1 Yoohana 1

1Waniinə ca naahə koonə agyanə Əndətə ca vii əpinə ka ənja. Ma ca, waɓənə ŋga Əntaŋfə nə ci. Daga Əntaŋfə ma'ə matagamə duuniya nə ci. Kə fii inə waɓənəkii, kə nee inə ka ci də giniinə, kə caamiinə tə ci də giniinə, ina taɓətə tə ci də ciiniinə əsə. 2Ma əpiitə ci waɓənəkii a vii, kə ɓaarəgi Əntaŋfə keenə. Kə nee inə ka əpinəkii əsə, kə seedii inə, ina waaza koonə agyanəkii, waatoo, əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Daga ka 'watəginə nə tii ka ha rəŋwə da Dii, Əntaŋfə Dii a ɓaarəgi keenə tə ci. 3Ma sətə nee inə, fii inə də limiinə əsə, ci ciina waaza koonə noonə əsə, koona ləɓə deenə, ədzəmaamə a ndzaanə ka hakii agi ləɓəənə ləɓiinə da Dəsənaamə da Uuzənaakii Yeesu Aləmasiihu. 4Ma ciina naahə koonə waɓəətsa, kaama ɗa mooɗasəkə ka shaŋə. 5Wiinə waɓənə fii inə da ma Uuzənə ŋga Əntaŋfə, ənə ciina ba koonə oo'i, camə saakii nə Əntaŋfə, pooshi uushi təkunə təkunə ashikii taa gi'u. 6Maɗa kə bii amə oo'i, maləɓəkii naamə da Əntaŋfə, amma ama dzə aakəŋwa də ɗa slənə ŋga təkunə, ci nə kə ɗii amə ka majirakinə ətsə agi waɓənə gaamə da slənə gaamə. 7Amma, maɗa agi ɗa slənə ŋga camənə naamə, makə sətə ɗii Əntaŋfə agi camənə, də ha'ə ndzaanaamə maləɓəkii, amə patə. Idənə ŋga Yeesu Uuzənaakii əsə a laaɓagi taamə agi patənə ŋga 'waslyakəənə gaamə. 8Maɗa kə bii amə, pooshi 'waslyakəənə ashaamə, kə ha'waamə də naamə na. Pooshi gooŋga ashaamə shaŋə əsə. 9Maɗa kə baabagyaamə 'waslyakəənə gaamə ka Əntaŋfə, ka tifyaginə nə ci kaamə, ca laaɓagi taamə agi ghatə gooŋgaanə gaamə patə. Acii, ma ca, sətə bii ci patə, ka mbu'utəginə nə ci, əndə gooŋga nə ci əsə. 10Maɗa kə bii amə, maɗamaamə 'waslyakəənə, ci nə kə zhi'wee amə ka Əntaŋfə ka majiraka. Pooshi waɓənaakii a ədzəmaamə əsə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\