee. Ma bii nyi ətsə ha'ə, acii tə'i ciɓənyinə laŋə ci ənjə a sa ŋga əna. 27Ma əndətə ŋgirə minə, ga ca kaaree ka miita. Ma əndətə pooshi sha təɓətə ŋgərə minə, ga ca ŋgərə. 28Amma taa ŋgahi kə bii nyi ha'ə, maɗa kə ŋgirə əndə minə, paa ci ɗii 'waslyakəənə. Maɗa ŋgirə kadəmə ŋgura əsə, paa ki ɗii 'waslyakəənə. Amma shiimə oo'i, tə'i uushi'inə laŋə ca la tə ənjitə ŋgirəshi. Ci bii nyi naaki gəɗə ndzaanə yadə ŋgərəshinə, acii ga tsarə ŋga uushi'iitə a lii tə ənda. 29Ndzəkəŋushi'inəkya, wiinə sənə cii kya moo banə koonə. Ma saa'itsa, kə uugi mbəshanə kədəhə. Acii ha'ə, ma ənjitə da makinə, wa təya ndzaanə makə pooshi makinə atsatii. 30Ma ənji tuunə, wa təya ɗa makə əntaa ka maɓətə səkə nə tii. Ma ənji ŋusənə, wa təya ɗa makə əntaa ka maŋushinə nə tii. Ma ənji ɗərə də uushi'inə əsə, wa təya ndzaanə makə pooshi sətə irə tii shi aaciitii. 31Ma ənji ɗa slənə ganə a duuniya, wa təya ndzaanə makə pooshi sə ŋga ɗanatii ganə a duuniya. Acii ma duuniyana, pooshi ma'ə laŋə kaa ca uudə. 32Ŋga'ə ka nyi koona ndzaanə yadə buurə uushi'inə. Ma əndətə pooshi sha ŋgirə minə, aagi slənə ka Slandanə kavə ci naakii na. Gazhi'waanaakii patə kaa ca uuɗagi səkə ŋga Slandana. 33Amma ma əndətə ŋgirə minə, aagi slənənə ka duuniya kavə ci naakii na, kaa ca shii uuɗagi səkə ŋga minaakii. 34Acii ha'ə kə tikə hiimaakii bəra'i. Ma miitə pooshi ŋgirə ŋgura taa kadəma, kə kavə ki natə nə aagi slənə ka Slandana, kaa kya shii ndzaanə malaaɓakii camə akəŋwacii Slandana. Amma ma miitə ŋgirə ŋgura, kə kavə ki natə nə aagi slənənə ka duuniya, kaa kya shii uuɗagi də səkə ŋga ŋgurii. 35Ma bii nyi koonə ətsa, ŋga'ə ka nyi nə tsakənə tuunə, əntaa təŋanə cii kya təŋa tuunə. Acii ŋga'ə ka nyi koona slənə sətə diɓə ka rəgwakii, una vəgi noonə nə ka slənənə ka Slandanə də ədzəmə rəŋwə. 36Maɗa tə'i əndə ghə'i maɗanə, amma təya nara da maɗanaakii oo'i, paa tii ka ŋgərəshinə ma'ə, ka ɗanə ŋga'ə. Amma maɗa kə tsaamətə ŋgurii oo'i, paa ci na kaka'atə naakii na, wa ca ŋgərə tə ki makə sətə mwayi ci, paa ci ɗii 'waslyakəənə. 37Amma maa əndə ci saakii ɗii aniyaakii ŋga banə oo'i, paa ci ka ŋgərənə tə ki ma'ə, maɗa kə kaka'atə ci shishinəkii əsə, ŋga'ə nə sətə ɗii ci, wa təya ndzaanə daanətii yadə ŋgərəshinə. 38Makə ha'ə əna, ma əndətə ŋgirə minə, kə ɗii ci ŋga'ə. Amma əndətə pooshi ŋgirə minə shaŋə palee. 39Ma miitə ma'ə ŋgurii ka əpinə, pooshi ki da rəgwa ŋga ŋgərə əndə'i. Amma maɗa kə əntəgi ŋgurii, tə'i ki da rəgwa ŋga ŋgərə ŋgurətə kaɗeesəkə ka ki, maɗa əndə nə'unə nə ci. 40Ma agi hiimaaki naaki, maɗa kə ndzaa ki satə yadə ŋgərə ŋgurə ma'ə, gəɗə ci na palee ka ki də ŋga'əənə. Ma nəhənəki, ma hiimatsə ɗii nyi, dagi Ma'yanə ŋga Əntaŋfə shigi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\