1 Piita 3

1Unə makinə əsə, baneemə ka nuunə akəŋwacii ŋguyirənə goonə. Acii maɗa kə banee unə ka nuunə akəŋwaciitii, ma ŋguyiriitə ma'ə maluuvəmə waɓənə ŋga Əntaŋfə, maɗa nee tii ka slənə goonə, ka zhi'yanə nə haŋkalatii. Taa mabamuunə ka tii də ma, 2ka luuvənə nə tii putə ŋga ŋga'əənə ŋga slənə goonə da ŋgwalənə goonə tə Əntaŋfə. 3Goona səkəpaanə ka ɗaaɗa dagwaanə ŋga shishinə. Waatoo goona səkəpaanə ka baaslə shiŋkinə, taa ŋgaaŋga halagaarə ŋga ɓəzə kwaɓa, taa aanə dagwa gudyala. 4Amma ɗamə rəmarəmaanə goonə dasəkə ədzəma. Ndzaamə da ŋunyi haŋkala, ndzaamə da ŋunyi hiima, ci nə rəmarəmaanə ətə pooshi ka saawanə shaŋə, ci kaɗeesəkə ka Əntaŋfə palee əsə. 5Acii də ha'ə ɗii makinə ŋga ŋukə rəmaanatii. Ma təya, kə nyi'u tii tə Əntaŋfə, təya gəra taa mi patə daciikii. Də banee ka nətii akəŋwacii ŋguyirənatii ɗii tii rəmarəmaanə. 6Ha'ə slənyi Saraatu minə ŋga Ibərahiima. Kə banee ki ka nətə akəŋwacii ŋgurii, ka ha'ə kə 'wii ki tə ci də slandanətə. Maɗa agi slənə ŋga'əənə nuunə yadə ŋgwalənə, kə ndzaa unə ka manjeevənə ŋga Saraatu. 7Unə ŋguyirənə əsə, ndzaamə da makinə goonə ŋga'ə. Kə shii unə, kə əki ŋgeeriitii. Kəsəmə tə tii ŋga'ə, una vii ka tii məghərəvənə, acii kə vii Əntaŋfə koonə əpinə da tii mbərə mbərə. Ndzaamə ŋga'ə, acii ga taa mi a bədapaa də'wa goonə. 8Ma səndə cii kya uudəpaagi koonə, unə patə, wa hiima goonə a ndzaanə ka ha rəŋwə. Tsaaməshimə təgunuunə ahadoonə, uuɗəshimə makə sətə ci ndzəkəŋushi'inə a uuɗəshi, ɗaaɗashimə ŋga'əənə, goona ɗuunətə noonə na. 9Maɗa kə ɗii əndə koonə bwaya bwayaanə, goona ənəpaagi ka ci də bwaya bwayaanə. Taa kə dzaanii ənji tuunə əsə, goona dzaana noonə. Amma ma ɗanuuna, jikəvəmə ka əndəkii ‘Wa Əntaŋfə a ɗa ka hə barəkaanə’, acii barəkaanə nə sətə ɗii Əntaŋfə aləkawalə ŋga viinə koonə saa'itə 'wii ci tuunə. 10Acii tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Ma əndətə mwayi ndzaanə agi jamənə da ɗa mooɗasəkə pukyanə ŋga ha patə, wa ca bwasee ka waɓənə bwayakii, ga ca jirakə ma'ə əsə. 11Wa ca bwasee ka slənə bwaya uushi'inə, ca ɗa ŋga'əənə, wa ca aalə rəgwa ŋga ndzaanə jamə də patənə ŋga ədzəməkii. 12Acii agi neenə nə Əntaŋfə ka ənji gooŋga, mawunəkii ndzaanə liminəkii kaa ca fa də'watii. Amma, ma ənjitə ca ɗaaɗa 'waslyakəənə, ka ndzaanə nə tii ka ənji daawaanaakii.” 13Yaci kə kavuunə noonə nə agi ɗa ŋga'əənə pukyanə ŋga ha patə saŋa, wu nə əndəkii ca bərapaa tuuna? 14Taa kə ciɓee ənji koonə dagyanə ŋga'əənə goonə, maŋushinə koonə. Goona ŋgwalə aciitii taa fiɗyasə, gadə ədzəmuunə a la əsə. 15Amma ŋgwaləmə tə Aləmasiihu asəkə ədzəmuunə, una ɗuunətə tə Slandanə ci daanəkii. Haɗamə də nə taa guci patə, koona mbee ka jikəvənə ka ənjitə ca laagwa koonə agyanə sətə cuuna ka nə ka ci. 16Amma, ɗamə ha'ə də mabanee mooɗəfa da ɗuunətənə tə tii; ɗamə ŋga'əətə shii unə taa guci patə. Maa kə ɗii unə ha'ə, ma ənjitə ca waɓə bwayakii agyanuunə, waatoo, ətə ca dzaana ŋga'əənə goonə ətə cuuna ɗaaɗa agi nə'unə tə Aləmasiihu, ka ənəgərənə nə ayinə aagitii. 17Gəɗə ciɓənə putə ŋga slənə ŋga'əənə, maɗa Əntaŋfə mwayi ha'ə, acii slənə bwaya bwayaanə. 18Ma Yeesu Aləmasiihu, putə ŋga 'waslyakəənə gaamə əŋki ci. Də əntəətə rəŋwə dyaŋə uudəpaa ci slənaakii. Əndə gooŋga əŋki ka putə ŋga ma'waslyakə ənja, kaa ca shii kərəgərənə taamə aaɓii Əntaŋfə. Kə ɓələgi ənji tə ci, amma kə maɗee Ma'yanə ŋga Əntaŋfə ka ci. 19Də Ma'yanəkii ma'i ci, jiməgərə ci ka bagi waɓənə ŋga Əntaŋfə ka ma'yanyinə ŋga ənjitə məətəgi agi zamana ŋga Nuuhu. 20Ma təya, kə naanagi tii ka nə'u waɓənə ŋga Əntaŋfə. Ma saa'ikii, waatoo saa'itə Nuuhu a ɗa kumbawala, kə sə'wii Əntaŋfə tə tii ŋgaaŋga'ə. Patə da ha'ə, wata ənji tighəsə luuvə dəməgərənə aasəkə kumbawaləkii. Wata tii tanə mbə'i agi ma'inə. 21Ma ma'iitsa, kə ndzaa ci makə bapətisəma ənə ca luupaa tuunə əndzə'i. Ma ma'iitə ci ənjə a ɗa də bapətisəma ka ənda, əntaa ka yiɓəgi də ɗiinə ŋga shishinə, amma ka ɗa aləkawalə ka Əntaŋfə də ŋunyi hiima asəkə ədzəma. Dagi maɗənə ŋga Yeesu Aləmasiihu agi maməətə ənji luupaa bapətisəmakii tuunə. 22Ma ca, kə ənəgərə ci aadəgyə, kə ndzaa ci da rəgwa ciizəma Əntaŋfə. Agi ɗa ŋwaŋuunə nə ci agyanə malaa'ikanyinə patə da gayinə da uushi'iitə da baawəɗa dadagyə patə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\