1 Yoohana 2

1'Ya'ə manjeevənaakya, ma cii kya naahə koonə waɓəətsə ha'ə, acii goona ɗii 'waslyakəənə. Amma, maa kə ɗii əndə 'waslyakəənə, tə'i əndə ca kədii ka madəɓama gaamə aɓii Dəsənaamə, waatoo, Yeesu Aləmasiihu əndə gooŋga. 2Ci əŋki ka putə gaamə, kaa Əntaŋfə a tifyagi kaamə 'waslyakəənə gaamə. Əntaa wata 'waslyakəənə gaamə, amə daanaamə, amma da i ŋga patənə ŋga ənji a duuniya. 3Maa kə slənətaamə sətə bii Əntaŋfə kaamə, ci ca ɓaarii oo'i, kə shii amə tə ci. 4Taa wu patə ca ba oo'i, kə shii ci tə ci, amma maslənətəmə ci də sətə bii ci, majirakə nə tsarə ŋga əndətsa, pooshi gooŋga ashikii. 5Amma, ma əndətə ca slənətə sətə bii Əntaŋfə, ci ca uuɗə tə Əntaŋfə tantanyinə. Də ha'ə caama shii oo'i, ləɓə naamə da i ci. 6Taa wu patə ca ba ləɓə ka hakii da Əntaŋfə nə ci, see a ndzaa ci makə sətə nji Yeesu Aləmasiihu. 7Kaɗashinyinaakya, əntaa kura waɓəətə pooshi unə sha fii cii kya naahə koonə, amma iirə waɓənə, waatoo, ətə shi una fii daga ka saa'itə 'watəgyuunə fa waɓənə ŋga Əntaŋfə. Ma iirə waɓəətsa, kə fagyuunə. 8Patə da ha'ə, ma waɓəənə cii kya naahə koonə agyanəkii, tə'i kura uushi agikii. Acii ma waɓəətsa, kə nee ənji ka kura kuraanəkii agi ndzaanə ŋga Yeesu Aləmasiihu da agi ndzaanə goonə, makə wiinə təkunə ka dzəginə, wiinə ɓərənə ŋga tantanyinə əsə agi ɓərənə. 9Taa wu patə ca ba oo'i, agi ɗa slənə ŋga camənə nə ci, amma ca kaaree ka ndzəkəŋuci, ma əndətsa, ma'ə ci agi təkunə ca'ə əndzə'i. 10Taa wu patə ca uuɗə tə ndzəkəŋuci, agi camənə nə ci. Ma ci əsa, pooshi uushi ətə ca kavə əndə ka pu'unə ashikii. 11Amma, taa wu patə kaaree ka ndzəkəŋuci, agi təkunə nə ci, agikii cii kəya wii, mashiimə ci hatə cii kəya dzə aa dəvə, acii moorəfəkii nə ci acii təkunə. 12Manjeevənaaki, ma cii kya naahə koonə waɓəəna, acii kə tifyagi Əntaŋfə koonə 'waslyakəənə goonə putə ŋga ləmə ŋga Aləmasiihu. 13Unə masariina, ma cii kya naahə koonə waɓəəna, acii kə shii unə tə Əndətə ndzaanə daga Əntaŋfə ma'ə matagamə duuniya. Unə uuji daguyiinə əsa, ma cii kya naahə koonə waɓəəna, acii kə jaalii unə agyanə Seetanə. 14'Ya'ə manjeevənaakya, ma cii kya buurətə koonə waɓəətsa, acii kə shii unə tə Əntaŋfə Dəsənaamə. Unə masariina, ma cii kya buurətə koonə uushi'iitsa, acii kə shii unə tə Əndətə ndzaanə daga Əntaŋfə ma'ə matagamə duuniya. Unə uuji daguyiina, ma cii kya buurətə koonə uushi'iitsa, acii kə kəŋaanuunə ndihə ndihə agi nə'unə tə Aləmasiihu, tə'i waɓənə ŋga Əntaŋfə a ədzəmuunə, kə jaalii unə agyanə Seetanə əsə. 15Goona uuɗə duuniya, goona ka nuunə ka uushi'inə ŋga duuniya əsə. Taa wu ca uuɗə duuniya, paa ci agi uuɗənə tə Dəsənaamə ətsa. 16Ma sətə ci ənjə a ɗa agi duuniya, waatoo, ka ɗanə nə tii sətə ca kaɗeesəkə ka shishinətii, təya moo uushi'inə ŋga duuniya, təya ɗuunətə natii nə putə ŋga uushi'inə ŋga duuniya ətə aciitii. Ma ətsə patə, əntaa daga Əntaŋfə Dəsənaamə shigi, amma asəkə duuniya. 17Duuniyakii əsa, agi uudəginə, da patənə ŋga uushi'inə ətə ci əndə a moo asəkətə ca uudəgi. Amma, ma əndətə ca slənə sətə mwayi Əntaŋfə, tə'i ci da i əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 18Manjeevənaakya, kədəhə nə duuniya ka uudənə. Kə shi ənjə a bii koonə oo'i, kadə nə Əndə Daawaanə ŋga Aləmasiihu a shigi. Taa əndzə'i maa, kə shigi ənji daawaanə ŋga Aləmasiihu laŋə. Də ha'ə shii amə oo'i, kədəhə nə duuniya ka uudənə. 19Ma ənji daawaatsə ŋga Aləmasiihu, agyaamə nji tii. Amma əntaa ənji gaamə ŋga gooŋga nji tii. Aciikii dzəgi tii satii. Acii maci ənji gaamə nji tii ŋga gooŋga, kaɗa pooshi tii dzəgi agyaamə. Amma dzəginatii agyaamə ɓaarii oo'i, tantanyinə, əntaa ənji gaamə nə tii. 20Ma unə, kə vii Malaaɓa Əndə koonə Malaaɓa Ma'yanə. Də ha'ə əsə shii unə waɓənə ŋga gooŋga, unə patə. 21Ma cii kya naahə koonə, əntaa acii mashiimuunə gooŋgaanəkii, amma kə shii unə. Kə shii unə əsə, pooshi jirakənə ka shiginə agi gooŋgaanə. 22Makə ha'ə ɗiya, wu ɗii nə majiraka? Əndətə bii oo'i, əntaa Aləmasiihu nə Yeesu, ci nə majiraka. Əndə daawaanə ŋga Aləmasiihu nə ci. Kə kaaree ci ka Dəsənaamə tii da Uuzənaakii. 23Acii taa wu patə kaaree ka Uuzənə ŋga Əntaŋfə, paa ci ləɓə da Dii əsə. Amma, taa wu patə luuvə oo'i, Uuzənə ŋga Əntaŋfə nə Yeesu, ləɓə nə ci da Dii. 24Ma waɓənə ŋga Əntaŋfə ətə cuuna fa 'watəginə ka saa'itə waazii ənji koonə ŋga təkəŋwanə, kəsəpaamə asəkə ədzəmuunə. Maɗa kə kəsəpaa unə uushi'iitsə fii unə daga ka 'watəginə, ka ndzaanə nuunə ləɓə ka hakii da Dəsənaamə da Uuzənaakii taa guci patə. 25Tə'i sətə bii Yeesu Aləmasiihu ka viinə nə ci kaamə, waatoo, əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 26Ma waɓəətsə nyaahə nyi koonə patə, agyanə ənjitə ca ɗa gazhi'waanə ŋga ŋusləginə duunə. 27Amma, ma una, kə vii Aləmasiihu koonə Malaaɓa Ma'yanə. Makə a ədzəmuunə nə Malaaɓa Ma'yaatsa, pooshi bahə alə əndə dzəgunənə koonə ma'ə. Acii Malaaɓa Ma'yanəkii ca dzəgunə koonə patənə ŋga uushi'inə. Ma sətə cii kəya dzəgunə koonə əsa, gooŋga, pooshi jirakənə agikii. Aciikii, ndzaamə ləɓə ka hakii da Yeesu makə sətə jigunyi Malaaɓa Ma'yanə koonə. 28Ma ənə ɗii manjeevənaakya, ndzaamə ləɓə ka hakii da Yeesu Aləmasiihu. Maa kə ɗii unə ha'ə, pooshi ədzəmaamə ka udzənə, pooshi amə ka umbənə aciikii acii ayinə saa'itə nii kəya ənya. 29Kə shii unə, ma Yeesu Aləmasiihu, əndə gooŋga nə ci. Acii ha'ə, shiimə oo'i, taa wu patə ca slənə də gooŋgaanə, uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\