1 Teesaloonika 2

1Ndzəkəŋushi'ina, kə shii unə də noonə nə oo'i, ma dzənə geenə aa hoonə, mandzaamə ka zaarənə zaɓə. 2Kə shii unə, kə ciɓee ənji keenə də Filipi, təya dzaanapaa tiinə taabu'u mbu'iinə aa hoonə. Amma, taa ŋgahi kə mwayi ənji təŋapaanə tiinə ka shaŋə, patə da ha'ə dagi tsakənə ŋga Əntaŋfə gaamə kə waazii inə koonə Ŋunyi Habaraakii yadə ŋgwalənə. 3Ma waazanə geenə, əntaa jirakənə taa bwaya hiima. Maɗamiinə jarəwiinə agyanə ənji əsə. 4Amma kə yarədii Əntaŋfə tiinə, ca ba'avə waaza Ŋunyi Habara aacii inə; ha'ə waɓiinə makə sətə ba'avə ci aacii inə əsə. Ma'aləmiinə kaɗeesəkənə geenə ka ənja, amma kaɗeesəkənə geenə ka Əntaŋfə. Acii ci shii ədzəmiinə. 5Kə shii unə, mawaɓəmiinə koonə mandikə ndikə waɓənə, mawaazamiinə koonə Ŋunyi Habara əsə keena shii upaa də uushi acii unə. Əntaŋfə nə seedanə tiinə. 6Ma'aləmiinə dəlanə ŋga ənji diinə, taa acii unə, taa acii hara ənji pamə. 7Makə ɗii ci masləkee ənji ŋga Aləmasiihu niinə, kaɗa kə ɓaarii inə koonə gawuunə geenə. Amma maɗamiinə ha'ə. Kə ndzaa inə da haŋkala ahadoonə, makə sətə ci mənə a ndzaanə ahada manjeevənatə. 8Kə uu'iinə tuunə laŋə. Matasəkakii niinə, əntaa wata ka waaza koonə Ŋunyi Habara ŋga Əntaŋfə tanə, amma ka vəgi əpinə geenə ka putə goonə. Laŋə uu'iinə tuunə dərəva. 9Ndzəkəŋushi'ina, agi buurətənə nuunə ciɓə geenə agi mandalə sləna. Ma saa'itə waazii inə koonə Ŋunyi Habara, kə slənyiinə vəɗə da uusəra keena upaa də zəma aa meenə, acii geena ndzaa ka tərənə agyanə taa wu ahadoonə. 10Kə nee unə də ginuunə. Əntaŋfə nə seedanə tiinə əsə oo'i, ha'ə njiinə ahadoonə, unə ənji nə'unə: makətsə ənji njiinə, ənji slənə uushi də rəgwakii njiinə. Mashimə ənjə a idəpaa bwaya uushi ashiinə. 11Acii kə shii unə, kə slənyiinə koonə də rəŋwə rəŋwə patə, makə sətə ci dənə a slənə ka manjeevənaakii. 12Waatoo, kə ndzaa inə ka vii koonə ŋgeerənə, ina banee ka ədzəmuunə, ina dzəkwatə koonə əsə koona slənə sətə kaɗeesəkə ka Əntaŋfə. Ci 'wii tuunə koona ndzaanə agi ŋwaŋuunaakii, una shii ɗuunuunaakii. 13Agi kuyiriinə niinə tə Əntaŋfə aanəkii aanəkii. Acii, ma saa'itə waazii inə koonə waɓənaakii, maluumuunə makə waɓənə ŋga əndə saakii, amma, makə sətə ci ənjə a luu waɓənə ŋga Əntaŋfə liwuunə; ndilə ndilə waɓənaakii liwuunə. Waɓənəkii ca slənə asəkə ədzəmuunə əsə, unə ənji nə'unə. 14Ndzəkəŋushi'ina, ma sətə kulii agyanə Ikəliisiyanyinə ŋga Əntaŋfə anə hanyinə ŋga Yahudiya, waatoo agyanə ənji nə'unə tə Yeesu Aləmasiihu, tsarəkii kulii agyanuunə əsə. Acii kə sii unə ŋgəra'wə acii ənji goonə makə sətə sii tii ŋgəra'wə acii slikərənatii Yahudiinə əsə. 15Tii ɓələgi tə Yeesu Slandana da anabiinə, təya lyakagi tiinə, təya ɓiipaa səkə ka Əntaŋfə, kə ndzaa tii ka ənji mbəzə ŋga ənji patə. 16Agi ciŋənə nə tii ka təŋaginə tiinə acii geena waazii waɓənə ŋga Əntaŋfə ka hara slikərənə kaa təya upaa luupaanə. Də ha'ə uudəgi tii ashi slənə 'waslyakəənatii. Amma tə'i mandalə gəŋwanə ŋga Əntaŋfə anətii. 17Ndzəkəŋushi'ina, kə təkəgyaamə ŋga magusə saa'i. Maneemaamə ka naamə na. Amma ka hakii naamə asəkə ədzəmaamə. Kə kəshi maɗəfənə tiinə laŋə ŋga neenə koonə. Aciikii ndzaa inə ka alə rəgwa ŋga ənənə ka caamatənə tuunə. 18Kə mwayi inə ənənə aa hoonə. Nyi Bulusə, kə ali nyi rəgwakii ka pu'u ka pu'u, amma kə təŋagi Seetanə tiinə. 19Ma tanya, unə ndzaa ka sə ŋga vii keenə ŋgeerənə da mooɗasəka, unə ndzaa ka sə ŋga yiɗə geenə saa'itə nə Yeesu Slandanə a ənya. 20Ha'ə tanyi, unə nə məghərəvənə geenə, unə nə mooɗasəkə geenə əsə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\