1 Piita 4

1Makə kə shii amə oo'i, kə ciɓə Yeesu Aləmasiihu ganə a duuniya, acii ha'ə, ma ɗanuuna, haɗamə də na, koona shii luuvə sa ciɓə makə naakii. Acii, ma əndətə ciɓə shishinəkii, kə kagi ci ɗa 'waslyakəənə. 2Daga əndzə'i ka dəŋə ka muudinə ŋga ndzaanə goonə agi duuniya, goona ɗa sətə mwayi shishinuunə slənənə, amma ɗamə sətə ca kaɗeesəkə ka Əntaŋfə. 3Ma ŋga ŋukə, kə slənyuunə məza uushi'inə makə sətə kaɗeesəkə ka ənjitə pooshi agi nə'unə tə Əntaŋfə. Kə ɗaaɗii unə badawaanə, da ɗa ajijinəənə; kə saasii unə ənvwa palee ka nuunə, kə ndzaa unə wata ka adənə da saasanə, kə bwasee unə ka bariya ŋga Əntaŋfə, una dzəgərə ka paaslə uuləminə. Amma, ma ŋga əna, taŋə koonə nə ətə slənyuunə ŋga ŋukə. 4Makə nee ənjitə pooshi agi nə'unə tə Əntaŋfə oo'i, pooshi unə agi ɗa məzaanə ma'ə, kə ɗii ka tii ka sə ŋga hurəshishinə. Aciikii nə tii ka dzaananə tuunə. 5Amma kadə nə təya dzə ka ba slənatii patə akəŋwacii Əntaŋfə. Kə uugi ci haɗa də na kaa ca la gəŋwanə ŋga ənjitə da əpinə amatii da ənjitə məəki. 6Ci ɗii waazii Aləmasiihu Ŋunyi Habara ka maməətə ənjə əsə. Ma saa'itə tii ma'ə maməətəmə, kə lagi Əntaŋfə ka tii gəŋwanə ŋga wa, makə sətə cii kəya lagi ka hara ənji patə. Amma ma waazanaakii ka tii, ma'yanatii a ndzaa makə ətə ŋga Əntaŋfə. 7Kədəhə nə uusəra ŋga uudənə ŋga duuniya. Makə ɗii ha'ə, ŋgərətəmə haŋkala goonə, haɗamə də nuunə, koona shii mbee ka ɗa də'wa. 8Amma, ma palee patə, uuɗəshimə tantanyi tə uuɗəshinə. Acii ma uuɗəshinə, ci ca kira tifyaginə ŋga 'waslyakəənə laŋə. 9Luushimə mu'umuunə ahadoonə də mooɗasəka, yadə ŋguŋgunənə. 10Kə shii unə kama kama vii Əntaŋfə koonə barəkaanə ŋga ɗa sləna. Aciikii, taa wu patə, wa ca slənə də ŋunyi barəkaatə vii Əntaŋfə ka ci də rəgwakii, ca tsakə də hara ənji. 11Taa wu patə ca waaza, wa ca waaza waɓənə ŋga Əntaŋfə makə sətə bii Əntaŋfə ka ci. Taa wu patə ca tsakə tə hara ənji, wa ca tsakə tə tii makə sətə vii Əntaŋfə ka ci ŋgeerənə. Ɗamə ha'ə kaa ənjə a ɗuunətə tə Əntaŋfə agi sətə cuuna slənə patə də putə ŋga Yeesu Aləmasiihu. Acii naakii nə ɗuunuunə da ŋgeerənə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Aamiina. 12Kaɗashinyinaakya, ma ciɓətsə nii dizə agyanuunə kaa ca təɓə tuuna, ga ca ɗa koonə ka sə ŋga hurəshishinə, ga ca ndzaa koonə makə kura uushi. 13Amma, ɗamə maŋushinə, acii kə liɓuunə agyanə ciɓə da Aləmasiihu, koona shii ɗa maɗuunə mooɗasəkə uusəratə nii kəya jiga da ɗuunuunaakii. 14Maɗa kə dzaanii ənji tuunə acii ɗii unə ka ənji nə'unə tə Aləmasiihu, maŋushinə koonə, acii tə'i Ma'yanə ŋga Əntaŋfə da məghərəvənaakii agyuunə. 15Taa wu patə, ga ca ɗa bwaya bwayaanə acii ga ca upaa ciɓə agikii, taa ka rəgwa ŋga ɓələ ənda, taa ka rəgwa ŋga hərənə, taa ka rəgwa ŋga kaala makii aagi slənə ŋga hara ənji. 16Amma, maɗa ma cii kwa ciɓə acii puta ɗii hə ka əndə nə'unə tə Aləmasiihu, ga ayinə a kəsə tə hə, kuyirii tə Əntaŋfə putə ŋga 'wanə tə hə də əndə nə'unə tə Aləmasiihu. 17Ma ənə ɗii ca, kə mbu'ya saa'i ŋga la gəŋwanə ŋga Əntaŋfə. Agyanə ənjaakii 'watəginəkii lanə zəku'i. Ya maa agyanaamə ənjaakii nii kəya 'watəgi la gəŋwanə saŋa, iitə nii kəya ɗa də ənjitə naanagi ka luuvə waɓənə ŋga Ŋunyi Habaraakəya? 18Ka ɗanə makə sətə ɗii manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Ka ɗanə dzawə kaa ŋunyi ənjə a upaa luupaanə. Maɗa kə ɗii ha'ə saŋa, iitə na ɗa tə ma'waslyakə ənja, ənjitə mashiimə tə Əntaŋfwa?” 19Aciikii, ma ənjitə ca sa ciɓə də moonə ŋga Əntaŋfə, wa təya banee ka nətii pərəɓə ka shaŋə ka Əntaŋfə də dagwa slənatii. Ci ghənyi taa mi patə, ci ca mbu'utəgi də aləkawalaakii pukyanə ŋga ha patə əsə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\