1 Piita 2

1Makə kə vii Əntaŋfə koonə kura əpinə, kagimə ŋgərəkikinə dzaɗə doonə. Goona waɓə jirakənə ma'ə, goona ndzaa ka ənji jarəwiinə, goona ɗa sərəhə taa agyanə ŋgutə uushi patə, goona tsəɓə əndə əsə. 2Amma, ma ɗanuuna, ndzaamə agi waɓənə ŋga Əntaŋfə taa guci patə makə sətə ci mbərəzhinyinə a sa 'wanə taa guci patə. Də waɓənəkii gərənuunə, una upaa luupaanə. 3Acii tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Kə nee unə də noonə nə ka ŋga'əənə ŋga Slandana.” 4Makə ha'ə ɗii əna, əncahamə aaɓii Slandana. Ma ca, ci nə mambəɗə faaratə kaaree ənji makə pooshi nafaakii. Amma kə ta'i Əntaŋfə tə ci, ca palee də məghərəvənə patə. 5Ma unə əsə, ndzaamə makə faariinə ətə da əpinə amatii, kaa Əntaŋfə a fəɗə tuunə ka ghənə də kuvə ŋga ndzaanə ŋga Ma'yanaakii asəkəkii. Una ndzaanə ka malaaɓa limanyinaakii davə akumu əsə, koona ɗa ka ci sləna də ədzəmə rəŋwə, waatoo, slənətə ca kaɗeesəkə ka ci putə ŋga Yeesu Aləmasiihu. 6Ma bii nyi ha'ə, acii tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i: “Ka ŋgərənə nə nyi faaratə da məghərəvənə, nya mbukə də baŋgwaaki asəkə vəranə ŋga Sihiyoona. Taa wu vii ka ci gooŋga, paa nyi na ɗavə ka ci ayinə shaŋə.” 7Ma unə ənə vigi nuunə ka faaratsa, kə ndzaa ci ka maɗuunə uushi ətə palee də məghərəvənə koonə. Amma, ma ənjitə pooshi vigi natii nə ka ci, pooshi ci da məghərəvənə ka tii. Tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i: “Ma faaratsə kaaree ənji ghənə kuva makə pooshi nafaakii, ci ənəpaa ka faaratə palee də məghərəvənə.” 8Tə'i manaahəkii əsə oo'i: “Ka ndzaanə nə faaratsə ka faara pu'unə ŋga ənja, ci na kulapaa də ənja.” Ma ci təya pu'u davə, acii kə kaaree tii ka waɓənə ŋga Əntaŋfə. Ha'ə nə hiima ŋga Əntaŋfə. 9Amma, ma una, slikərəətə ta'i Əntaŋfə nuunə, unə nə limanyinə ŋga Ŋwaŋwa, malaaɓa ənja. Unə nə ənji ŋga Əntaŋfə. Kə 'wagi ci tuunə agi təkunə, ca əjipaa tuunə aagi maɓərə haakii ka shaŋə. Ma 'wagi ci tuunə ha'ə, koona waaza ka ənji madiigərə uushi'iitə slənyi ci ka putə ŋga ənja. 10Ma ŋga ŋukə, əntaa ənji ŋga Əntaŋfə njuunə. Amma, ma ŋga əna, ənjaakii nuunə. Ma ŋga ŋukə, mashimuunə a shii luupaanə ŋga Əntaŋfə. Amma, ma ŋga əna, kə liwə unə luupaanaakii. 11Kaɗashinyinaakya, ma ama, məshipətə ənji naamə ganə agi duuniyana; əntaa ganə nə ha ŋga ndzaanə gaamə. Aciikii nə nyi ka kədiinə tuunə, goona slənə uushi'iitə ci shishinuunə a moo slənənə, acii ma uushi'iitsa, ka zanə nə tii duunə. 12Wa slənə goonə a ndzaa ŋga'ə ahada ənjitə pooshi agi nə'unə tə Əntaŋfə. Ɗamə makə ətsa. Taa ŋgahi agi tsəɓənə nə tii tuunə, amma ka neenə nə tii ka gooŋgaanə goonə, təya dəla də Əntaŋfə saa'itə nii kəya shi. 13Baneemə ka nuunə akəŋwacii gayinə putə ŋga Slandana, taa ka maɗuunə ŋwaŋwə ətə ca ɗa ŋwaŋuunə agyanə ənji patə, 14taa ka ŋgwaməniinə, acii ŋwaŋwə ca sləkee ka tii ka kəəsə ənjitə ca slənə məzaanə, təya dəla də ənjitə ca ɗa ŋga'əənə. 15Kə mwayi Əntaŋfə koona slənə ŋga'ə, koona shii pa'ətə də ma ŋga ənjitə mashiimə gooŋgaanə. 16Dimuyinə nuunə. Ndzaamə ha'ə. Goona nyihə noonə, makə ɗii unə ka dimuyinə, tə'i unə da rəgwa ŋga slənə bwaya bwayaanə makə sətə mwayi unə. Pooshi. Ma ɗanuuna, ndzaamə ka maviinə ŋga Əntaŋfə. 17Ɗuunətəmə ənji patə, uuɗəmə hara ənji nə'unə tə Yeesu, ŋgwaləmə acii Əntaŋfə, una ɗuunətə maɗuunə ŋwaŋwə əsə. 18Unə maviinə, baneemə ka nuunə akəŋwacii slanjiinuunə ka shaŋə. Ɗuunətəmə tə tii. Əntaa wata ka slanjiinətə ca ɗa koonə ŋga'əənə banee nuunə ka nuunə, amma, taa ka i ətə ca ciɓee koonə, baneemə ka nuunə akəŋwaciitii. 19Ma əndətə ci ənjə a ciɓee ka ci dagyanə slənə ŋga'əənaakii, maɗa kə sə'wii ci ciɓəkii putə ŋga Əntaŋfə, ka ɗanə nə Əntaŋfə ka ci barəkaanə. 20Amma, maɗa ma nuunə ka sə'wa ciɓa dagyanə unə kə slənyi məzaanə, pooshi əndə ca nee koonə makə ənja. Amma, maɗa dagyanə ɗa ŋga'əənə goonə ci ənjə a ciɓee koonə, una sə'wa, ka ɗanə nə Əntaŋfə koonə barəkaanə. 21Acii ka putakii ha'ə 'wii ci tuunə, acii Yeesu Aləmasiihu maa, kə ciɓi ci ka putə goonə. Kə ɓaarii ci koonə rəgwa koona nə'u dərəpaakii. 22Ma ca, paa ci ɗii 'waslyakəənə, pooshi ənji sha fii jirakənə amakii shaŋə. 23Kə dzaanii ənji tə ci, amma paa ci dzaanii naakii. Kə ciɓee ənji ka ci, maɗəkəmə ci daawaanə. Amma kə kii ci nəkii ka Əntaŋfə Əndə ɗa gəŋwanə də rəgwakii. 24Kə ŋgərəvə ci 'waslyakəənə gaamə aanəkii saa'itə ɓələgi ənji tə ci ashi ənfwa. Ma ɗii ci ha'ə, kaama ndzaa makə maməətə ənji ka rəgwa slənə 'waslyakəənə, ama ndzaa ka ənji da əpinə amatii ka slənə gooŋgaanə. Putə ŋga uyiginə ŋga Yeesu Aləmasiihu upaa unə mbəɗənə. 25Ma ŋga ŋukə, makə maza bagiinə njuunə. Amma, ma ŋga əna, kə ənyatə unə aaɓii Magəra ətə ca nəhə tuunə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\