1 Teesaloonika 3

1Acii ha'ə, makə mambeemiinə ka sə'watənə ma'ə, wata ina anətə waɓənə geenə ka ma rəŋwə, ina ndzaa inə daaniinə də Ateena. 2Ina sləkee koonə ka ndzəkəŋushi'inaamə Timooti. Ma ca, əndə slənə ŋga Əntaŋfə nə ci, agi slənənə nə ci deenə agi waaza Ŋunyi Habara ŋga Aləmasiihu. Ma sləkee inə ka ci, kaa ca dzə ka tsakə koonə ŋgeerənə, ca tsakə kəŋee koonə ka rəgwa agi vii gooŋga goonə, 3acii ga taa rəŋwə agyuunə a ənyi aa ba'a putə ŋga ŋgəra'utsə cuuna sa. Kə shii unə də noonə nə oo'i, taa wu patə ca slənə ka Əntaŋfə, ka sanə nə ci ŋgəra'wa. 4Ndilə ndilə ma amə ma'ə ka hakii, kə njiinə a ba koonə oo'i, kadə naama sa ŋgəra'wa. Kə nee unə, kə ɗii ha'ə weewee tanyi. 5Yoo, makə mambeemə nyi ka sə'watənə, ci nee unə sləkee nyi ka Timooti aaɓii unə, kaa ca caamatə taa iitə cuuna dzə aakəŋwa də vii gooŋga goonə. Mabaamə ma'yanəki. Ma nə nyi ka nəhənə, mbu'u kə upaa Seetanə kulapaanə duunə; slənə geenə əsə, ca ndzaa ka uushi zaɓə ahadoonə. 6Amma kə ənya Timooti əndzə'i, kə kira ci keenə ŋunyi habara agyanə vii gooŋga goonə da uuɗəshinə goonə. Kə bii ci keenə makə sətə cuuna buurətə tiinə taa guci patə, kə kəshi maɗəfənə ŋga nee ka giniinə tuunə makə sətə kəshi tiinə əsə. 7Acii ha'ə, ndzəkəŋushi'ina, taa dagi ciɓə da ŋgəra'ukii ha'ə, kə upaa inə ŋgeerənə putə ŋga vii gooŋga goonə. 8Manə ha'ə ɗiya, makə kə shii inə kə kəŋaanuunə ndihə ndihə ləɓə da Slandana, kə baa ma'yaniinə ha'ə. 9Yoo, ka mbeenə niinə ka kuyiriinə tə Əntaŋfə gaamə koonə ka shaŋə. Agi kuyiriinə niinə tə ci ŋga mooɗasəkənə ɗii inə puta goonə. 10Vəɗə da uusəra niinə ka ɗa də'wa, pooshi əpisəka, kaa Əntaŋfə a ənə ka wunəgi keenə rəgwa ŋga neenə koonə ginə da ginə, keena dzəgunə koonə sətə mbəɗaanə agi vii gooŋga goonə, una shii ŋga'ə. 11Wa Əntaŋfə Dəsənaamə də naakii nə da Slandanaamə Yeesu a wunəgi keenə rəgwa, keena dzə aaɓii unə. 12Wa Slandanə a tsakə koonə uuɗəshinə da uuɗə hara ənji aakəŋwə aakəŋwa. Wa uuɗənəkii a ndzaanə makə tsarə uuɗəətə uu'iinə tuunə. 13Də ha'ə nə uuɗənəkii a tsakə vii koonə ŋgeerənə a ədzəmuunə, acii goona ndzaa ka sə ŋga idəpaanə, amma koona ndzaa malaaɓakii akəŋwacii Əntaŋfə Dəsənaamə saa'itə nə Yeesu Slandanə a shi da malaaɓa ənjaakii patə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\