1 Teesaloonika 1

1Wiinə ləkaləkatə ca dzə koonə, Ikəliisiya ŋga Teesaloonika, dacii inə Bulusə da Silasə da Timooti. Agi nəhəpaanə niinə tuunə, ənji ŋga Əntaŋfə Dəsənaamə da Slandanə Yeesu Aləmasiihu. Wa Əntaŋfə a ɗa koonə pwapoonə, ca vii koonə ndzaanə jamə. 2Taa guci patə agi kuyiriinə niinə tə Əntaŋfə ka putə goonə patə, ina buurətə tuunə agi də'wa taa guci patə əsə. 3Agi buurətənə niinə tuunə makə sətə cuuna dzə aakəŋwa də slənə putə ŋga vii gooŋga goonə ka Yeesu Aləmasiihu Slandanaamə, da makə sətə cuuna ciŋə putə ŋga uuɗənə tə ci. Agi buurətənə niinə əsə makə sətə kəŋaanuunə ka gəranə tə ci, ina kavə tuunə aakəŋwacii Əntaŋfə Dəsənaamə. 4Ndzəkəŋushi'ina, kə shii inə, kə uu'i Əntaŋfə tuunə, kə ta'i ci tuunə koona ndzaa ka ənjaakii əsə. 5Acii, ma saa'itə jigunyiinə koonə Ŋunyi Habara, mandzaamə ci wata də ba ma tanə, amma də ŋgeerənə da tsakənə ŋga Malaaɓa Ma'yanə. Də ci kəŋaanə inə ka waɓənə də gooŋgaanə. Kə shii unə ndzaanə geenə saa'itə inə ahadoonə. Ma ndzaa inə ha'ə, ka puta goonə. 6Unə əsa, kə nyi'u unə dərəpə geenə da ŋga Slandana. Taa ŋgahi kə upaa ciɓə tuunə ka shaŋə, kə liwuunə waɓənəkii də mooɗasəka ŋga Malaaɓa Ma'yanə. 7Ha'ə ndzaa unə ka sə ŋga dzəgunənə ka ənji nə'unə patə anə hanyinə ŋga Makiduuniya da Akaya. 8Dagoonə ma'ya waɓənə agyanə Slandana. Əntaa wata agyanə hanyinə ŋga Makiduuniya da Akaya tanə, amma kə shii ənji vii gooŋga goonə ka Əntaŋfə taa dama patə. Acii ha'ə, pooshi nafa ŋga ɗa waɓənə ka ənji agyanəkii ma'ə. 9Acii agi dazənə nə tii də matii makə sətə liwuunə mu'umuunə geenə saa'itə giinə aa hoonə. Təya dazə də matii əsə makə sətə bwasee unə ka uuləminə, una zhi'wagi aaɓii Əntaŋfə Əndə vii əpinə, Əndə gooŋga, una gərə'u ka ci. 10Agi dazənə nə tii makə sətə cuuna gəra ənyanə ŋga Uuzənaakii dadagyə, waatoo, Yeesu. Ma ca, kə maɗee Əntaŋfə ka ci agi maməətə ənja, ca luupaa taamə acii maɓətəsəkə ŋga Əntaŋfə ətə na shi aakəŋwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\