1 Piita 5

1Yoo, unə matakəŋwanyinə ahada ənji nə'unə, koonə cii kya waɓə əna, nyi matakəŋwanə makə unə, əndə seeda ciɓə ŋga Aləmasiihu. Kadə naamə ndzaanə agi ɗuunuunaakii saa'itə nii kəya jiga. 2Wanyinə ka banə koonə: gəramə ənjitə ba'avə Əntaŋfə aacii unə. Gəramə tə tii, makə sətə ci magəra a gəra bagiinə. Goona gəra tə tii makə əndə təməsəvə tuunə ka ɗa slənəkii. Amma gəramə tə tii də mooɗasəkə makə sətə kaɗeesəkə ka Əntaŋfə. Goona ɗa slənəkii ka putə ŋga dzatə də gəna, amma kapaamə nuunə ka slənəkii də moonə ŋga ma goonə. 3Goona aalə rəgwa ŋga ɗa ŋwaŋuunə agyanə ənjitə kavə Əntaŋfə aacii unə, amma ndzaamə ka sə ŋga dzəgunənə ka tii. 4Maɗa kə slənyuunə ha'ə, kadə upaanə nuunə mafuuɗəna, waatoo, ɗuunuunə ətə pooshi ka uudənə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə uusəratə nə maɗuunə Magəra a jiga. 5Unə daguyinə əsə, baneemə ka nuunə akəŋwacii masariinə. Taa wu patə ahadoonə, ga ca haŋətə nəkii. Acii tə'i manaahəkii asəkə malaaɓa ləkaləkatə oo'i, “Ma əndətə ca haŋətə nəkii, pooshi Əntaŋfə ka luunə tə ci. Amma ma əndətə həətəpaa nəkii, agi ɗanə nə Əntaŋfə ka ci pwapoonə.” 6Aciikii nə nyi ka banə koonə, həətəpaamə noonə nə akəŋwacii Əntaŋfə. Ma ca, tə'i ci da ŋgeerənə. Maa kə mbu'ya uusəratə ɗəkəpaa ci, kadə nii kəya vii koonə ɗuunuunə. 7Patənə ŋga sətə palee ka ŋgeerənə goona, kapaamə akəŋwaciikii. Acii, ma ca, agi haɗanə nə ci duunə. 8Ŋgərətəmə haŋkala goonə, haɗamə də nuunə, acii ma əndə daawaanə goonə, waatoo Seetanə, agi zhiizhi'inə nə ci ahadoonə, ka aalənə taa tə wu kəsənəkii. Ma ca, makə livarətə kəshi maɗəfənə tə ci, ca ɓəəyi vurənə, ca aalə sə ŋga kəsənə. 9Ma ɗanuuna, kəŋaanəmə də ŋgeerənə agi nə'unə tə Əntaŋfə, goona ŋgwalə acii Seetanə shaŋə. Kə shii unə, tə'i hara ənji nə'unə laŋə makə noonə ətə ca ciɓə ha'ə agi duuniya makə ətsə əsə. 10Ma daba'ə ciɓənə goonə agi baanə gi'u, ka haɗatənə nə Əntaŋfə ci saakii duunə, ca vii koonə ŋgeerənə koona shii kəŋaanənə ndihə ndihə yadə shakanə. Ma ca, Əndə ɗa pwapoonə nə ci, ci 'wii tuunə dagi ləɓənə goonə da Aləmasiihu, koona shii dəmənə aagi ɗuunuunaakii ŋga ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. 11Naakii nə ŋwaŋuunə ka ca'ə ndəŋwə ndəŋwə. Aamiina. 12Silasə cakə tə nyi ka naahə koonə magusə ləkaləkatəna. Ma ca, ndzəkəŋunəki nə ci agi nə'unə tə Slandana. Agi slənənə nə ci də ədzəmə rəŋwə. Ma ləkaləkatənə cii kya naahə koonə, kaa nya shii vii koonə də ŋgeerənə, nya ɓaarii koonə makə sətə ɗii ndilə ndilə tə pwapoonə ŋga Əntaŋfə. Ma ɗanuunə, kəŋaanəmə agyanə pwapoonəkii. 13Kə nəhəpaa cikəŋunəku Ikəliisiya ŋga Babila tuunə. Mataɗəkii ŋga Əntaŋfə nə ki makə unə. Kə nəhəpaa uuzənaaki Marəkusə tuunə əsə. 14Nəhəshimə ŋga'ə də ədzəmə rəŋwə. Wa Əntaŋfə a vii ndzaanə jamə ka patənə goonə, unə ənji nə'unə tə Aləmasiihu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\