1 Yoohana 4

1Kaɗashinyinaakya, maɗa kə fii unə kə bii əndə koonə oo'i, də baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə cii kəya waɓə, goona luuvə ka ci pii pii. Amma paaratəgimə ŋga'ə zəku'i, koona shii maɗa gooŋga cii kəya waɓə. Acii tə'i majirakinə ŋga anabiinə laŋə taa dama patə asəkə duuniya. 2Wiinə makə sətə nuuna mbee ka shiinə oo'i, də baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə ci əndə a waɓə: maɗa kə fii unə bii əndə oo'i, əndə shiŋkinə pwayi ənji tə Yeesu Aləmasiihu, ma əndətsa, də baawəɗa ŋga Malaaɓa Ma'yanə cii kəya waɓə. 3Amma, maɗa kə kaaree əndə ka luuvənə oo'i, əndə shiŋkinə pwayi ənji tə Yeesu, ma əndətsa, paa ci da Malaaɓa Ma'yanə, amma ma'yanə ŋga əndə daawaanə ŋga Aləmasiihu nəndə a ədzəməkii. Ma əndə daawaata, kə fii unə oo'i, kadə nii kəya shi. Kə uugi ci mbu'yanə əsə. Waatsə asəkə duuniya əndzə'i. 4Manjeevənaakya, ma unə, manjeevənə ŋga Əntaŋfə nuunə. Kə mbee ŋgeerənə goonə ka ŋga majirakiitsa, acii ma Ma'yaatsə a ədzəmuunə, kə palee ka ŋga ənjitsə ca nə'u sətə ca kaɗeesəkə ka duuniya. 5Ma majirakinə ŋga anabiitsa, pooshi uushi ci təya waɓə anəkii, maɗaamə anə uushi'inə ŋga duuniya. Ənji duuniya a luuvə waɓənatii, acii ŋga duuniya nə tii. 6Ma amə, manjeevənə ŋga Əntaŋfə naamə. Acii ha'ə, taa wu patə shii tə Əntaŋfə, agi fanə nə əndəkii taamə. Ma əndətə əntaa ŋga Əntaŋfə nə ci əsə, paa ci agi fanə taamə. Də ha'ə mbeenaamə ka shii kama kamaanə ŋga Ma'yanə ŋga gooŋga da ma'yanə ŋga jirakənə. 7Kaɗashinyinaakya, uuɗəshaamə, acii daga Əntaŋfə nə uuɗənə ka shinə. Ma əndətə ca uuɗə ənja, uuzənə ŋga Əntaŋfə nə ci. Kə shii ci tə Əntaŋfə əsə. 8Taa wu nə əndə pooshi ka uuɗəshinə, mashiimə ci tə Əntaŋfə. Acii taa mi patə ci Əntaŋfə a ɗa, putə ŋga uuɗənə. 9Wiinə makə səndə ɓaarii Əntaŋfə uuɗənaakii taamə furəŋə: kə sləkee ci ka Uuzənaakii rəŋwə dyaŋə aasəkə duuniya, kaama shii upaa əpinə ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə daciikii. 10Wiinə uuɗənə ŋga tantanyinə: ma uuɗənə ŋga tantanyinə, əntaa tsarə ətə caama uuɗə tə Əntaŋfə, amma tsarə ətə uu'i ci taamə, ca sləkee ka Uuzənaakii, Uuzənaakii a əntəgi kaa Əntaŋfə a tifyagi 'waslyakəənə gaamə daciikii. 11Kaɗashinyinaakya, makə kə uu'i Əntaŋfə taamə laŋə, amə maa, uuɗəshaamə ha'ə. 12Pooshi əndə sha nee ka Əntaŋfə. Amma, maa kə uuɗəshaamə, ləɓə ka hakii daamə nə ci. Patənə ŋga uuɗənaakii əsə, tə'i asəkə ədzəmaamə. 13Kə vii Əntaŋfə kaamə Ma'yanaakii. Də ci shii amə ndilə ndilə oo'i, ləɓə ka hakii naamə da Əntaŋfə. Ci boo, ləɓə nə ci daamə. 14Ma ina, kə nee inə də giniinə, ci ciina waaza ka hara ənji oo'i, kə sləkee Əntaŋfə ka Uuzənaakii kaa ca ndzaa ka Maluu ŋga duuniya. 15Taa wu patə bagi paŋgəraŋə oo'i, Yeesu nə Uuzənə ŋga Əntaŋfə, ləɓə ka hakii nə Əntaŋfə da əndətsa. Ci boo, ləɓə nə ci da Əntaŋfə. 16Kə shii amə, kə luuvaamə əsə oo'i, kə uu'i Əntaŋfə taamə ka shaŋə. Taa mi patə ci Əntaŋfə a ɗa, putə ŋga uuɗənə. Ma əndətə ca ndzaanə də uuɗəshinə, ləɓə ka hakii nə ci da Əntaŋfə. Əntaŋfə boo, ləɓə ka hakii nə ci da ci. 17Ci ɓaarii oo'i, tə'i patənə ŋga uuɗənaakii a ədzəmaamə; də ha'ə naama ndzaanə də mabanee ma'yanə saa'itə nə Əntaŋfə a ɗa gəŋwanə ka ənja, acii makə sətə ɗii Yeesu, ha'ə naamə asəkə duuniyana. 18Pooshi i ŋgwalənə da uuɗənə ka ləɓənə ka ha rəŋwə. Maɗa tə'i patənə ŋga uuɗənə a ədzəmə ənda, ka lakəginə nə ci ŋgwalənə. See əndətə ca gəra gəŋwanə nə ndzaanə maŋgwaləkii. Acii ha'ə, ma maŋgwala, pooshi patənə ŋga uuɗənə a ədzəməkii. 19Ma caama uuɗəshi, acii Əntaŋfə 'watəgi uuɗənə taamə. 20Maɗa kə bii əndə'i əndə oo'i, “Kə uu'i nyi tə Əntaŋfə”, amma kə kaaree ci ka ndzəkəŋuci, ma əndətsa, majirakə nə ci. Acii ma əndətə pooshi ka uuɗənə tə ndzəkəŋuci ətə nee ci də ginəkii, paa ci da rəgwa ŋga uuɗənə tə Əntaŋfə ətə paa ci nee də ginəkii. 21Wiinə səndə bii ci kaamə ɗanə: ma əndətə ca uuɗə tə Əntaŋfə, wa ca uuɗə tə ndzəkəŋuci.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\