1 Koorintiya 8

1Ma agyanə luutə ci ənjə a la uuraakii ka uuləminə, wiinə sənə cii kya jikəvə koonə. Kə shii amə, ma patənə gaamə, tə'i amə da shiinə. Amma ma shiitsa, ci ca kavə əndə ka haŋətə naakii na. Amma ma sətə ca tsakə ənja, uuɗəna. 2Taa wu patə ŋgirə naakii nə makə kə shii ci uushi'inə, ca'ə əndzə'i ma'ə ci mashiimə sətə dəɓee ca shii. 3Amma ma əndətə uu'i tə Əntaŋfə, kə ndzaa ci ka uuzənə ŋga Əntaŋfə ətsa. 4Ma agyanə luutə lii ənji uuraakii ka uuləminə, kə shii amə, ma uuləminə, pooshi əpinə amatii. Kə shii amə əsə, rəŋwə dyaŋə nə Əntaŋfə. 5Tə'i uushi'inə laŋə agintaŋfə taa anə hanyinə ətə ci ənjə a paslə tə tii. Taa ŋgahi tə'i tii laŋə, 6patə da ha'ə, ma kaamə, rəŋwə dyaŋə nə Əntaŋfə. Dəsənaamə nə ci. Ci tagii patənə ŋga uushi'inə, naakii naamə. Rəŋwə dyaŋə nə Slandanə əsə, waatoo Yeesu Aləmasiihu. Daciikii tagii patənə ŋga uushi'inə. Daciikii əsə ndzaa amə da əpinə amaamə. 7Amma əntaa patənə ŋga ənji shii ha'ə. Ca'ə əndzə'i tə'i hara ənji sənaavə ka tii nə haala ŋga uuləminə. Agi adənə nə tii luutə ci təya nee ka uuləminə lii ənji. Ma təya, ma'ə vii gooŋgatii maɗamə ŋgeerənə. Ma ci təya nee, makə kə ajijinətə zəməkii tə tii. 8Ma amə, kə shii amə oo'i, pooshi uushi ci zəmə a tsakə kaamə akəŋwacii Əntaŋfə shaŋə. Taɗa kə zhimaamə, pooshi uushi cii kəya tsakə kaamə. Ha'ə əsə, taɗa kə bwasee amə ka adə zəməkii, pooshi uushi cii kəya galee ashaamə. 9Ma unə ətsə shii oo'i, kə vii Əntaŋfə kaamə rəgwa ŋga adə taa ŋgutə zəma, see a ɗoonə haŋkala, acii goona ndzaa ka faara pu'unə ŋga ənjitə ma'ə vii gooŋgatii maɗamə ŋgeerənə. 10Acii ma tsarə ŋga əndətsa, maɗa kə nee ci ka hə əndətə shii uushi'inə dasə asəkə kuvə uuləma, ha adə luu ŋga uuləma, ka kavənə nə hə tə ci ka adə tsarə luukii əsə. 11Ma tsarə ŋga əndətsə ma'ə vii gooŋgaakii maɗamə ŋgeerənə, ka zanə nə ci putə ŋga shiinaaku. Ma əndətsa, ndzəkəŋu nə ci, da i ka putaakii əŋki Aləmasiihu, amma wahətsə kə kavə tə ci ka kulanə. 12Də maɗee ka ma'yanə ŋga ndzəkəŋushi'inə ətə ma'ə maɗamə ŋgeerənə agi vii gooŋgatii, cuuna ɗa 'waslyakəənə. Ma ətsa, ka Aləmasiihu cuuna ɗa. 13Acii ha'ə, maɗa luu ca kavə tə ndzəkəŋunəki kaa ca kula, paa nyi ka adə luukii ma'ə shaŋə, acii ga nya kavə tə ci ka kulanə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\