1 Koorintiya 9

1Ma nyi, dimwa nə nyi, masləkee əndə ŋga Aləmasiihu nə nyi. Kə nee nyi ka Yeesu Slandanaamə də ginəki. Unə əsə nə bwatyatə upaa nyi agi slənaaki ka Slandana. Anii əntaa ha'ə? 2Taa pooshi hara ənji luuvə oo'i, masləkee əndə nə nyi, amma ma unə, kə shii unə oo'i, masləkee əndə nə nyi. Acii unə nə sətə ɓaarii oo'i, masləkee əndə nə nyi tanyi putə ŋga ləɓənə goonə da Slandanaamə. 3Wiinə sənə jikəvənəki ka ənji waɓə tə nyi. 4Ya saŋə pooshi dəɓə ənjə a vii keenə zəmə da sə ŋga sanə putə ŋga slənə geenə kwa? 5Ya saŋə pooshi nyi da rəgwa ŋga ŋgərə minə, nya palə ka wiigi'inə da i ki kwa? ina ɗa makə sətə ci i Piitaf da hara masləkee ənji da ndzəkəŋushi'inə ŋga Slandanaamə a ɗa kwa? 6Anii see inə da Barənaba saŋə nə slənənə də ciiniinə, keena shii upaa də zəmə aameena? 7Wu saŋə nə soojatə pooshi ənji agi vii ka ci shikwaakəya? Wu saŋə nə moozatə pooshi ka adə poo ŋga ənfwə gakii asəkə ra? Wu əsə nə magəratə pooshi ka sa 'wanə ŋga dabiinaakəya? 8Ma uushi'iitsə cii kya ba, əntaa də hiima ŋga əndə shiŋkinə cii kya ba. Tə'i manaahəkii maa, asəkə ləkaləkatə ŋga Muusa, 9ətə bii ca, “Goona anəgi ma ŋga la ca slənə koonə asəkə rə.” Ya əna, agyanə liinə nə Əntaŋfə ka waɓənə kwa? 10Ma ətsə patə, agyaniinə cii kəya waɓə. Puta geenə nyaahə ci ətsə ha'ə. Acii ma əndə buɗənə da əndə slənə cifanə, kə diɓə təya ka nə ŋga upaa uushi davə asəkə rə. 11Makə kə ləgaviinə koonə slikərənə ŋga Malaaɓa Ma'yanə aa ədzəmuunə, əntaa madəɓəkii unə kə ki'i keenə də vii keenə sətə ciina kavə aameenə kwa? 12Makə ɗii ci kə luuvuunə vii ka hara ənji sətə dəɓee, weewee keenə dəɓee una 'watəgi vii uushi'iitsa. Taa ŋgahi ha'ə makə ətsə dəɓee una ɗa keenə, amma pooshi inə kədii koona tsakə tiinə ha'ə. Kə sə'watiinə patənə ŋga mabuurəna kaa Ŋunyi Habara agyanə Aləmasiihu a shii dzənə aakəŋwa aakəŋwa. 13Amma ga ca zaanə koonə oo'i, ma ənjitə ca slənə asəkə yi ŋga Əntaŋfə, agi sətə ci ənjə a kərə aadəvə aasii ci təya upaa zəmatii. Ha'ə əsə nə ənjitə ca slənə agyanə ha ŋga ɗa sataka. Agi sətə ɗii ənji də sataka ci təya ŋgərəgi natii zəma. 14Ha'ə əsə ɗii bii Slandanaamə, əŋki ci, ma əndətə ca ɗa slənə ŋga Ŋunyi Habara, dagikii upaanəkii zəmaakii. 15Taa ŋgahi ha'ə makə ətsa, pooshi nyi kədii acii taa wu. Ma cii kya naahə koonə ha'ə, əntaa koona vii ka nyi sətə diɓə. Gəɗə əntənə əŋki nyi acii ɗanə ha'ə makə ətsa, acii paa nyi ka uuɗənə kaa sətə cii kya dəlagi a ndzaanə ka uushi zaɓə. 16Pooshi waaza Ŋunyi Habara ka kavənə tə nyi kaa nya dəlagi, acii ma ətsa, kə ndzaa ka nyi tyasə see maa waazii nyi. Kə kulii agyanəki maɗa paa nyi waazii Ŋunyi Habara! 17Maci ma cii kya ɗa slənətsə də moonə ŋga mooɗəfəki saakii, kaɗa ka upaanə nə nyi ki'ikii. Amma slənə ŋga tyasə cii kya ɗa, acii Əntaŋfə ba'avə slənəkii aaciiki. 18Ŋgutə shikwa cii kya upana? Ma shikwaaki, waaza Ŋunyi Habara ka ənji ŋga zaɓə yadə ki'ikii. Pooshi nyi agi ləgwa sətə diɓə ənjə a vii ka nyi acii ənja. 19Ma nyi, dimwa nə nyi, əntaa mava. Patə da ha'ə, kə kavə nyi naaki nə kaa nya ndzaa ka mava, kaa nya shii upaa də ənji laŋə. 20Ma nyi ahada Yahudiinə, kə ɗii nyi makə sətə ci təya ɗa, kaa nya shii əlyatənə də tii. Ma nyi ahada ənjitə ɗii bariya anətii əsə, kə ndzaa nyi ahadatii makə da i bariya anəki nə nyi makə natii, taa ŋgahi pooshi. Amma ma ndzaa nyi ha'ə ahadatii, kaa nya shii əlyaginə də tii. 21Ha'ə əsə, nyi ahada ənjitə pooshi shii bariya, kə ndzaa nyi ahadatii makə pooshi nyi shii bariya, kaa nya shii əlyaginə də tii. Pooshi ətsə ɓaarii makə pooshi nyi agi nə'u bariya ŋga Əntaŋfə. Acii agi nə'u bariya ŋga Aləmasiihu nə nyi. 22Weewee geegi nyi ka vii gooŋgaaki makə ma'ə maɗamə ŋgeerənə ahada ənjitə ma'ə vii gooŋgatii maɗamə ŋgeerənə, kaa nya shii əlyaginə də tii. Taa ŋgutə tsarə ŋga ndzaanə patə gi nyi ka la ənja, kə ndzaa nyi makə natii, kaa nya shii luupaa də hara ənji agitii taa də iitə patə. 23Uushi'iitsə cii kya ɗa patə, putə ŋga Ŋunyi Habara cii kya ɗa ha'ə, kaa nya shii upaa də shikwatə nə ənjə a upaa agikii da i nyi. 24Kə shii unə, ma agi laamə ŋga huyinə, ənji laŋə ca laamə, amma əndə rəŋwə tanə nə upaa shikwa. Acii ha'ə ɗamə gazhi'waanə ŋga huyinə, koona shii upaa də shikwa. 25Taa wu patə bii ka ɗanə nə ci laamə ŋga huyinə, ka haɗaginə nə ci də shishinəkii ŋga'ə, kaa shishinəkii a ndzaanə ndalə. Ma cii kəya ɗa ha'ə, kaa ca shii upaa də shikwa. Ma tsarə ŋga shikwatsə cii kəya alə, ka saawaginə. Amma ma ənə caama alə, pooshi ka saawanə shaŋə ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 26Ma nyi, gəŋə cii kya huyi ca'ə ka muudinə. Ha'ə əsə ma nyi, əntaa əndətə ca ɗa mavutə zaɓə agi məɗə nə nyi. 27Kə luuvə nyi sa taa ŋgutə tsarə ŋga ciɓa, kaa shishinəki a ndzaanə matasəkakii taa ka ŋgutə rəgwa. Ma nyi ənə ca waaza Ŋunyi Habara ka hara ənja, ma cii kya ɗa ha'ə, acii ga nya kulii a rəgwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\