1 Yoohana 3

1Una, tsaaməmə makə sətə uu'i Əntaŋfə Dəsənaamə taamə! Ha'ə kə 'wii ci taamə manjeevənaakii. Weewee manjeevənaakii naamə əsə. Ma səndə ɗii mashiimə ənji duuniya taamə oo'i, manjeevənə ŋga Əntaŋfə naamə, acii pooshi tii shii tə Dəsənaamə. 2Kaɗashinyinaakya, kə uugi amə ndzaanə ka manjeevənaakii, iitə saŋə naama ndzaanə aakəŋwa? Amma, ma sətə shii amə, ma saa'itə nə Aləmasiihu a ənya, ka ndzaanə naamə makə naakii, acii ka neenə naamə ka ci paŋgəraŋə a babara. 3Taa wu patə ca ka nəkii oo'i, ka ɗanə ha'ə makə ətsa, wa ca ndzaa yadə 'waslyakəənə makə sətə ndzaa Aləmasiihu yadə 'waslyakəənə. 4Taa wu patə ca ɗa 'waslyakəənə, agi taŋəginə nə ci bariya ŋga Əntaŋfə. Acii taŋəgi bariya ŋga Əntaŋfə nə ɗa 'waslyakəənə. 5Kə shii unə oo'i, ma shi Yeesu Aləmasiihu, kaa ca ŋgərəgi 'waslyakəənə gaamə. Ma ca, pooshi 'waslyakəənə ashikii. 6Acii ha'ə, ma əndətə ndzaa ləɓə ka hakii da ci, paa ci ka ɗaaɗa 'waslyakəənə. Amma, taa wu patə ca ɗaaɗa 'waslyakəənə, mashimə ca nee ka ci, mashiimə ci tə ci əsə. 7Manjeevənaakya, goona kapaa rəgwa ka ənjə a ha'utə duunə. Acii see əndətə ca ɗa slənə ŋga gooŋgaanə nə əndə gooŋga, makə sətə ɗii Aləmasiihu əndə gooŋga. 8Ma əndətə ca ndzaa ka ɗaaɗa 'waslyakəənə, əndə ŋga Seetanə nə ci. Acii ma Seetanə, kə ndzaa ci ka ɗaaɗa 'waslyakəənə daga 'watəginə ŋga duuniya. Ma shigi Uuzənə ŋga Əntaŋfə, kaa ca shi ka uulagi slənə ŋga Seetanə. 9Ma əndətə ndzaa ka uuzənə ŋga Əntaŋfə, paa ci ka ndzaanə ka ɗaaɗa 'waslyakəənə, acii tə'i waɓənə ŋga əpinə asəkə ədzəməkii. Makə ɗii ci Əntaŋfə nə Dii, paa ci da rəgwa ŋga ɗaaɗa 'waslyakəənə. 10Wiinə səndə təkee ka manjeevənə ŋga Əntaŋfə da ŋga Seetanə: ma əndətə pooshi ka slənə uushi ŋga gooŋga, əntaa uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci. Ha'ə əsə nə əndətə pooshi ka uuɗənə tə ndzəkəŋuci. 11Ma bii nyi ha'ə, acii wiinə sətə fii unə daga ka 'watəginə saa'itə fii unə waɓənə ŋga Əntaŋfə, waatoo tyasə see a uuɗəshaamə. 12Gaama ndzaa makə ŋga Kaa'inu. Ma ca, əndə ŋga Seetanə nə ci. Kə ɓələgi ci tə ndzəkəŋuci. Acii mi saŋə ɓələgi ci tə ca? Acii ma slənə ŋga ndzəkəŋuci, ŋunyikii. Ma naakii slənə əsa, bwayakii. 13Ndzəkəŋushi'inəkya, maɗa bərapaa ənjitə mashiimə tə Əntaŋfə tuunə, ga ca ɗa koonə ka sə ŋga hurəshishinə. 14Ma amə kamə, kə shii amə, ma ŋga ŋukə, makə maməətə ənji njaamə. Amma, ma əndzə'i, ənjitə da i kura əpinə naamə. Kə shii amə ha'ə, acii agi uuɗənə naamə tə ndzəkəŋushi'inaamə. Ma əndətə pooshi ka uuɗəshinə, makə mantə əndə nə ci. 15Ma əndətə bərapaa tə ndzəkəŋuci, mbərə mbərə nə ci da maɓələ ənda. Kə shii unə, ma maɓələ ənda, paa ci da i əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 16Vəgi əpinə ŋga Yeesu Aləmasiihu ka putə gaamə ɓaarii kaamə makə sətə dəɓee ama uuɗəshi. Ha'ə naamə əsə, see a vəgyaamə əpinə gaamə ka putə ŋga ndzəkəŋushi'inaamə. 17Ma əndətə pooshi ka ətee ka sə ŋga ki'i də haaja, ca təkuree ka nəhə təgunuunə ŋga əndətə ətee, iitə saŋə banəkii oo'i, tə'i uuɗənə ŋga Əntaŋfə asəkə ədzəməkəya? 18Manjeevənaakya, makə ha'ə ɗii əna, gaama bagi wata də ba maamə tanə oo'i, agi uuɗəshinə naamə. Amma, ma ɗanaama, ɓaarii amə uuɗəshinəkii də slənə gaamə ka ənja kaa uuɗəshinəkii a ndzaanə ŋga gooŋga. 19Maɗa kə ɗii amə ha'ə, davə shiinaamə oo'i, ənji ŋga Əntaŋfə naamə. Ma ca, da gooŋga nə ci. Də ha'ə ndzaanaamə də mabanee ma'yanə akəŋwaciikii, 20taa ŋgahi kə ɓaarii shishinaamə kaamə oo'i, tə'i ma'inə aa haamə. Acii kə palee Əntaŋfə ka ədzəmaamə, kə shii ci sətə caama slənə patə əsə. 21Kaɗashinyinaakya, maɗa pooshi shishinaamə vii kaamə ma'inə, ka kəŋaanənə naamə akəŋwacii Əntaŋfə yadə ŋgwalənə. 22Ma patənə ŋga sətə caama kədii aciikii, ka viinə nə ci kaamə, makə ɗii ci agi nə'utənə naamə waɓənaakii, ama slənə sətə kaɗeesəkə ka ci. 23Wiinə səndə bii Əntaŋfə kaamə ɗanə: see a vii amə gooŋga ka Uuzənaakii Yeesu Aləmasiihu, ama uuɗəshi. Ha'ə bii ci kaamə. 24Ma əndətə ca nə'utə sətə bii Əntaŋfə, ləɓə nə ci ka hakii da Əntaŋfə. Ha'ə nə Əntaŋfə əsə, ləɓə nə ci ka hakii da ci. Kə vii ci kaamə Malaaɓa Ma'yanaakii. Ci ca ɓaarii kaamə furəŋə oo'i, ləɓə ka hakii daamə nə Əntaŋfə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\